• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

22 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (SLIM VAT 3). SLIM VAT 3 to kolejna część pakietu, której celem jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Wśród zmian względem poprzedniej wersji projektu, należy wymienić m.in. nowy planowany termin wejścia w życie przepisów tj. 1 kwietnia 2023 r. (wcześniej 1 stycznia 2023 r.), zmiany przepisów przejściowych oraz szereg zmian o charakterze redakcyjnym.

21 listopada 2022 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy w tym roku ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen energii. Do uzyskania pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy m.in.:

  • Prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r.
  • Prowadzą swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu takiej firmy w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub w wielu wymienionych sektorach.

Pomoc może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako koszty wzrostu cen powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez danego przedsiębiorcę w 2021 r.

18 listopada 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Celem nowelizacji jest transpozycja tzw. dyrektywy 2021/2101. Zmiany nakładają m.in. obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na wszystkie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza UE prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej. 

22 listopada 2022 r. rząd przyjął projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Ustawa trafiła już do Sejmu. Zgodnie z projektem, fundacja rodzinna formalnie będzie podatnikiem CIT, zostanie jednak podmiotowo zwolniona z tego podatku, dlatego przychody osiągane z dystrybucji majątku nie będą opodatkowane na poziomie samej fundacji. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, jeśli fundacja nabyła udziały wyłącznie w celu ich dalszego zbycia. Projekt przewiduje również możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku, a także rozłożenie zachowku na raty, odroczenie terminu jego płatności, a nawet — w uzasadnionych przypadkach — jego obniżenie. Nowe przepisy mają wejść w życie w I kwartale 2023 r.  

Więcej w „Tax Alert KPMG pt. 

W wyroku z 22 listopada 2022 r. (sygn. II FSK 614/20) NSA uznał, że przepisy dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich nie chronią sytuacji, w której przynajmniej potencjalnym beneficjentem jest podmiot trzeci, znajdujący się poza wspólnym obszarem gospodarczym, niewymieniony wśród tych państw, które są jeszcze dodatkowo określone w załączniku do dyrektywy . Nie ma więc możliwości zastosowania zwolnienia z WHT należności licencyjnych w przypadkach gdy bezpośrednim ich beneficjentem jest spółka mająca siedzibę na wspólnym obszarze, ale jednocześnie ta spółka, jak również spółka wypłacająca, są w istocie własnością innej spółki spoza tego obszaru.

W wyroku z 22 listopada 2022 r. (sygn. II FSK 627/20) NSA wypowiedział się w sprawie spółki działającej w grupie, która pełni funkcję tzw. domu mediowego. Grupa nabywa od poszczególnych spółek prowadzących stacje radiowe i strony internetowe czas reklamowy oraz prawo do emisji w tych stacjach świadczeń reklamowych. Zdaniem NSA wydatki dotyczące marketingu mają pośredni wpływ na przychody radia. Mają bowiem wpływ o tyle, o ile w ogóle działalność marketingowa grupy wpływa na wysokość przychodów radia. W analizowanej sprawie niewątpliwie ta działalność ma wpływ, bo im lepsza jest działalność marketingowa grupy medialnej, to tym wyższe są także przychody radia. Nie można jednak uznać, że jest to koszt bezpośrednio związany z uzyskaniem przychodów przez radio, ponieważ koszt ten ewidentnie jest powiązany z działalnością grupy medialnej; to ona ponosi wydatki marketingowe i ona może oceniać poziom tych wydatków w stosunku do uzyskiwanych przychodów.

18 listopada 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W stosunku do wrześniowej wersji, projektowane przepisy wprowadzą szereg istotnych zmian.

Przede wszystkim, Ministerstwo odstąpiło od zmiany definicji podmiotu zbiorowego oraz, z pewnymi wyjątkami, od likwidacji zasady, że podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności dopiero po wydania prawomocnego wyroku albo orzeczenia, potwierdzającego fakt popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizyczną (tzw. zasada prejudykatu). Ponadto wydłużeniu, z 10 lat do 15 lat, ma ulec okres po którym nie orzeka się wobec podmiotu zbiorowego kary pieniężnej, przepadku, zakazów ani podania wyroku do publicznej wiadomości. Zmianie uległy również sankcje. Małe podmioty zbiorowe będą mogły być ukarane karą pieniężną w wysokości od 10 tys. do 5 mln zł, natomiast duże podmioty karą pieniężną od 10 tys. do 30 mln zł albo karą do wysokości 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

24 listopada 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-166/21 (Komisja Europejska przeciwko Polsce). W skardze skierowanej do Trybunału, Komisja Europejska twierdziła, że polskie prawo, w zakresie zwolnienia z akcyzy importowanego alkoholu przeznaczonego do produkcji lekarstw, narusza prawo unijne. Według Komisji warunek zwolnienia takiego alkoholu w postaci obowiązku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy narusza zasadę proporcjonalności. Polska natomiast wskazywała, że ze względu na istnienie poważnego ryzyka nadużyć w obszarze alkoholu etylowego, stosowanie procedury zawieszenia przy przemieszczaniu takiego alkoholu jest konieczne i zgodne z prawem unijnym i zasadą proporcjonalności. Rzecznik generalny TSUE a następnie sam TSUE przyznali rację Polsce. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie