• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

21 września 2023 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej dotyczącej skutków podatkowych przejęcia i połączenia spółek kapitałowych (sygn. DKP1.8082.8.2022).

W czynności brały udział dwie spółki należące do tej samej grupy kapitałowej. W ramach planowanej Czynności Spółka A ma przejąć Spółkę B. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Z uwagi na fakt, że Spółka A jest jedynym udziałowcem przejmowanego podmiotu, w związku z przeprowadzeniem czynności nie będą wydawane jakiekolwiek udziały lub akcje. Szef KAS stwierdził, że w opisanej czynności nie można zidentyfikować ustawowych przesłanek sztucznego sposobu działania, wobec czego należało wydać opinię zabezpieczającą. 

W wyroku z dnia 14 września 2023 r., sygn. III SA/Wa 1513/23, WSA w Warszawie uznał, iż warunki zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT może spełniać podmiot, który nie jest bezpośrednim odbiorcą dywidendy, lecz jest jej rzeczywistym właścicielem. Oznacza to, że jeśli rzeczywisty właściciel posiada co najmniej 10% udziałów (lub akcji) bez przerwy przez przynajmniej 2 lata w spółce pośredniczącej, która z kolei posiada takie same udziały w spółce wypłacającej dywidendy, spełnia wymogi do skorzystania ze zwolnienia.

W wyroku z dnia 19 września 2023 r., sygn. III SA/Wa 688/23 NSA orzekł, że spółka ma możliwość skompensowania strat poniesionych przez jej oddział w Rumunii na takich samych warunkach, jakie obowiązują dla strat powstałych w Polsce. Prawo do odliczenia tych strat przyznawane jest tylko w momencie likwidacji oddziału, a przed tym czasem podatnik nie ma takiej możliwości. Straty te można kompensować przez pięć kolejnych lat podatkowych, liczonych od momentu, kiedy straty te zostały poniesione przez oddział.

16 września 2023 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

Celem rozporządzeń jest m.in. odzwierciedlenie zmian w rozporządzeniu w związku ze zmianami ustawowymi dot. tzw. transakcji rajowych, w tym korekta treści oświadczenia podmiotu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane. Rozporządzenia wprowadzają również rezygnację ze wskaźnika udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu.

Nowe przepisy stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

21 września 2023 r. Rzecznik Generalny Juliane Kokott przedstawiła opinię w sprawie C-442/22. Zgodnie z nią, artykuł 203 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że pozorny wystawca faktury na fikcyjne transakcje tylko wtedy jest zobowiązany do zapłaty wykazanego na niej podatku, gdy

  1. adresatowi faktury nie można już odmówić odliczenia podatku
  2. to jemu należy przypisać wystawienie faktury przez osobę trzecią na podstawie szczególnej odpowiedzialności (w szczególności związku) i
  3. nie działał w dobrej wierze.

Dobra wiara może przy tym zostać wykluczona tylko przy własnej winie pozornego wystawcy. Ta wina może w przypadku podatnika także przejawiać się w zawinionym nieprawidłowym wyborze pracowników lub nadzorze nad nimi.

W wyroku z 19 września 2023 r. (sygn. I SA/Wr 84/23) WSA we Wrocławiu wypowiedział się w sprawie spółki, która otrzymała dwa zamówienia na dostawy towarów. Towary zostały dostarczone, jednak po upływie terminu zapłaty pierwszej z faktur należność nie została uiszczona. Po wielu nieudanych próbach kontaktu okazało się, że pod faktycznego klienta podszył się ktoś inny. Spółka chciała wiedzieć, czy w takiej sytuacji doszło do dostawy towarów opodatkowanej VAT.

Zdaniem sądu zdarzenie polegające na dostarczeniu towaru do miejsca, w którym zostały na skutek wprowadzenia w błąd spółki de facto skradzione towary, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Nie doszło bowiem do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W konsekwencji, skoro do wydania towarów doszło na skutek oszustwa i towarem w wyniku tych czynności dysponował niezidentyfikowany podmiot, który wszedł w ich posiadanie w warunkach wskazujących na popełnienie przestępstwa, nie doszło do WDT.

20 września 2023 r. OECD opublikowała uwagi opinii publicznej dotyczące kwoty B w ramach Filaru Pierwszego BEPS w sprawie uproszczenia przepisów odnoszących się do cen transferowych. Przypominamy, że 17 lipca 2023 r., po opublikowaniu kolejnych dokumentów dotyczących międzynarodowej reformy prawa podatkowego, OECD zaprosiła opinię publiczną do zgłaszania uwag na temat kwoty B w ramach Filaru Pierwszego. Kwota B zapewnia uproszczone i usprawnione podejście do stosowania zasady ceny rynkowej w krajowej podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajów o małej zdolności produkcyjnej.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie