• Wojciech Majkowski, autor |
  • Łukasz Porada, autor |
4 min

Pod koniec kwietnia na rządowej stronie pojawił się zaktualizowany projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, co jest dobrym momentem na przedstawienie treści projektowanych przepisów.

Celem wskazanej ustawy ma być implementowanie dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (dalej: „DAC7”). DAC7 miała z kolei stanowić odpowiedź na problem w zakresie ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych, czego przejawem jest m.in. wprowadzony obowiązek raportowania.

Wymiana informacji o sprzedawcach

Jak wskazano w poprzednim akapicie, obowiązek raportowy ma zwiększyć ilość danych o sprzedaży dokonanej za pośrednictwem platform cyfrowych, a przez to przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Ma to nastąpić poprzez nałożenie obowiązku przedstawiania zbiorczej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu, tj. użytkowników platform dokonujących stosownych czynności, tj. udostępnienie nieruchomości lub ich części, usługi świadczone osobiście, sprzedaż towarów lub udostępnienia środka transportu. Spod tego obowiązku mają być wyłączone m.in. podmioty:

  • którym operator platformy umożliwił dokonanie ponad 2000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości,
  • których akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie
  • którym operator platformy umożliwił dokonanie mniej niż 30 stosownych czynności, jeżeli wynagrodzenie nie przekroczyło 2000 euro.

Dane przekazywane przez operatora platformy powinny obejmować m.in. imię i nazwisko (firmę), główny adres, numer NIP, dla osób fizycznych datę urodzenia czy numer we właściwym rejestrze dla innych podmiotów. Realizacja obowiązku raportowego powinna powinna mieć miejsce do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym operator platformy zidentyfikował sprzedawcę podlegającego raportowaniu.

Raportujący operatorzy platformy mają zostać zobowiązani do dopełnienia procedur należytej staranności w celu weryfikacji sprzedawców dokonujących stosownych czynności na ich platformach. Na mocy projektowanych przepisów, zostaną oni zobowiązani do gromadzenia danych o sprzedawcach. Raportujący operatorzy platform mogą gromadzić te dane w oparciu o dostępne publicznie informacje i są obowiązani zweryfikować czy zgromadzone informacje są wiarygodne. Procedury należytej staranności powinny być dochowane do 31 grudnia okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z projektem ustawy, jeżeli operator platformy spełnia warunki uznania go za raportującego operatora platformy w Polsce oraz w innych krajach, może wybrać zarówno Polskę, jak i inny kraj. W takim przypadku należy powiadomić zarówno wybrany kraj o jego wyborze jako kraj wypełniania obowiązków raportowych, jak i zawiadomić inne kraje o realizacji obowiązku w innym kraju.

Brak realizacji wskazanych wyżej obowiązków lub ich wadliwa realizacja może wiązać się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł. 

Prowadzenie wspólnych kontroli

Następnie, przepisy projektu ustawy przewidują wprowadzenie instytucji prowadzenia wspólnych kontroli przez organy co najmniej dwóch państw będących członkami Unii Europejskiej. Instytucja ta ma stanowić dodatkowe narzędzie współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi UE w dziedzinie opodatkowania, uzupełniające dotychczasowe ramy współpracy.

Upoważnieni przedstawiciele właściwego organu państwa członkowskiego mają mieć prawo do przesłuchiwania świadków oraz strony, a także do przeglądania i utrealania dokumentów i innych dowodów związanych ze sprawą. Wspólne kontrole mają być prowadzone zgodnie z przepisami prawa i wymogami proceduralnymi państwa członkowskiego, w którym będą przeprowadzone czynności w ramach wspólnej kontroli. 

Dodanie klauzuli antyabuzywnej

Ponadto, do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz ustawy wdrażającej ustawodawstwa FATCA wprowadzono klauzule antyabuzywne. Zgodnie z nimi, jeżeli raportująca instytucja finansowa lub inny podmiot zawiea porozumienie, sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy, którego głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie obowiązków stosowania procedur należytej staranności lub procedur sprawozdawczych wynikających z ustaw, a sposób działania był sztuczny, uznaje się na potrzeby obowiązków wynikających z ustaw, że takie porozumienie nie zostało zawarte.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, wprowadzenie tych klauzul wynika z rekomendacji Global Forum, aby wprowadzić zasady uniemożliwiające instytucjom finansowym, a także innym osobom i pośrednikom stosowanie praktyk mających na celu obejście procedur należytej staranności i sprawozdawczości.

Nasze rekomendacje

Zgodnie z aktualnym projektem przepisów (projekt z 17 kwietnia 2023 r.), nowa regulacja ma wejść w życie od 1 września 2023 r. Jednocześnie, informacja o sprzedawcach podlegających raportowaniu za rok 2023 ma być złożona przez raportującego operatora platformy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 stycznia 2024. KPMG będzie na bieżąco monitorować ten proces. Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego zapoznawania się z treściami publikowanymi na naszym blogu i w newsletterach.