Nguyễn Thị Thu Tâm

Trưởng phòng, Marketing và Truyền thông

KPMG Việt Nam