• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W wyroku z 6 września 2023 r. (sygn. III SA/Wa 1275/23) WSA w Warszawie wypowiedział się w sprawie podatniczki uczestniczącej w organizowanym przez spółkę programie motywacyjnym. W  ramach programu akcje spółki będą subskrybowane za pośrednictwem i przechowywane w imieniu uczestników przez specjalny francuski fundusz. Dywidendy wypłacane przez spółkę będą automatycznie reinwestowane w dodatkowe akcje.

W zaskarżonej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS uznał, że wartość dywidendy reinwestowana w dodatkowe jednostki stanowi dla podatniczki przychód podlegający opodatkowaniu w momencie wpłaty dywidendy przez spółkę do funduszu.

Natomiast zdaniem WSA kwota dywidend wypłacanych przez spółkę kapitałową z siedzibą we Francji byłaby przychodem dla podatniczki tylko wtedy, gdyby faktycznie została pozostawiona do jej dyspozycji. Skoro zatem podatniczka nie otrzyma faktycznie dywidendy, ponieważ ta będzie reinwestowana przez fundusz należało uznać stanowisko organu podatkowego za nieprawidłowe.

W wyroku z dnia 7 września 2023 r. w sprawie C-323/22 TSUE orzekł, że artykuł 14 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania należy interpretować w ten sposób, że: przewidziane w nim zwolnienie z podatku nie ma zastosowania do właściciela składu, który jest odpowiedzialny za zapłatę podatku, w przypadku wyprowadzenia z systemu zawieszenia wskutek czynu bezprawnego, nawet gdy właściciela składu nie można w żaden sposób powiązać z tym czynem bezprawnym, który można przypisać wyłącznie osobie trzeciej, i gdy ma on uzasadnione oczekiwania co do tego, że wyrób jest przemieszczany w ramach systemu zawieszenia podatku zgodnie z prawem.

7 września 2023 r. opublikowana została informacja z 27 lipca 2023 r. o odmowie wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej dotyczącej świadczenia pieniężnego uzyskanego przez pracowników z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym (sygn. DKP3.8082.2.2023). Szef KAS uznał, że uzyskanie korzyści podatkowej, w postaci braku obowiązku pobrania przez wnioskodawcę podatku jako płatnika, sprzecznej z przedmiotem i celem art. 10 ust. 4 ustawy o PIT było głównym motywem jego działania, a sposób jego działania był sztuczny. Zgodnie z art. 10 ust.4 ustawy o PIT przychody z realizacji akcji fantomowych zostałyby uznane za przychody ze stosunku pracy uczestników, gdyby akcje fantomowe zostały przyznane uczestnikom nieodpłatnie. Przyjęta w programie motywacyjnym symboliczna odpłatność ponoszona przez uczestników pozwoliła na niezastosowanie ww. przepisu. W związku z tym Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 września 2023 roku postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.


Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na: wysokość odsetek od zaległości podatkowych (200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2% z tym, że stawka nie może być niższa niż 8%) – oznacza to, że stawka odsetek od zaległości podatkowych wyniesie 15% w skali roku – wysokość limitu hipotetycznych kosztów finansowania zewnętrznego (ang. notional interest deduction) czy też obniżkę kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty VAT w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku. Uchwała RPP weszła w życie 7 września 2023 r.

4 września 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia MF w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Zgodnie z proponowanymi zmianami, podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w przypadku świadczenia usług:

  1. przejazdu autostradą płatną, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników VAT uprawnionych do świadczenia tych usług
  2. przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników VAT uprawnionych do świadczenia tych usług
  3. w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, z wyjątkiem usług objętych stawką VAT w wysokości 0%, udokumentowanych fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 lipca 2024 r.

7 września 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja programu pomocowego dla Królestwa Bhutanu. W ramach projektu polscy eksperci będą wspierać administrację podatkową Bhutanu w kontrolach podatkowych przedsiębiorstw międzynarodowych. Współpraca dotyczy międzynarodowego prawa podatkowego oraz cen transferowych. Projekt jest realizowany w ramach Tax Inspectors Without Borders. To wspólna inicjatywa OECD i ONZ, której celem jest wspieranie krajów rozwijających się w budowaniu potencjału w obszarze podatków. W ramach programu, eksperci z całego świata pomagają krajom partnerskim w prowadzonych kontrolach podatkowych. Celem TIWB jest dzielenie się wiedzą, umiejętnościami oraz najlepszymi praktykami. Ministerstwo Finansów partneruje TIWB od 2023 roku.

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wzorów formularzy podatkowych CIT-CFC, CIT/CFI oraz CIT-NZ. Przedmiotem konsultacji są projekty wzorów formularzy składanych przez podatników podatku CIT:

  1. CIT-NZ(2) – dotyczący podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków (exit tax), o którym mowa w art. 24f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  2. CIT-CFC(5) i CIT/CFI(3) – dotyczące podatku od dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ustawy CIT.

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników obowiązanych do składania konsultowanych wzorów. Będą one trwały przez 7 dni od dnia udostępnienia przedmiotowych wzorów, czyli do 14 września 2023 roku. Opinię z uzasadnieniem należy przesłać na adres: Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl.

Zgodnie z wypowiedzią Wiceministra Finansów, resort rezygnuje z dalszych prac nad zmianami w Ordynacji podatkowej. Chodzi o projekt, który został poddany prekonsultacjom w czerwcu 2023 r. Proponowane zmiany obejmowały m.in. zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem kontroli celno-skarbowej. Zgodnie ze słowami wiceministra, rząd aktualnie nie planuje zajmowania się tematem Ordynacji podatkowej. Wiceminister wyjaśnił, że prekonsultacje podatkowe miały jedynie na celu pozyskanie opinii, uwag i komentarzy, których analiza mogłaby pozwolić na wypracowanie lepszych rozwiązań podatkowych. Zaznaczył też, że MF często prowadzi konsultacje w zakresie rozważanych zmian, które mają na celu wprowadzenie nowych, korzystnych rozwiązań dla podatników.

Poprzednie alerty podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie