Phạm Mai Hương

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn thương vụ, Bộ phận Thẩm định

KPMG Việt Nam