§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Zmiany w przepisach

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie cen transferowych, które wprowadziły szereg zmian nie tylko w zakresie obowiązków dokumentacyjnych ale również przedstawiły zupełnie nowe mechanizmy dostępne podatnikom w zakresie strukturyzowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Mimo, iż przepisy weszły w życie w 2019 r. to w pewnym zakresie mogą zostać zastosowane również już do transakcji realizowanych w 2018 r. 

 

Wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku zmiany w zakresie cen transferowych spowodowały duże zmiany w zakresie ustalania obowiązków dokumentacyjnych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W odróżnieniu od przepisów obowiązujących do końca 2018 roku, obowiązek sporządzenia dokumentacji nie jest uzależniony od poziomu realizowanych przez podatnika przychodów czy kosztów, zaś progi dokumentacyjne zostały podwyższone oraz ujednolicone.

 

Uproszczenie sposobu określania obowiązków nie spowodowało jednak wyeliminowania wszystkich wątpliwości, związanych z określeniem prawidłowego progu dla danej transakcji kontrolowanej. Z tego względu, przygotowaliśmy poniższy kalkulator dla transakcji dokumentowanych w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Kalkulator pozwala na ustalenie właściwych progów dokumentacyjnych dla transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w roku obrotowym.

Uproszczenie sposobu określania obowiązków nie spowodowało jednak wyeliminowania wszystkich wątpliwości, związanych z określeniem prawidłowego progu dla danej transakcji kontrolowanej.

Progi dokumentacyjne od 2019 roku:

Zgodnie z przepisami art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 • Transakcje towarowe

 • Transakcje finansowe

 • Transakcje usługowe

 • Transakcje związane z aktywami

 • Inne transakcje

 • Zakup lub sprzedaż wyrobów gotowych

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 10.000.000 zł netto

  Transakcje towarowe
 • Zakup lub sprzedaż towarów handlowych/ części zamiennych

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 10.000.000 zł netto

  Transakcje towarowe
 • Zakup lub sprzedaż surowców/ materiałów/ półproduktów

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 10.000.000 zł netto

  Transakcje towarowe
 • Zakup lub świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)/ usług agencyjnych

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 10.000.000 zł netto

  Transakcje towarowe
 • Pożyczka / kredyt

  wartość kapitału, wynikająca z umów lub innych dokumentów w którymkolwiek momencie roku obrotowego przekracza

  10.000.000 zł

  Transakcje finansowe
 • Obligacje

  wartość nominalna, wynikająca z umów lub innych dokumentów w którymkolwiek momencie roku obrotowego przekracza

  10.000.000 zł

  Transakcje finansowe
 • Deponowanie lub przyjęcie depozytu środków finansowych

  wartość deponowanych środków, wynikająca z umów lub innych dokumentów w którymkolwiek momencie roku obrotowego przekracza 10.000.000 zł

  Transakcje finansowe
 • Uczestnictwo w systemie zarządzania płynnością (cash-pooling)

  wartość kapitału, wynikająca z umów lub innych dokumentów w którymkolwiek momencie roku obrotowego przekracza

  10.000.000 zł

  Transakcje finansowe
 • Poręczenie / Gwarancja

  suma gwarancyjna, wynikająca z umów lub innych dokumentów w którymkolwiek momencie roku obrotowego przekracza

  10.000.000 zł

  Transakcje finansowe
 • Zakup lub sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe)

  wartość transakcji, wynikająca z umów lub innych dokumentów w którymkolwiek momencie roku obrotowego przekracza 

  10.000.000 zł netto

  Transakcje finansowe
 • Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)

  wartość transakcji, wynikająca z umów lub innych dokumentów w którymkolwiek momencie roku obrotowego przekracza

  10.000.000 zł netto

  Transakcje finansowe
 • Zakup lub świadczenie usług

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje usługowe
 • Pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży usług

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje usługowe
 • Refaktury (odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia od podmiotu niepowiązanego)

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje usługowe
 • Zakup lub sprzedaż wartości niematerialnych / nieruchomości / innych aktywów

