• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

5 lipca 2023 r. trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. W projekcie przewidziano m.in. następujące zmiany:

 • zniesienie nakazu zawierania umów leasingu w formie papierowej i zastąpienie jej formą dokumentową;
 • obniżenie z 23 do 5 proc. podatku VAT na ubranka i buty dziecięce;
 • zniesienie trzyletniego limitu czasowego na płacenie tzw. małego ZUS plus przez przedsiębiorców osiągających przychód do 120 tys. zł rocznie;
 • zwiększenie limitu przychodów umożliwiających płacenie zryczałtowanego podatku dochodowego z 2 mln do 3 mln euro rocznie;
 • wprowadzenie rocznej, a nie miesięcznej, kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Projekt czeka teraz na nadanie numeru druku. Większość przepisów ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wyrokiem z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określający definicję budowli jest niezgodny z Konstytucją. Przepisy stracą moc po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Przez ten czas ustawodawca powinien uchwalić nowe przepisy w tym zakresie.

TK zwrócił uwagę na fakt, że będący przedmiotem sporu przepis nie zawiera autonomicznej definicji legalnej budowli na potrzeby podatkowe, ale odsyła aż dwukrotnie do przepisów prawa budowlanego, a więc przepisów niepodatkowych. Poza tym na gruncie obowiązujących przepisów nie można precyzyjnie ustalić, które – czy to ustawowe czy podustawowe akty prawne – należą do prawa budowlanego. W ocenie TK nie jest również dopuszczalne regulowanie w ustawie niepodatkowej tak istotnych elementów konstrukcji prawnej podatku jak jego przedmiot.

3 lipca 2023 r. NSA podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II GPS 3/22), w której rozstrzygnął zagadnienie prawne powstałe w wyniku nowelizacji w maju 2019 roku art. 49 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Istniały dwa stanowiska sądów. Zgodnie z pierwszym z nich, w sytuacji, gdy występuje brak PESEL, nie ma podstaw do wezwania uzupełnienia braków. Sam sąd we własnym zakresie to czyni. A zatem taki niedostatek nie wstrzymuje nadania biegu sprawie. Zgodnie z drugim stanowiskiem, brak numeru PESEL stanowi brak formalny i w razie nieuzupełnienia jest podstawą odrzucenia pisma. Sąd nie ma obowiązku analizować akt. Inaczej zaburzona byłaby równowaga stron.

NSA rozstrzygnął, że niepodanie numeru PESEL przez skarżącego w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego, będącej pierwszym pismem w sprawie, stanowi brak formalny. Powinien być on uzupełniony w trybie art. 49 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odrzucenia skargi. 

W I kwartale 2024 r. Ministerstwo Finansów ma udostępnić nową aplikację mobilną, która będzie umożliwiać wystawianie i odbieranie e-faktur w czasie rzeczywistym w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To bezpłatne narzędzie ma umożliwiać wygodne i szybkie wystawianie/odbieranie e-faktur w czasie rzeczywistym, a jednocześnie pozwalać na zarządzanie fakturami z dowolnego miejsca.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, podatnicy mogą już obecnie korzystać z aplikacji podatnika KSeF, która pozwala na korzystanie z KSeF, w tym m.in. wystawianie i odbieranie e-faktur, podgląd dokumentów oraz weryfikowanie statusu wysyłki i pobieranie UPO KSeF. Do KSeF dostosowana jest również aplikacja e-Mikrofirma. W tym przypadku możliwe jest np. powiązanie istniejącego konta z KSeF, a także wystawianie i odbieranie faktur.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 lipca 2023 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP stopy procentowe NBP wynoszą:

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
 • stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Rada Ministrów 4 lipca br. przyjęła projekt ustawy, który ma na celu redukcję nieprawidłowości w handlu niektórymi towarami oraz usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej. Główne propozycje zawarte w projekcie ustawy to:

 • Rejestracja miejsc dostarczania paliw w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu paliwami silnikowymi;
 • Wprowadzenie koncesji na barwienie i znakowanie paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych;
 • Uporządkowanie obszaru podmiotów, które zużywają paliwa na własne potrzeby, takich jak importerzy;
 • Przejście z papierowej dokumentacji na elektroniczną w jednym systemie, zwanym Centralną Ewidencją Wyrobów Akcyzowych (CEWA).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia. W przypadku wdrożenia CEWA przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji akcyzowej przewiduje się 18-miesięczny okres przejściowy, liczony od 1 lutego 2024 roku.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tej kadencji Sejmu projekt zmieniający Ordynację podatkową nie zostanie rozpatrzony. Projekt ustawy znajdował się na etapie konsultacji społecznych od 20 czerwca, i zakładał m.in.  podniesienie opłat za wydanie interpretacji indywidualnych, ograniczenie ich ważności w czasie czy możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności.

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej struktury logiczne DPI-FR (deklaracji informacyjnej o sprzedaży) i DPI-IS (deklaracji informacyjnej o świadczeniach) dla operatorów platform, przez które odbywa się sprzedaż. Konsultacje dotyczą nowych obowiązków raportowych dla platform, które zostały przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i niektórych innych ustaw. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy 2021/514 (DAC7) i pierwotnie miały być wdrożone już w 2022 roku. Uwagi dotyczące tych struktur można przesyłać do 10 lipca br.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie