• 1000

Z radością prezentujemy Państwu serię artykułów „Perspektywy KPMG”. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie szybkość adaptacji stanowi kluczowy wyznacznik sukcesu, dostrzegamy, że fundamentalnym elementem staje się świadoma proaktywność. Ewolucja technologii, zmieniające się preferencje konsumentów i globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają ciągłej strategicznej refleksji i analizy trendów biznesowych. Dlatego też pragniemy przedstawić Państwu nasze spojrzenie na najnowsze kierunki, które będą kształtować krajobraz gospodarczy w roku 2024.

Transformacja energetyczna w 2024 roku

Anna Szczodra

Popularyzacja krótkoterminowych umów PPA

Zabezpieczenie odpowiednich wolumenów przez wytwórców w instalacjach OZE często odbywa się poprzez zakup stosownych wolumenów w kontraktach terminowych na Towarowej Giełdzie Energii do sprzedaży do wcześniej zakontraktowanych odbiorców. Fakt, że na TGE notowane są kontrakty terminowe o akceptowalnej płynności do około roku przed terminem dostawy, oznacza, że nie ma możliwości zagwarantowania ceny dla lat późniejszych niż horyzont czasowy kontraktów płynnych na TGE. Warto zatem odpowiednio przygotować się do procesu wyboru najkorzystniejszej oferty PPA, aby w momencie zawierania umowy rozumieć mechanizmy kształtowania ceny.

Sztuczna Inteligencja w energetyce

Ogromne korzyści biznesowe płynące z zastosowania sztucznej inteligencji powodują, że AI jest coraz powszechniej wdrażana w sektorze energetycznym. Zarządzanie energią elektryczną wymaga przetwarzania ogromnej ilości danych. Moc OZE można prognozować za pomocą modeli pogodowych oraz informacji o lokalizacji źródeł. Ponadto, dzięki dokładniejszemu obrazowi wartości szczytowych produkcji, przedsiębiorstwa są w stanie przesunąć czas największego zużycia energii, aby zbiegło się ono z określonymi okresami. W coraz większym stopniu sieci elektroenergetyczne muszą obsługiwać wielokierunkowe przepływy energii elektrycznej, a przetwarzanie danych, analiza wydajności i prognozowanie wyników to obszary, w których AI może znacząco pomóc.

PPA sprawdzonym sposobem na redukcję śladu węglowego

Umowy typu (Corporate) Power Purchase Agreements umożliwiają podmiotom kupującym, w tym firmom, bezpośredni zakup energii elektrycznej od wytwórców energii odnawialnej. W latach 2022-2023 moc energetyczna zakontraktowana w umowach PPA osiągnęła rekordowy poziom, stając się istotnym elementem strategii biznesowych mających na celu zmniejszenie śladu węglowego.

Ryzyka związane z umowami PPA

Warto jednak pamiętać, że aktualny rynek energii elektrycznej (a prawdopodobnie również w najbliższych latach) nie zapewnia stabilnych podstaw do zawierania wieloletnich umów sprzedaży energii elektrycznej ze stałą ceną. W zasadzie wszystkie umowy PPA zawierają postanowienia regulujące sposób ustalania ceny sprzedaży oraz stosowane w nich algorytmy i rozwiązania związane z tym procesem. Przenosi to na nabywcę ryzyko zmienności cen energii elektrycznej, a to sprzedawcy, będący przedsiębiorstwami energetycznymi, zabezpieczają energię elektryczną na potrzeby dalszej sprzedaży do odbiorców.

Budowa własnych źródeł energii odnawialnej kluczem do obniżenia kosztów energii elektrycznej

W przemyśle energochłonnym obserwujemy coraz większe zainteresowanie budową własnych źródeł energii opartych na OZE. Ostatnie zmiany w zakresie linii bezpośredniej umożliwiają korzystanie z uproszczonych procedur oraz wykorzystywanie własnych, tanich i niskoemisyjnych źródeł energii niezależnie od zmiennych warunków rynkowych na TGE. Posiadanie własnej instalacji OZE podłączonej do sieci, w miarę możliwości pokrywającej własne potrzeby energetyczne, pozwala zabezpieczyć się przed rynkowymi wahaniami cen energii elektrycznej. Jednakże należy również pamiętać o uprawnieniach PSE do ograniczania wytwarzania energii bez wynagrodzenia, znanego jako tzw. redysponowanie nierynkowe, oraz o szeregu ryzyk operacyjnych związanych z prowadzeniem działalności wytwarzania energii elektrycznej na zasadach koncesyjnych.

Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?