Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji projektu objaśnień podatkowych nt. przepisów o podatku u źródła (WHT) w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner). Potrwają one do 10 października 2023 r.

Nowy projekt Objaśnień obejmuje m.in.

  • wyjaśnienie sposobu interpretowania i stosowania przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., dotyczących obowiązku poboru przez płatników podatku u źródła
  • przedstawienie wykładni pojęcia rzeczywistego właściciela
  • zarysowanie ram należytej staranności płatnika.


Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesłać na adres: citkonsultacje@mf.gov.pl.

28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji projektu objaśnień podatkowych w zakresie ulgi na ekspansję. Konsultacje potrwają do 10 października 2023 r. Przedmiotem konsultacji są przepisy art. 18eb ustawy CIT oraz art. 26gb ustawy PIT dotyczące obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. preferencji podatkowej określanej mianem ulgi na ekspansję lub też ulgi prowzrostowej.

W wyroku z 28 września 2023 r. (sygn. C‑508/22) TSUE stwierdził, że artykuł 110 TFUE pozwala na uwzględnienie pobranego z naruszeniem prawa podatku od pojazdów samochodowych w wartości tych pojazdów, co umożliwia przeniesienie wierzytelności związanej z tym podatkiem na późniejszych nabywców pojazdów podczas ich sprzedaży. Artykuł ten nie sprzeciwia się krajowemu uregulowaniu, które ogranicza zwrot podatku wyłącznie do osoby, która pierwotnie zapłaciła ten podatek. Powinien jednak zostać spełniony warunek, wedle którego późniejszy nabywca, który faktycznie obciążony jest tym podatkiem, ma możliwość uzyskania zwrotu zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi od osoby, która go zapłaciła, lub w odpowiednich sytuacjach, od organów podatkowych, zwłaszcza gdy odzyskanie od pierwszego płatnika jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

W opinii z 28 września 2023 r. Rzecznik Generalny (sygn. C‑341/22) stwierdził, że artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE wskazuje, że nie można pozbawić statusu podatnika podmiotu dokonującego istotnych transakcji VAT, jeśli ich skala nie jest proporcjonalna do dochodu oczekiwanego na podstawie posiadanych aktywów przez trzy lata. Zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań nie stoją natomiast na przeszkodzie krajowemu przepisowi, który może odmówić odliczenia VAT, jeśli podatnik przez trzy kolejne lata dokonuje znaczących transakcji VAT, których skala nie jest proporcjonalna do jego oczekiwanego dochodu z aktywów, a nie jest w stanie dostarczyć obiektywnych dowodów na taką sytuację.

W wyroku z 27 września 2023 r., sygn. II FSK 244/21 NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która w ramach działalności gospodarczej nabywa usługi ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń cargo od podmiotu będącego rezydentem podatkowym we Francji. Spółka miała wątpliwości, czy usługi ubezpieczeniowe, za które zapłata jest realizowana na rzecz nierezydenta, mieszczą się w kategorii świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Zdaniem NSA usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do gwarancji, a zatem nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT.

27 września 2023 r. NSA wydał wyrok (sygn. III FSK 2380/21) dotyczący kwestii uznania urządzeń technicznych za budowle w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W ocenie organów podatkowych transformatory oraz urządzenia rozdzielni znajdujące się w stacjach budynkowych spełniają definicję budowli jako element sieci elektroenergetycznej. Spółka zakwestionowała ustalenia organów, podnosząc, że sporne obiekty są elementami budynku z uwagi na to, że nie mogą być one opodatkowane jako budowla. NSA orzekł, że brak jest przeszkód w zakresie opodatkowania budowli znajdującej się wewnątrz budynku, stanowiącego odrębny przedmiot opodatkowania. Umiejscowienie budowli w budynku nie oznacza, że opodatkowaniu podlega tylko jeden z tych obiektów. Zdaniem sądu transformatory oraz urządzenia rozdzielni w tym baterie akumulatorów 220V znajdujące się w stacjach budynkowych stanowią element sieci elektroenergetycznej, będącej budowlą na gruncie prawa budowlanego i u.p.o.l.

27 września 2023 r., NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 268/21) w sprawie podatnika chcącego skorzystać z przepisów umożliwiających zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z autorskiego prawa do programu komputerowego. Dyrektor KIS odmówił mu możliwości skorzystania z ulgi. Zdaniem organu nie sposób zaaprobować faktu, aby sporządzana dopiero na potrzeby rozliczenia odrębna ewidencja odzwierciedlała należyte prowadzenie ksiąg. NSA zwrócił uwagę, że organ oparł całą interpretację jedynie o okoliczność wywiedzioną z kontekstu językowego odpowiedzi podatnika, że ten dopiero w przyszłości będzie dysponował wymaganą prawem ewidencję. Z treści wniosku nie wynikało, że przedmiotowej ewidencji nie prowadzi na bieżąco. Okoliczność, jakoby podatnik nie prowadził na bieżąco ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT została przez organ interpretacyjny przyjęta nie na podstawie tak brzmiącej odpowiedzi podatnika, ale wynikała z dowolnego zabiegu interpretującego jego wypowiedź.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie