Will Nguyễn

Thành viên Điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Công nghệ, Trưởng Khối Digital Lighthouse

KPMG Việt Nam