• 1000

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) zverejnila nový účtovný štandard IFRS®, IFRS 18, v apríli 2024. IFRS 18 aktualizuje požiadavky na prezentáciu a zverejňovanie informácií v účtovnej závierke, pričom sa zameriava najmä na zlepšenie vykazovania finančnej výkonnosti. IFRS 18 sa bude týkať spoločností vo všetkých odvetviach, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.

IFRS 18 (Prezentácia a zverejňovanie informácií v účtovnej závierke) reaguje na požiadavky investorov, ktorí požadujú relevantnejšie informácie, a umožňuje spoločnostiam, aby prostredníctvom účtovnej závierky lepšie vypovedali o svojej činnosti. Investori budú tiež profitovať z väčšej konzistentnosti prezentácie vo výkazoch ziskov a strát a peňažných tokov a z viac detailných informácií.

Čo to znamená pre finančné výkazníctvo spoločností?

Čistý zisk spoločností sa síce nezmení, ale zmení sa spôsob, akým prezentujú svoje výsledky vo výkaze ziskov a strát a ako zverejňujú informácie v poznámkach k účtovnej závierke. To zahŕňa zverejnenie určitých ukazovateľov výkonnosti manažmentu (tzv. MPM – management performance measures), ktoré budú teraz súčasťou auditovanej účtovnej závierky, napríklad EBITDA, EBIT. IFRS 18 nezmení spôsob, akým spoločnosti vykazujú a oceňujú položky v účtovnej závierke. 

Na základe IFRS 18 bude potrebné:

  • výnosy a náklady vo výkaze ziskov a strát klasifikovať do troch nových definovaných kategórií - prevádzkové, investičné a finančné - a dvoch nových medzisúčtov - „Prevádzkový zisk alebo strata“ a „Zisk alebo strata pred financovaním a daňou z príjmov“
  • zahrnúť zverejnenia o manažmentom definovaných ukazovateľoch výkonnosti (MPM) v účtovnej závierke - MPM sú definované ako súčty jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré sa uvádzajú v účtovnej závierke,
  • zverejňovať informácie na základe rozšírených všeobecných požiadaviek na agregáciu a dezagregáciu (rozdeľovanie); okrem toho budú osobitné požiadavky na rozčlenenie určitých nákladov v poznámkach pre spoločnosti, ktoré vo výkaze ziskov a strát prezentujú prevádzkové náklady podľa funkcií.

Prečo sú úpravy potrebné?

Investori žiadali porovnateľné čiastkové súčty a väčšie rozdeľovanie informácií (disagregation), aby bolo možné lepšie pochopiť výkonnosť spoločností a jednoduchšie porovnať rôzne spoločnosti. Hoci niektoré spoločnosti dnes prezentujú medzisúčet „Prevádzkový zisk alebo strata“, vypočítava sa odlišne - táto rôznorodosť sťažuje investorom porovnávanie spoločností.

Okrem toho spoločnosti čoraz častejšie používajú na vysvetlenie svojej finančnej výkonnosti ukazovatele, ktoré nie sú v súlade s GAAP (alebo alternatívne ukazovatele výkonnosti). Nedostatok informácií o týchto ukazovateľoch alebo nedostatočné zverejňovanie kvalitných informácií vyvoláva u investorov obavy. IFRS 18 umožní spoločnostiam efektívnejšie a konzistentnejšie komunikovať informácie investorom.

Čo pre vás môže znamenať IFRS 18

IFRS 18 môže ovplyvniť mnohé aspekty vykazovania informácií vo výkaze ziskov a strát. Spoločnosti budú musieť zvážiť rozsah informácií zverejňovaných v poznámkach k účtovnej závierke. V súvislosti s týmito zmenami môže byť potrebné aktualizovať systémy finančného výkazníctva, procesy a kontroly. Keďže súčasné postupy vykazovania a vyspelosť systémov vykazovania sa v jednotlivých spoločnostiach líšia, dôsledky nových štandardov budú individuálne pre každú spoločnosť.

Spoločnosti, ktoré už prezentujú medzisúčet „Prevádzkový zisk alebo strata“, budú možno musieť zmeniť spôsob jeho výpočtu. Spoločnosti môžu potrebovať značný čas a úsilie na určenie, ktoré kategórie ich výnosov a nákladov by mali byť súčasťou výkazu ziskov a strát. Povaha podnikateľských činností spoločnosti by tiež mohla určiť rozsah dopadov nových štandardov - napríklad spoločnosti s viacerými podnikateľskými činnosťami budú potrebovať dôkladnejšie zvážiť, či budú výnosy zo všetkých ich činností zaradené do kategórie prevádzkových činností.

IFRS 18 bude účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2027 alebo neskôr, pričom je možné nové štandardy aplikovať už aj skôr. Porovnávacie údaje bude potrebné upravovať.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac alebo ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.