Steven Solomon

Thành viên Điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Khối Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

KPMG Việt Nam