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje związane z aktywami
 • Wniesienie aportem lub otrzymanie aportu wartości niematerialnych / nieruchomości / innych aktywów

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje związane z aktywami
 • Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych / nieruchomości / przedsiębiorstwa lub jego części / innych aktywów

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje związane z aktywami
 • Zakup lub sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje związane z aktywami
 • Udostępnienie wartości niematerialnych (udzielenie licencji na korzystanie lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej)

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje związane z aktywami
 • Wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji skutkującej przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk do podmiotu powiązanego (exit fee)

  wartość transakcji, wynikająca z otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego przekracza 2.000.000 zł netto

  Transakcje związane z aktywami
 • Wynagrodzenie z tytułu zarządzania spółką niebędącą osobą prawną / Otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną odpowiedniej części zysku tej spółki

  wartość wkładów wspólników / wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia przekracza 2.000.000 zł lub równowartość tej kwoty

  Inne transakcje
 • Transakcje z podmiotami z państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową ("raje podatkowe")

  łączna kwota wynikająca z umowy / rzeczywiście zapłacona łączna kwota wymagalnych w roku obrotowym świadczeń / wartość wkładów wspólników / wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia przekracza 100.000 zł lub równowartość tej kwoty

  Inne transakcje
 • Przypisanie dochodu (straty) do zakładu zagranicznego

  w oparciu o progi dotyczące poszczególnych transakcji, będących przedmiotem działalności zakładu

  Inne transakcje
 • Inne transakcje

  wartość transakcji przekracza 2.000.000 zł netto

  Inne transakcje

KPMG TPR Assistant - Aplikacja do raportowania cen transferowych

W odpowiedzi na nowelizację przepisów dotyczących składania informacji o cenach transferowych obowiązujących od początku 2019 r. eksperci KPMG opracowali aplikację wspierającą podatników w sprawnym przygotowaniu i złożeniu deklaracji TPR. Zobacz, jakie to łatwe dzięki TPR Assistant.

 • Jacek Bajger

  Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

  Jacek Bajger specjalizuje się w zakresie doradztwa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie cen transferowych i w tym zakresie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe.

  Jacek Bajger
 • Monika Palmowska

  Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Cen Transferowych

  Monika rozpoczęła pracę w doradztwie podatkowym w 1998 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

  Monika Palmowska

Frontiers in Tax | Dokumentacja cen transferowych | Wrzesień 2020

Zaczyna już brakować przymiotników do opisywania zmian w przepisach o cenach transferowych. Od wielu lat niemalże co roku omawiamy coś nowego. Wiele razy komunikowaliśmy już, że nowe przepisy są „istotne” czy „rewolucyjne”, a zmiany są „zasadnicze” czy „gruntowne”. To tylko pokazuje jak dynamicznie rozwijają się przepisy odnoszące się do tego zagadnienia. Ważne przy tym, aby kolejne „rewolucyjno-istotne” nowości nie stały się wyzwaniem ponad siły. Obecnie takim wyzwaniem jest raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi – po raz pierwszy składane w tym roku w formie elektronicznej (raport TPR).

Pobierz magazyn(3.4 MB)
Frontiers in Tax | Dokumentacja cen transferowych | Wrzesień 2020

Frontiers in Tax | Dokumentacja cen transferowych | Marzec 2019

Ten numer Frontiers in tax został poświęcony zmianom w zakresie cen transferowych, które wydają się szczególnie istotne dla przedsiębiorców w 2019 r. Autorzy prezentują m.in. elementy dokumentacji podatkowej oraz obowiązki sprawozdawcze, uproszczone zasady rozliczeń (safe harbours), jak również nowe dotkliwe sankcje w cenach transferowych. W nowym wydaniu omówione zostały nowe instrumenty: recharakteryzacja oraz nieuznawanie transakcji, czy też nowe przepisy o cenach transferowych.

Pobierz magazyn(4.1 MB)
Frontiers in Tax | Dokumentacja cen transferowych | Marzec 2019