V rámci služieb účtovného poradenstva pomáhame klientom aby ich účtovné knihy boli v súlade so zákonnými požiadavkami, poskytujeme poradenstvo pri organizovaní procesov finančného výkazníctva a pomáhame zabezpečiť, aby účtovné operácie zodpovedali cieľom podnikania.

Ako vám vieme pomôcť

Naše oddelenie služieb účtovného poradenstva spolupracuje s klientami na rôznych dôležitých transakciách, ktoré majú významný vplyv na účtovníctvo, vrátane:

  • implementácie  medzinárodných štandardov finančného
    výkazníctva (IFRS)
  • zlúčení a akvizícií,
  • cezhraničných transakcií,
  • zrýchlenia a skvalitnenia procesu zostavenia účtovnej závierky v krátkom časovom limite po skončení účtovného obdobia (Quality Close),
  • zlepšenia procesu finančného výkazníctva.

Ak pri mimoriadnych udalostiach vznikne potreba dočasnej pomoci, napríklad pri zlúčeniach a akvizíciách alebo pri reštrukturalizácii, vieme  co-sourcovať nedostatočné zdroje v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva.

Pomáhame našim klientom vyriešiť účtovné problémy tak, aby boli v súlade s novými právnymi predpismi, vrátane nových účtovných pravidiel alebo regulačných opatrení. Poskytujeme poradenstvo, ako zlepšiť systémy a procesy tak, aby sa dosiahla náležitá rovnováha medzi výkonnosťou, rizikom a kontrolou pri poskytovaní správnych a včasných informácií akcionárom/spoločníkom spoločnosti. 

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.