• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

22 sierpnia br. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych oraz ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Zmiany dotyczą transgranicznych reorganizacji spółek, które dostosowują polskie prawo do nowych przepisów unijnych w zakresie transgranicznego łączenia i podziału spółek kapitałowych. Nowelizacja KSH zakłada m.in. przeciwdziałanie wykorzystywaniu transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółki w celu naruszenia, nadużywania lub obejścia prawa oraz nowe rodzaje reorganizacji, tj. uproszczone połączenie oraz podział przez wyodrębnienie. Z kolei druga ustawa przewiduje m.in. uregulowanie form uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku reorganizacji oraz ochronę przedstawicieli pracowników. Nowelizacja KSH została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 sierpnia. Nowe przepisy wejdą w życie 15 września 2023 r. 

14 sierpnia br. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków. Znowelizowane przepisy przedłużają termin do wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków o kolejne 2 lata. Oznacza to, że podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2025 r. podatnik będzie płacił do 31 grudnia 2025 r. Natomiast podatek z niezrealizowanych zysków od składników majątku, które zostaną utracone przed 1 grudnia 2025 r. będzie płatny do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata przez podatnika w całości lub części tego składnika majątku. 

21 sierpnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. W projekcie znajduje się nowy wzór deklaracji PCC-3, a także kwestie dotyczące czynności związanych z poborem podatku, zakresu pouczeń udzielanych podatnikom przez płatnika, treści rejestru podatku, zasad zwrotu podatku oraz zakresu danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

22 sierpnia br. NSA  (sygn. akt III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wydał wyrok dotyczący stosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). NSA zgodził się z WSA wskazując, że możliwe jest zastosowanie art. 119a Ordynacji podatkowej do korzyści podatkowych uzyskanych po 15 lipca 2016 r., o czym stanowi art. 7 ustawy nowelizującej. Co więcej, zastosowanie art. 119a Ordynacji podatkowej, w ocenie NSA, może mieć miejsce nawet wtedy, gdy czynności, na podstawie których uzyskano korzyść podatkową miały miejsce przed wprowadzeniem tego przepisu. Sąd wskazał również, że art. 119a Ordynacji podatkowej może mieć zastosowanie do korzyści osiąganych cyklicznie – na przykład, gdy co roku powstaje zobowiązanie podatkowe o obniżonej wysokości.

W wyroku z dnia 23 sierpnia 2023 r. (sygn. II FSK 231/21) NSA wypowiedział się w sprawie podatnika zatrudnionego w spółce, której pracownicy w ramach programu motywacyjnego otrzymują lub będą otrzymywali od spółki z siedzibą w USA nagrodę w postaci RSU. RSU to warunkowe prawo do nabycia akcji spółki amerykańskiej. Podatnik miał wątpliwości, czy otrzymanie akcji (realizacja RSU) skutkuje po jego stronie powstaniem przychodu. Zdaniem NSA podatnik nie uzyskuje przychodu w momencie nieodpłatnego nabycia akcji spółki amerykańskiej, w związku z jego udziałem w programie motywacyjnym. Przychód powstanie dopiero w momencie, gdy podatnik dokona zbycia akcji, otrzymanych w następstwie realizacji RSU. W przedstawionym stanie faktycznym występuje następująca kolejność transakcji: najpierw objęcie przez podatnika pochodnych instrumentów (RSU), potem realizacja tych instrumentów poprzez objęcie akcji, a następnie ewentualna sprzedaż tych akcji. 

23 sierpnia 2023 r. NSA  wydał wyrok (sygn. II FSK 232/21) w sprawie spółki z o. o. planującej przekształcenie w spółkę komandytową.  Spółka chciała wiedzieć, czy na dzień przekształcenia u wspólników dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z uwagi na wykazywanie przez spółkę na kapitale zapasowym kwot pochodzących z zysków za rok 2008, za lata 2009-2013 oraz za rok 2014. Zdaniem NSA przekształcenie spółki z o.o., w spółkę niebędącą osobą prawną, a więc także w spółkę komandytową, dokonane w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., powoduje powstanie u wspólników spółki przekształconej przychodu podatkowego w postaci wartości przekazanych do spółki przekształconej zysków niepodzielonych oraz zysków podzielonych, ale przekazanych na kapitały inne, niż kapitał zakładowy. Oznacza to, że wszystkie zyski, które były przekazane przed 2015 r. na kapitał zapasowy, a nie wypłacone wspólnikom przed dniem przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, w momencie przekształcenia będą stanowiły dla nich przychód, pomimo iż miało to miejsce w stanie prawnym, w którym obowiązywało inne brzmienie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2023 r., zakładający dwie podwyżki płacy minimalnej w 2024 r. W projekcie przewidziano, że w 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz 4300 zł od 1 lipca. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podniesiona odpowiednio do 27,70 zł oraz 28,10 zł.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie