Dla niektórych wytwórców energii elektrycznej ustawa nakłada obowiązek przekazania odpisu na Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia), będącego nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania (jako alternatywa do tzw. Windfall Tax).

Ustawa odnosi się przede wszystkim do środków ochrony gospodarstw domowych i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz odbiorcom podlegającym organizacyjnie jednostkom samorządu terytorialnego przed ryzykiem podwyżek cen energii elektrycznej w roku 2023  poprzez ustalenie stałej ceny za obrót energią elektryczną - tzw. cena maksymalna - na poziomie 785 zł/MWh (lub 693 zł/MWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych).

Ustawa wprowadza w szczególności:

  • obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi wymienionymi w ustawie, w przypadku, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej,
  • wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.

W zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w ustawie wprowadzano mechanizm polegający na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu (wdrażających Rozporządzenie Rady w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii).

Dla wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę oraz biopłyny, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, paliwa gazowe z wyłączeniem biogazu i biogazu rolniczego, a także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ustawa nakłada obowiązek przekazania odpisu na Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia), będącego nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania (jako alternatywa do tzw. Windfall Tax).

Wyłączone z powyższego obowiązku zostają podmioty wytwarzające w jednostce wytwórczej: o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, będącej projektem demonstracyjnym, będącej instalacją odnawialnego źródła energii, w odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji korzysta z  systemu wsparcia albo z systemu aukcyjnego.