• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

9 listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wzorów formularzy podatkowych CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT/BR, CIT/IP, CIT/M, CIT/KW, CIT/8S oraz CIT/8SP. Konsultacje trwały do 14 listopada 2023 r. Z kolei do 13 listopada trwały konsultacje podatkowe wzorów formularzy:

 • CIT-8FR(1) – deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. Formularz składa fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji;
 • CIT/F(1) – informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Formularz składa fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej, jako załącznik do zeznania CIT-8. Wypełnia fundacja rodzinna, do której ma zastosowanie art. 24r ustawy CIT.

31 października 2023 r. Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury scalonej obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Nomenklatura scalona (CN) jest ośmiocyfrowym systemem kodowania UE, obejmującym kody Zharmonizowanego Systemu (HS) z dalszymi podpodziałami w UE. Służy on wspólnej unijnej taryfie celnej i dostarcza danych statystycznych na temat handlu w UE oraz między UE, a resztą świata. Nomenklatura scalona została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87, jest aktualizowana co roku i publikowana jako rozporządzenie wykonawcze Komisji w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L. Najnowsza wersja jest już dostępna jako rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 w Dzienniku Urzędowym UE L 385 z dnia 31 października 2023 r.

W dniach 7-8 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
 • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Stopa referencyjna wpływa m.in. na: wysokość odsetek od zaległości podatkowych (200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2% z tym, że stawka nie może być niższa niż 8%) – oznacza to, że stawka odsetek od zaległości podatkowych w dalszym ciągu wynosi 14,5% w skali roku.

3 listopada 2023 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Celem rozporządzenia jest przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C:

 • do 29 lutego 2024 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
 • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Z kolei 30 października 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach nowe wzory formularzy TPR-P i TPR-C. Zgodnie z przewidywaniami formularz jest w wersji on-line, a nie w formie interaktywnego pliku .PDF, jak w latach poprzednich.

7 listopada 2023 r. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Kreator umożliwi wygenerowanie i wypełnienie wniosku. Zawiera on wskazówki dotyczące informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza.

Kreator służy wyłącznie do wygenerowania wniosku ORD-IN. Zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać:

 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski
 • jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.

Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może też wydrukować i po podpisaniu przesłać w tradycyjny sposób na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

8 listopada 2023 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 1310/23) dotyczący spółki zapewniającej swoim klientom możliwość ładowania pojazdów elektrycznych. Spółka planowała wykorzystywać usługi roamingowe umożliwiające wzajemne udostępnianie swoim klientom ładowarek pomiędzy współpracującymi stronami. Miała wątpliwości, jakie będzie miejsce dostawy towarów w przypadku dostawy przez spółkę energii elektrycznej na rzecz partnerów zagranicznych.

Zdaniem WSA nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że miejsce opodatkowania transakcji polegającej na sprzedaży partnerom zagranicznym energii elektrycznej należy określić na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i sprzedaż energii opodatkować w Polsce. Przepis art. 38 Dyrektywy 112 stanowi wyjątek, jeśli chodzi o określenie miejsca świadczenia usługi i wskazuje, że chodzi tu o dostawę na rzecz podatnika – pośrednika. Jest to podmiot określony w ust. 2 ww. przepisu. W Dyrektywie 112, ale również w ustawie o VAT nie ma wymogu, żeby owa energia była transportowana poza granicę Polski. W konsekwencji dostawa energii elektrycznej na rzecz partnerów zagranicznych nie podlega opodatkowaniu VAT na terytorium kraju. 

8 listopada 2023 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 1529/23) w sprawie spółki będącej właścicielem praw do loga grupy, która w związku z zadaniem dotyczącym promowania logo, zawiera umowy sponsoringowe z różnymi podmiotami. W przypadku części umów wynagrodzenia wypłacane przez spółkę będą stanowiły koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność określoną w art. 18ee ust. 1 ustawy o CIT. Spółka chciała wiedzieć, czy w związku z tym będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej i odliczać od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów, zaliczonych do źródła przychodów zyski kapitałowe do wysokości kwoty nieprzekraczającej dochodu osiągniętego przez spółkę z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

WSA zwrócił uwagę, że przepis art. 18ee ust. 1 ustawy o CIT, mówiący o przychodach innych niż przychody z zysków kapitałowych, wskazuje je w takim celu, żeby pokazać, że z ulgi może skorzystać podatnik, który takie przychody osiąga i wysokość przychodów z tego źródła jest główną kwotą wysokości odliczenia. Możliwość rozliczenia ulgi sponsoringowej w obu źródłach przychodu oraz możliwość skorzystania z niej bez względu na to, w którym źródle przychodów rozpoznano koszty sponsoringu, jest zgodna z celem ustawodawcy, ponieważ zwiększa atrakcyjność korzystania z ulgi.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie