• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

11 września 2023 r. opublikowana została informacja o odmowie wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej dotyczącej prawa do potrącenia kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów uzyskanych w drodze transakcji / rozliczeń między podmiotami powiązanymi (sygn. DKP2.8082.11.2022).

Szef KAS doszedł do wniosku, że opisane we wniosku czynności umożliwiłyby osiągnięcie struktury właścicielskiej dzięki której, w chwili sprzedaży udziałów, wnioskodawcy mogliby rozpoznać wyższe koszty podatkowe, a tym samym w sztuczny sposób obniżyć zobowiązanie podatkowe. W związku z powyższym odmówił on wydania opinii zabezpieczającej. 

12 września 2023 r. Komisja Europejska przyjęła kluczowy pakiet inicjatyw mających na celu zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów podatkowych dla dużych przedsiębiorstw transgranicznych w Unii Europejskiej. BEFIT to wspólna podstawa opodatkowania dla grup kapitałowych UE, która umożliwi międzynarodowym korporacjom z siedzibą w krajach UE (powyżej 750 mln EUR obrotu) wyliczanie bazy podatkowej CIT w ujednolicony sposób dla wszystkich krajów wspólnoty, w których prowadzą działalność. Główne cele ram BEFIT to:

  • zwiększenie odporności przedsiębiorstw przez zmniejszenie złożoności przepisów podatkowych i kosztów przestrzegania przepisów ponoszonych przez przedsiębiorstwa z UE prowadzące działalność transgraniczną
  • usunięcie przeszkód dla inwestycji transgranicznych i zwiększenie atrakcyjności jednolitego rynku dla inwestycji międzynarodowych
  • stworzenie środowiska sprzyjającego sprawiedliwemu i trwałemu wzrostowi gospodarczemu przez umożliwienie uproszczenia procedur administracyjnych oraz
  • zapewnienie trwałych dochodów podatkowych.

11 września 2023 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej dotyczącej dwustopniowej likwidacji spółki kapitałowej w ramach działań podjętych w grupie kapitałowej (sygn. DKP3.8082.9.2022).

Sprawa dotyczyła reorganizacji, w ramach której jedna ze spółek dokona aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a następnie zostanie przejęta przez inną spółkę i rozwiązana.

Zdaniem Szefa KAS choć w tak opisanym stanie faktycznym korzyść podatkową odniosą wszyscy uczestnicy reorganizacji to jednak nie jest ona głównym motywem podejmowanych czynności, a sposób działania wnioskodawców nie jest sztuczny.

Mając na uwadze, że nie zostały wypełnione wszystkie przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, organ podatkowy zdecydował się wydać opinię zabezpieczającą.

W wyroku z 6 września 2023 r. (sygn. III FSK 653/23) NSA wypowiedział się na temat zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości dystrybutorów paliwa i gazu.

W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na orzeczenie NSA z dnia 30 maja 2023 r. (sygn. III FSK 48/22), dotyczące tej samej spółki, w którym wskazano, że dystrybutory paliw stanowią urządzenia budowlane, czyli urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym w postaci zbiornika paliw, stanowiącego budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego, zapewniające możliwość użytkowania tejże budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, a zatem budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei stacja paliw jest wprawdzie wymieniona jako jeden obiekt budowlany, jednakże z perspektywy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stacja taka stanowi najczęściej kompleks obiektów budowlanych, w skład którego wchodzić mogą budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne i naziemne zbiorniki gazu płynnego, dystrybutory paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze.

8 września 2023 r. opublikowana została informacja o odmowie wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej w zakresie czynności polegającej na aporcie udziałów do spółki jawnej i przekształceniu tej spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sygn. DKP3.8082.3.2023).

Zdaniem Szefa KAS wskazane we wniosku cele ekonomiczne nie uzasadniają przeprowadzenia czynności w sposób opisany przez wnioskodawców i należy go uznać za sprzeczny z intencją ustawodawcy. Racjonalnie działający podmiot, który nie kieruje się chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej, nie zawiązywałby spółki holdingowej, która nie jest docelową formą prowadzenia przez nią działalności. Szef KAS stwierdził, że przedstawione okoliczności wskazują, iż do określonej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z dokonania planowanej czynności może mieć zastosowanie art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, należało zatem odmówić wydania opinii zabezpieczającej.

W wyroku z 14 września 2023 r. TSUE (sygn. C-820/21) stwierdził, iż artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2008/118/WE pozwala na krajowe uregulowanie cofania zezwolenia na skład podatkowy przy naruszeniu systemu podatku akcyzowego, jeśli jest to proporcjonalne do wagi naruszenia, nawet jeśli wcześniej nałożono sankcję finansową za ten sam czyn. Jeśli obie sankcje są karne, art. 50 Karty praw podstawowych UE pozwala na takie uregulowanie pod pewnymi warunkami, w tym że są przewidziane ustawą, dotyczą różnych aspektów naruszenia, są skoordynowane, a wszystkie nałożone sankcje są proporcjonalne do naruszenia.

11 września 2023 r. Komisja Europejska opublikowała letnie prognozy gospodarcze, dotyczące PKB dla Polski oraz inflacji. Wzrost PKB w Polsce w 2024 r. będzie najwyższy spośród dużych gospodarek UE, jak również będzie on wyższy niż średnia dla UE (1,4%) oraz strefy euro (1,3%). KE przewiduje, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2024 roku będzie konsumpcja prywatna, choć inwestycje będą również miały pozytywny wkład do wzrostu PKB. Prognoza przewiduje, że wzrost PKB Polski w 2023 roku wyniesie 0,5%. KE zrewidowała w dół prognozę średniorocznej inflacji w Polsce (mierzonej wskaźnikiem HICP) w 2023 roku do 11,4%. W 2024 roku inflacja w Polsce wyraźnie obniży się do 6,1%. Jest to nieznaczna zmiana względem poprzedniej prognozy wynoszącej 6,0%.

14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zakładający dwie podwyżki płacy minimalnej w 2024 r. W projekcie przewidziano, że w 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz 4300 zł od 1 lipca. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podniesiona odpowiednio do 27,70 zł oraz 28,10 zł.

Poprzednie alerty podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie