• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

9 czerwca 2023 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. Przyjęto w niej, że dochody z VAT w całym 2023 r. będą niższe o 13,4 mld zł niż w obecnej wersji ustawy. Zgodnie z uzasadnieniem istotny wpływ na zmianę prognozy dochodów będzie mieć utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek podatku VAT na żywność. Obecnie preferencyjna stawka VAT na poziomie 0 proc. dotyczy podstawowej żywności (wcześniej było to 5 proc.). Katalog produktów, w przypadku których stosowana jest zerowa stawka, obejmuje m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze, pieczywa cukiernicze oraz niektóre napoje owocowe i warzywne. Preferencja miała pierwotnie obowiązywać do 30 czerwca br., ale zostanie przedłużona przynajmniej do końca 2023 r. Nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

W wyroku z 21 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I FSK 229/20) NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która miała wątpliwości, czy do faktury wystawionej w terminie wcześniejszym niż 30 dni (obecnie jest to 60 dni) przed datą powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT, nie będzie miał zastosowania przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, oraz czy w przypadku takiej faktury nie jest zobowiązana do wystawienia korekty faktury pierwotnej, polegającej jedynie na zmianie daty faktycznej dostawy. Zgodnie z art. 108 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Zdaniem NSA, jeżeli faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu, to sam fakt wystawienia przedwcześnie faktury nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Taka faktura powinna zostać zewidencjonowana i rozliczona na zasadach ogólnych, tj. z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

15 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało konsultacje objaśnień podatkowych dotyczących obliczenia i pobrania podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu przez płatników PIT, którzy udzielają osobom fizycznym świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z tytułu realizacji programów twinningowych. Twinning to program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej skierowany do administracji publicznej.

Objaśnienia mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Konsultacje podatkowe mają charakter otwarty i potrwają do 30 czerwca 2023 r. Projekt objaśnień został zamieszczony na stronie MF w zakładce konsultacje podatkowe. 

Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące rozliczenia PIT za 2022 rok. Zgodnie z nimi 94%, czyli 20 mln deklaracji podatkowych za 2022 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,9 mln, przez usługę Twój e-PIT. Podatnicy zaakceptowali ponad 7,3 mln deklaracji w usłudze. Kolejne 4,6 mln deklaracji zostało zaakceptowanych automatycznie. Tylko 1,3 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. Około 8 mln deklaracji wpłynęło za pomocą systemu e-Deklaracje. Z tego rozwiązania korzystali głównie przedsiębiorcy. Tylko niespełna 7% (ok. 1,3 mln) deklaracji podatnicy złożyli w formie papierowej. W sposób indywidualny rozliczyło się blisko 15,9 mln podatników, w tym 0,5 mln jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się ponad 4,1 mln podatników. Pozostałe złożone dokumenty to oświadczenia PIT-OP za 2022 r. 

W wyroku z 14 czerwca 2023 r., sygn. II FSK 2872/20, NSA wypowiedział się w sprawie spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie czterech zezwoleń. Chciała wiedzieć, czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o zezwolenia, spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z CIT tj. wspólnej dla wszystkich zezwoleń. Zdaniem NSA zwolnieniem z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT może zostać objęty dochód ustalany łącznie z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie SSE w oparciu o wszystkie podsiadane przez niego zezwolenia, aż do wysokości ograniczeń wynikających z tych zezwoleń bez konieczności przyporządkowania poszczególnych limitów pomocy publicznej do poszczególnych inwestycji określonych w kolejno wydawanych zezwoleniach na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

W wyroku z 12 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/KR 265/23, WSA w Krakowie wypowiedział się w sprawie podatniczki, której mąż odzyskał na mocy decyzji udział 3/4 w działce. Mąż był spadkobiercą poprzednich właścicieli wywłaszczonej działki. Spadkodawczyni męża zmarła w grudniu 2018 r. Następnie w grudniu 2021 r. mąż podatniczki zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziału w tej nieruchomości. W październiku 2022 r. mąż zmarł. Spadkobiercami męża jest podatniczka i dwoje ich dzieci. Jako spadkobiercy zobowiązani są oni do zbycia udziału w nieruchomości jako konsekwencji umowy przedwstępnej zawartej przez męża podatniczki. Podatniczka chciała wiedzieć, czy w tej sytuacji podatniczka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zdaniem sądu trudno mówić o nabyciu, jeżeli ktoś został bezprawnie wywłaszczony z nieruchomości i po pewnym czasie odzyskuje tę nieruchomość. Poza tym, obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w warunkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowiązanych do zbycia nieruchomości na podstawie umowy przyrzeczonej dokonanego, jako konsekwencja umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę, niezobowiązanego do zapłaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpiłby wcześniej, niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. z chwilą otwarcia spadku.

13 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zgłaszania opinii na temat zasad wdrażania CBAM w fazie przejściowej, która rozpoczyna się 1 października 2023 r. i potrwa do końca 2025 r. Opinie można zgłaszać od 13 czerwca do 11 lipca 2023 r.  Projekt rozporządzenia określa  obowiązki sprawozdawcze i informacje wymagane od unijnych importerów towarów objętych CBAM oraz tymczasową metodologię obliczania wbudowanych emisji uwalnianych podczas procesu produkcji towarów CBAM. W fazie przejściowej firmy będą musiały jedynie raportować emisje importowanych produktów bez płacenia jakiejkolwiek korekty finansowej. W pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia firmy będą miały możliwość raportowania na trzy sposoby, tj. w ramach pełnego raportowania zgodnie z nową metodologią unijną, raportowania w oparciu o systemy krajowe państw trzecich lub raportowania w oparciu o wartości referencyjne. Od 1 stycznia 2025 r. akceptowana będzie wyłącznie metoda unijna.

16 czerwca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona od 1 lipca 2024 r. obowiązek e-fakturowania, przy czym w przypadku podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo obowiązek zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Ustawa przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji – WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) – poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).

Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z jego treścią 1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ma wpływ na szereg kwestii podatkowych, w tym w szczególności raportowania schematów podatkowych, interpretacji indywidualnych czy też preferencji w zakresie certyfikatów rezydencji.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie