• 1000

24 maja br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uszczelniającą przepisy dotyczące VAT w sektorze e-commerce. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie w przepisach o VAT zmian, które dostosują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych.

Zgodnie z ustawą, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-i obowiązane będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego.
Ewidencja zawierać będzie:

 1. BIC lub inny kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych;
 2. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 3. numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej lub inny numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany dla celów podatkowych, jeżeli jest dostępny;
 4. IBAN, a jeżeli IBAN nie jest dostępny – inny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje odbiorcę płatności oraz podaje jego lokalizację;
 5. w przypadku gdy odbiorca płatności otrzymuje środki pieniężne nie mając rachunku płatniczego – BIC lub inny kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych działającego w imieniu odbiorcy płatności oraz podaje jego lokalizację;
 6. adres odbiorcy płatności, jeżeli jest dostępny, zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 7. dane dotyczące płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych:
 • datę i godzinę dokonania płatności lub zwrotu płatności,
 • kwotę i walutę płatności lub zwrotu płatności,
 • państwo członkowskie pochodzenia płatności otrzymanej przez odbiorcę płatności albo otrzymanej w imieniu odbiorcy płatności albo państwo członkowskie przeznaczenia zwrotu płatności oraz informacje wykorzystane odpowiednio do określenia miejsca pochodzenia, przeznaczenia albo zwrotu płatności,
 • inne informacje, które jednoznacznie identyfikują płatność,
 • w przypadku gdy płatność jest inicjowana w punkcie handlowo-usługowym akceptanta – informację o fizycznej obecności płatnika przy inicjowaniu tej płatności.

Dostawcy usług płatniczych będą obowiązani przechowywać ewidencję, w postaci elektronicznej, przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez szefa KAS i umieszczone w unijnym systemie CESOP. System CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii, jak i z krajami trzecimi, z której na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie analityczne służące do wykrywania nieprawidłowości, co w efekcie przekłada się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Pierwsze raportowanie na gruncie przepisów o CESOP powinno zostać wykonane do 30 kwietnia 2024 r. i będzie dotyczyło danych za pierwszy kwartał 2024 r.

Zmiany będą się wiązały po stronie dostawców usług płatniczych m.in. z koniecznością identyfikacji transakcji, które podlegać będą zgłoszeniu do Szefa KAS, a także ustaleniem odpowiednich procedur. W związku z szerokim zakresem danych podlegających raportowaniu i relatywnie krótkim czasem do wejścia w życie nowych przepisów, warto rozpocząć przygotowania do spełniania nowych obowiązków już teraz.
 

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie we wdrożeniu raportowania danych do CESOP, obejmujące zarówno usługi doradcze, jak i dedykowane narzędzie IT służące do generowania i wysyłki raportów oraz wsparcie w obszarze outsourcingu obowiązków raportowych.

W ramach implementacji obowiązków wynikających z nowych przepisów, pomagamy w:  

 • ocenie wpływu nowej regulacji, zdefiniowaniu zakresu obowiązków raportowych;
 • analizie danych gromadzonych przez przedsiębiorcę pod kątem spełnienia wymogów formalnych wynikających ze struktury raportu;  
 • wsparcie w procesie opracowania i implementacji wewnętrznych procedur raportowania.   

W przypadku pytań dotyczących nowych obowiązków i zakresu oferowanego przez KPMG wsparcia, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. 

Jak możemy pomoć?