• 1000

25 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. transgranicznych reorganizacji spółek, które dostosowują polskie prawo do nowych przepisów unijnych w zakresie transgranicznego łączenia i podziału spółek kapitałowych.

Nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych

Nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zawiera m.in. przepisy ochronne dotyczące podmiotów, których interesy mogłyby zostać naruszone w wyniku transgranicznego przekształcenia, podziału lub połączenia spółki.

Obejmują one:

 1. możliwość zabezpieczenia roszczeń wierzycieli;
 2. obowiązek sporządzenia sprawozdania dla wspólników i pracowników;
 3. możliwość zgłoszenia uwag do planów przekształceń, połączeń, podziałów transgranicznych przez pracowników, wierzycieli, wspólników;
 4. prawo żądania przez wspólników mniejszościowych odkupu ich udziałów lub akcji.

Nowelizacja wprowadza także rozwiązania, które mają przeciwdziałać wykorzystywaniu transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółki w celu naruszenia, nadużywania lub obejścia prawa. Nowe przepisy określają zasady podziału składników majątku spółki dzielonej nieprzypisanych w planie podziału transgranicznego oraz odpowiedzialności za zobowiązania spółki dzielonej. Wprowadzają także zakaz unieważniania operacji podziału transgranicznego i przekształcenia transgranicznego (na wzór zakazu unieważniania operacji połączenia transgranicznego).

Inne nowości w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Ustawa wprowadza również:

 1. zrównanie w zakresie reorganizacji zarówno krajowej, jak i transgranicznej statusu spółki komandytowo-akcyjnej i spółki kapitałowej oraz przyznania spółce komandytowo-akcyjnej pełnej zdolności łączeniowej i podziałowej;
 2. rozszerzenia możliwości łączenia spółek osobowych;
 3. wprowadzenia możliwości podziału transgranicznego i przekształcenia transgranicznego spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej;
 4. wprowadzenia nowego typu krajowego podziału częściowego spółki (podział przez wyodrębnienie) oraz nowego uproszczonego typu łączenia krajowego i transgranicznego (połączenie przez przejęcie);
 5. doprecyzowania treści planu operacji transgranicznej oraz sprawozdania zarządu uzasadniającego operację transgraniczną; zmodyfikowanie sposobu ujawniania dokumentów i informacji związanych z operacją transgraniczną;

22 sierpnia br. Prezydent podpisał również ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, która przewiduje m.in. uregulowanie form uczestnictwa pracowników w spółce, która powstała w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Chodzi o prawo do:

 1. wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
 2. rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
 3. sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

Nowe przepisy mają chronić przedstawicieli pracowników. Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy takiej osoby.

Ponadto przepisy przewidują zakaz jednostronnej zmiany warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść pracownika, który jest członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów, w czasie trwania mandatu bez zgody reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej lub okręgowego inspektora pracy, jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Co do zasady, nowe przepisy mają wejść w życie 15 września 2023 r. 

Jak możemy pomoć?

Zobacz także