Under 2022 har flertalet nyheter introducerats avseende regleringen av den svenska spelmarknaden. Riksdagen har bland annat delvis röstat igenom förslag om en förstärkt spelreglering. Regeringen har även presenterat en ny proposition rörande åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad. Nedan följer en sammanfattning av de förändringar och förslag på spelområdet som skett under 2022. 

I november beslutade riksdagen om åtgärder för tryggare spelmarknad. I proposition 2021/22:242 En förstärkt spelreglering (PDF) föreslogs ett antal åtgärder för att stänga ute olicensierade spel från den svenska spelmarknaden, däribland krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovliga spel samt ett utökat förbud avseende reklam för olicensierade spel.

Regeringen föreslog även att lagen om anordnande av visst automatspel, som reglerar automatspel på passagerarfartyg mellan Sverige och Finland, skulle upphöra och att en ny överenskommelse mellan Sverige och Finland avseende dessa typer av spel skulle träffas. Förslaget röstades delvis igenom av riksdagen den 23 november. Den del av förslaget som inte röstades igenom rörde förändringarna avseende reglerna om måttfullhet vid marknadsföring av spel samt avtalet mellan Sverige och Finland rörande automatspel på färjor i reguljär linjetrafik mellan länderna.

Lagändringen rörande tillstånd om spelprogramvara träder i kraft den 1 juli 2023. Övriga lagändringar träder i kraft den 1 januari 2023.

Den 20 december publicerade regeringen proposition 2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad (PDF). I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar i spellag (2018:1138). Det ska exempelvis införas en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om skyldigheter för betaltjänstleverantörer att lämna ut uppgifter som används vid förmedling av insatser eller vinster till eller från en olicensierad spelaktör samt att de nuvarande bestämmelserna i spellagen om betalningsblockering upphävs. Det nya främjandeförbudet innebär dock att betaltjänstleverantörerna även i fortsättningen är skyldiga att i vissa fall blockera betalningar till olicensierade aktörer som riktar sig till svenska konsumenter.

I propositionen slås fast att det för tillfället inte finns tillräckliga skäl för att utvidga spellagens tillämpningsområde på så sätt att samtliga onlinespel som en spelare som befinner sig i Sverige har möjlighet att delta i ska omfattas. Istället ska nuvarande tillämpningsområde utvecklas genom praxis. Regeringen föreslår även att spelinspektionen, som överser tillsyn över licenskravet och främjandeförbudet på spelmarknaden, ska få möjlighet att under dold identitet utföra testköp av speltjänster. Slutligen föreslår regeringen att nya åtgärder för att motverka manipulation av resultat inom sport ska införas.

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Vi följer regelbundet utvecklingen på spelmarknaden. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket.  

Read more
The article in English

Prenumerera på LegalNews

Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG? 
Anmäl dig här.  

Kontakta oss