Nguyễn Thùy Dương

Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Di chuyển Toàn cầu

KPMG Việt Nam