• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Resort finansów udostępnił zaktualizowaną wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), która obsługuje nową strukturę logiczną FA(2). Od początku września przedsiębiorcy, którzy korzystają z KSeF, wystawiają e-faktury wyłącznie w ramach struktury FA(2). Zmiany mają ułatwić podatnikom przygotowanie się do zaplanowanego na 1 lipca 2024 r. wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania. Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpiła obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) obowiązuje w trakcie fakultatywnego KSeF. 

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 sierpnia 2023 r. – Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Objaśnienia dotyczą obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu przez płatników podatku PIT, którzy udzielają osobom fizycznym świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z tytułu realizacji programów twinningowych. Zagadnienie to poprzedza przybliżenie istoty twinningu i zadań, które wykonują osoby fizyczne zatrudnione do realizacji programu twinningowego, a także omówienie rodzaju świadczeń przez nie otrzymywanych. Objaśnienia zawierają informacje podstawowe, systematyzujące wiedzę z zakresu obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Unia Europejska przygotowała nową dyrektywę FASTER, w ramach której ma powstać lepszy mechanizm ulg w nadmiernym podatku u źródła. Dyrektywa ma stanowić uproszczenie względem polskiego systemu i być bardziej korzystnym rozwiązaniem. Przewidziane jest utworzenie dwóch nowych rozwiązań: RSS (relief at source system – ulga u źródła) oraz QRS (quick refund system – system szybkiego zwrotu podatku). Szykowany jest także próg istotności transakcji dla celów weryfikacyjnych, który ma wynieść 1000 euro. 

29 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Realizuje ona Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, która jest częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem ustawy jest:

  • usunięcie barier dostępu do rynku finansowego i zwiększenie poziomu cyfryzacji na tym rynku, m. in. w zakresie obowiązków nadzorczych
  • wprowadzenie regulacji, które usprawnią działanie i rozwój rynku finansowego
  • wzmocnienie ochrony klientów instytucji finansowych
  • wprowadzenie obowiązku sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Przepisy ustawy wejdą w życie 30 dni od dnia publikacji.

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowego formularza rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR w wersji nr 13. Formularz będzie miał zastosowanie do rozliczeń dokonywanych przez płatników zryczałtowanego podatku dochodowego za 2023 r., których należy dokonać do 31 stycznia 2024 r. Zmiany w formularzu są związane m.in. z wprowadzeniem fundacji rodzinnej, objęciem zryczałtowanym podatkiem dochodów (przychodów) otrzymywanych w związku z oszczędzaniem w ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym oraz nałożeniem na płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek z rachunków i lokat bankowych obowiązku poboru odsetek od zaległości podatkowych. Resort opublikował także projekt nowego oświadczenia o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego PIT-OP. Uwagi do nowych wersji formularzy PIT-8AR i PIT-OP można przesyłać do 13 września br. na adres: konsultacje.wzoryPIT@mf.gov.pl

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 września 2023 r., (sygn. II FSK 2510/20) usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do gwarancji, na tyle by uznać, że podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT. Rozpoznając sprawę NSA nie zgodził się z argumentacją organu i oddalił jego skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wskazał, iż istnieją co prawda pewne racje, które mogłyby świadczyć o tym, że usługi ubezpieczeniowe są usługami podobnymi do gwarancji, ale NSA po rozważeniu tej kwestii uznał, że należy kontynuować utrwaloną linię orzeczniczą odnośnie do analizowanego zagadnienia. 

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie