Tax Alert: Możliwość uwzględnienia w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej strat z lat ubiegłych

Interpelacja poselska nr 42274 w sprawie możliwości naliczania daniny solidarnościowej od straty podatnika z lat ubiegłych.

Interpelacja poselska nr 42274 w sprawie możliwości naliczania daniny solidarnościowej...

  • 1000

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 27 lipca br. na interpelację poselską nr 42274 w sprawie możliwości naliczania daniny solidarnościowej od straty podatnika z lat ubiegłych, Minister Finansów podziela stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w zakresie możliwości uwzględniania straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Istota sprawy - Danina solidarnościowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Danina solidarnościowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i jest płacona w wysokości 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów uwzględnianych do jej obliczenia i pomniejszonych o przysługujące od nich odliczenia.

Na podstawie art. 30h ust. 2 ustawy PIT, przy obliczaniu daniny solidarnościowej są uwzględniane dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c, art. 30f ustawy PIT. Są one pomniejszane o składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej i kwotę dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Od dłuższego czasu powstało szereg  wątpliwości, które rozbieżnie rozstrzygane są w orzecznictwie sądów administracyjnych. W szczególności dotyczy to możliwości uwzględnienia w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej strat z lat ubiegłych. Sądy odmawiając możliwości odliczenia straty przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej argumentują, że strata z lat ubiegłych nie została wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy PIT i przepis ten nie zawiera również odesłania do art. 9 tej ustawy. 

W omawianej interpelacji przywołano zarówno interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2022 r., zgodnie z którą przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się strat z lat ubiegłych, gdyż nie zostały one wymienione w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT (nr 0115-KDIT3.4011.691.2022.1.JG), jak również orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym przyjmuje się, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia się również straty z lat poprzednich. W ocenie sądów administracyjnych, gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach ustawy PIT.

Minister Finansów podkreślił, że podziela stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w zakresie możliwości uwzględniania straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Zapowiedział również, że w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych objaśnienia podatkowe, dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie PIT, mają zostać uzupełnione o kwestię możliwości uwzględnienia strat z lat ubiegłych przy obliczeniu podstawy daniny solidarnościowej. Jednocześnie przywołana w interpelacji interpretacja indywidualna zostanie zweryfikowana w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej.

Z treścią interpelacji oraz odpowiedzią na nią można zapoznać się pod adresem: Interpelacja nr 42274

Jak możemy pomoć?

Zobacz także