• 1000

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023 r. odwołany został w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Poniżej przedstawiamy wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na rozliczenia zobowiązań podatkowych oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatków.

Bieg terminów w zakresie MDR

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku schematu krajowego, terminy MDR nie rozpoczynały się. Natomiast rozpoczęte podlegały zawieszeniu – w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (art. 31y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego został odwołany, z dniem 1 sierpnia 2023 roku terminy w zakresie MDR nie będą już zawieszone.

Szczegóły w dotyczące tego zagadnienia znajdują się w sekcji poświęconej raportowaniu MDR.

Certyfikaty rezydencji

W okresie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz przez okres dwóch miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. lub 2020 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Przy okazji wypłaty należności, Płatnik mógł również uwzględnić certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania tych stanów. Wprowadzono również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (art. 31ya ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Pragniemy jednak podkreślić, że zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o CIT, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. W konsekwencji, odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie co do zasady wpływało na konieczność posiadania oryginału certyfikatu rezydencji.

Biała lista podatników VAT

W okresie obowiązywania stanu epidemii oraz zagrożenia epidemicznego wydłużony został z 7 dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu, termin do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy (art. 15zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego został odwołany, od 1 lipca 2023 r. terminy do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy ponownie wynoszą 7 dni.

Wydłużenie terminów oczekiwania na interpretację indywidualną

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. lub złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – termin do wydania interpretacji indywidualnej został ustawowo przedłużony o 3 miesiące (art. 31g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023 r. nastąpił powrót do 3 miesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej. Przy czym termin ten będzie się odnosił do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych złożonych po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. złożonych od 1 lipca 2023 r.). Termin na rozpatrzenie wniosków złożonych przed tą datą to nadal 6 miesięcy.

Wznowienie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe

Na podstawie art. 15zzr1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało wznowienie biegu terminów przedawnienia od 1 stycznia 2024 r. 

Pozostałe zmiany

Od 1 lipca 2023 r. przestały obowiązywać regulacje umożliwiające udostępnianie akt sprawy oraz poszczególnych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przeprowadzenia zdalnie czynności w toku postępowania, które wymagały osobistego stawiennictwa.

Natomiast od 1 sierpnia 2023 r. organy podatkowe będą ponownie ustalać opłatę prolongacyjną, a zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach będą ponownie uwzględniały zaległości podatkowe, których zapłata po upływie terminu płatności była objęta zaniechaniem poboru odsetek.

Z kolei, z dniem 1 lipca 2024 r. powinien nastąpić powrót do zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniach jawnych, a także powrót do przeprowadzania rozpraw na sali sądowej.

Jak możemy pomoć?

Zobacz także