Tax alert: Opodatkowanie garaży w budynkach mieszkalnych odrębną stawką podatku od nieruchomości jest niezgodne z Konstytucją RP

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

  • 1000

18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze SK 23/19 dotyczący opodatkowania garaży znajdujących się w budynku mieszkalnym podatkiem od nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że opodatkowanie garaży w budynkach mieszkalnych odrębną stawką podatku od nieruchomości jest niezgodne z Konstytucją RP.

Wyrok został wydany na skutek skargi małżonków, którzy kupili lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym m.in. z udziałem w garażu wielostanowiskowym. Garaż wielostanowiskowy wyodrębniony został jako samodzielny lokal niemieszkalny, dla którego założono oddzielną księgę wieczystą.

Kierując się uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r. (sygn. II FPS 4/11) najpierw organy podatkowe, a następnie sądy administracyjne stwierdziły, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu wyższą stawką podatku od nieruchomości, przewidzianą dla budynków lub ich części pozostałych. Z tej przyczyny małżonkom ustalono podatek od nieruchomości dla lokalu mieszkalnego w niższej stawce (lokale mieszkalne), a udziału w garażu wielostanowiskowych w wyższej (budynki i ich części pozostałe).

Po wyczerpaniu możliwych dróg zaskarżenia małżonkowie wnieśli skargę do Trybunału Konstytucyjnego podnosząc, że zastosowanie innych stawek dla budynku oraz przynależnego do niego garażu stanowiącego odrębną nieruchomość narusza standardy należytej legislacji wyznaczone przez Konstytucję. Podniesiono m.in., że niedopuszczalne jest opodatkowanie obiektu budowlanego na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz wydanych do tej ustawy przepisów wykonawczych.

Po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu niejawnym Trybunał Konstytucyjny wydał w dniu 18 października 2023 roku wyrok, mocą którego stwierdził, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim:

  • umożliwiają, na potrzeby podatku od nieruchomości, uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze,
  • uzależniają zastosowanie odpowiednich stawek podatku od nieruchomości do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu od jego wyodrębnienia lub niewyodrębnienia jako przedmiotu odrębnej własności,

są niezgodne z przepisami Konstytucji.

Uznane za niekonstytucyjne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tracą moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2024 r., jednakże odroczenie utraty mocy obowiązującej nie stoi na przeszkodzie wzruszeniu orzeczeń zapadłych w sprawie skarżących, w związku z którymi została złożona skarga konstytucyjna.

Z wyrokiem można zapoznać się pod adresem: Trybunał Konstytucyjny: Podatek od nieruchomości (wyodrębnienie garażu jako przedmiotu odrębnej własności) (trybunal.gov.pl)

Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także