• Katarzyna Darska, autor |
 • Natalia Księżarek, autor |
 • Marta Kołodziejska, autor |
3 min

Chociaż termin na złożenie Informacji TPR-C/TPR-P przez podmioty podlegające obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych zbliża się wielkimi krokami, wciąż nie opublikowano w tym zakresie nowych wzorów dokumentów elektronicznych (wariant 5). Jednak w międzyczasie pojawiają się nowe informacje dotyczące finalnego kształtu formularzy.

Co się zmienia w zasadach raportowania cen transferowych?

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi składają naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

25 kwietnia 2023 r. Ministerstwo Finansów udostępniło do testów robocze wersje dokumentów elektronicznych (tzw. schemy) informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P (wariant 5) a 31 maja 2023 r. na stronie RCL opublikowano zakres zmian wprowadzanych projektowanym rozporządzeniem ws. informacji o cenach transferowych (Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych). 

Zgodnie z załączonym uzasadnieniem, zmiany ww. rozporządzenia polegają na:

1) uchyleniu przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których była mowa w dotychczasowym art. 11o ust. 1a Ustawy CIT – tzw. pośrednie transakcje rajowe;

2) modyfikacji w sposobie przedstawiania statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w informacji o cenach transferowych TPR-C/TPR-P – nowa propozycja dotycząca przedstawiania informacji przez mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę będzie opierała się przede wszystkim na obowiązku wskazania odpowiednich danych w sekcji D Informacji TPR, a zrezygnowano z obowiązku określania statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy przez wybór z tabeli nr 1 odpowiedniego kodu;

3) doprecyzowaniu treści oświadczenia zawartego w Informacji TPR – z uwagi na uchylenie przepisów odnoszących się do tzw. pośrednich transakcji rajowych, nowa treść oświadczenia otrzyma brzmienie: „Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane uwzględniając warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.”;

4) nadaniu załącznikowi do rozporządzenia nowego brzmienia (w związku z ww. zmianami); ponadto usunięty został wskaźnik Udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu, którego to wprowadzenie budziło liczne wątpliwości interpretacyjne (o czym szczerzej pisaliśmy w artykule na Blogu KPMG: Raportowanie cen transferowych za 2022 rok - KPMG Poland). 

Forma formularza TPR

Jak wspominaliśmy, Ministerstwo Finansów z końcem kwietnia udostępniło robocze wersje dokumentów elektronicznych (tzw. schemy) informacji o cenach transferowych TPR-C/TPR-P (wersja 5). Warto zaznaczyć, że w nowej wersji formularz wypełniany będzie w postaci kwestionariusza interaktywnego na stronie Ministerstwa Finansów (na wzór kwestionariusza PIT-28) – nie będzie już dostępny interaktywny formularz pdf, tak jak miało to miejsce do tej pory (na ten moment liczne wątpliwości budzi więc kwestia importowania i wizualizacji pliku xml). Zgodnie z zapowiedziami ogłoszonymi na Forum Cen Transferowych 15 czerwca 2023, finalne wersje schem mają zostać opublikowane w drugiej połowie lipca 2023. Z kolei wydanie nowej edycji Informatora TPR – pytania i odpowiedzi, w zakresie formularza składanego za rok 2022, planowane jest dopiero na wrzesień 2023.
Zachęcamy do śledzenia zmian i monitorowania publikowanych przez Ministerstwo Finansów dokumentów. Jednocześnie, serdecznie zapraszamy do kontaktu celem weryfikacji i dopełnienia obowiązków związanych z cenami transferowymi w Państwa spółkach.

 • Katarzyna Darska

  Katarzyna Darska

  autor, Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Natalia Księżarek

  Natalia Księżarek

  autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Marta Kołodziejska

  Marta Kołodziejska

  autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles