KPMG Účtovný manuál

KPMG Účtovný manuál

Účtovný manuál podľa slovenských účtovných predpisov v slovenskom a anglickom jazyku.

1000
Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail
KPMG Účtovný manuál

Ani vaša spoločnosť stále nemá internú smernicu na vedenie účtovníctva?

KPMG na Slovensku vám pripraví vzor účtovného manuálu so základnými účtovnými požiadavkami a s uvedením alternatívnych možností, ktorý si účtovná jednotka dokáže jednoducho prispôsobiť na svoje podmienky.

Každá časť nášho manuálu obsahuje praktický prehľad vzorových účtovných prípadov spolu s účtovnými súvzťažnosťami.

Jednotlivé časti manuálu sú riešené komplexne - obsahujú definície, spôsob ocenenia, hlavné účtovné zásady, popis účtovania, účtovné súvzťažnosti.

Ide o pripravený dokument aj v prípade, ak si oň požiada daňový úrad pri daňovej kontrole.

Koho sa smernica týka

  • všetkých obchodných spoločností, ktoré zostavujú účtovné závierky podľa slovenských účtovných predpisov,
  • hlavne spoločností so zahraničným kapitálom, kde sú používané skupinové účtovné smernice

Požiadavky účtovných predpisov

Slovenské účtovné predpisy vyžadujú, aby spoločnosť mala interné predpisy v oblasti vedenia účtovníctva. Táto povinnosť nie je uvedená v jednom ustanovení zákona o účtovníctve alebo postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ale je definovaná v rôznych častiach týchto predpisov. Napríklad § 3 ods. 1 postupov účtovania vyžaduje, aby účtovná jednotka vypracovala vlastný účtový rozvrh, v § 20 postupov účtovania sa vyžaduje vypracovanie odpisového plánu, v § 19 ods. 2 sa vyžaduje interný predpis na tvorbu a používanie rezerv, v § 43 ods. 14 postupov účtovania vyžaduje interný predpis pre stanovenie noriem prirodzených úbytkov a pre druhy materiálov, ktoré sú účtované priamo do spotreby a pod.

Poplatok
  • Vzor manuálu v nezmenenej forme – 1 900 EUR bez DPH, anglický preklad pri zakúpení slovenskej verzie – 900 EUR bez DPH
  • Manuál prispôsobený na podmienky účtovnej jednotky – cena dohodou.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.