• dr Jacek Drosik, autor |
  • Grzegorz Grochowina, autor |
4 min

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w nadchodzącym roku ma wynieść 6935 zł. Oznacza to, że przedsiębiorców czeka jedna z największych podwyżek składek ZUS w historii.

Czym są ubezpieczenia społeczne i kogo obejmują?

W myśl art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm. - dalej USUS) ubezpieczenia społeczne obejmują:

1. ubezpieczenie emerytalne;

2. ubezpieczenia rentowe;

3. ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;

4. ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 USUS obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

W świetle art. 11 ust. 2 USUS przedsiębiorcy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

W myśl art. 18 ust. 8 USUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2022 r. poz. 1014) kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi 208 050 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 6935 zł.

Wzrost składek ZUS w 2023 roku

Na podstawie danych opublikowanych przez ZUS można przytoczyć przykładową wartość składek, które w roku 2023 będą płacić podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym1, którzy nie są uprawnieni do ulg i opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2023 (forma opodatkowania: podatek liniowy)

 

 Zdrowotne 

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe (dobrowolne)

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Podstawa wymiaru składek (I-XII '2023)

dochód

4161,00 zł

Składka ZUS za miesiące

styczeń-grudzień 2023

4,9% dochodu

812,23 zł

332,88 zł

101,94 zł

69,49 zł

101,94 zł

Razem społeczne z chorobowym = 1316,54

Razem społeczne bez chorobowego = 1214,60

Łącznie miesięczne składki ZUS

styczeń-grudzień 2023

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa) 

1418,48 zł

Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej)

1316,54 zł

Tym samym składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną odpowiednio o 207,20 zł (w przypadku przedsiębiorców opłacających dobrowolną składkę chorobową) i 192,31 zł (w przypadku przedsiębiorców nieopłacających dobrowolnej składki chorobowej) w stosunku do roku 2022.

Ale to nie wszystko – składka zdrowotna

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przedsiębiorcy opłacają też składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiły zmiany w zasadach obliczania składki zdrowotnej. Dwukrotnie w ciągu roku zmieniono treść art. 81 ust. 2 UŚOZ2. W świetle z art. 81 ust. 2 UŚOZ roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą opłacających podatek liniowy, stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiła również zmiana wysokości stawek składki zdrowotnej3. Z mocy więc art. 79a ust. 1 UŚOZ składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, opłacających podatek liniowy wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki.

Co istotne, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 30c ust. 2 ustawy o PIT przedsiębiorcy mają prawo pomniejszyć dochód o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym roku podatkowym zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i za osoby współpracujące z podatnikiem. Limit odliczenia składki zdrowotnej przy podatku liniowym w trakcie roku nie może przekroczyć 8700 zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku – wnioski

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej i brak prawa do jej odliczania od podatku dochodowego skutkować będzie w roku 2023 istotnym wzrostem obciążeń finansowych przedsiębiorców. Wzrostowi obciążeń finansowych przedsiębiorców towarzyszą też ciągłe zmiany pogłębiające stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego co przekłada się na niskie notowania Polski w rankingach konkurencyjności podatkowej.

____________________ 

Tj. podatek obliczany wg. jednolitej stawki 19%, zob. art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 81 ust. 2 USOZ został zmieniony przez:

  • art. 15 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.) zmieniającej nin. UŚOZ z dniem 1 stycznia 2022 r.

M.in. do przepisów UŚOZ mocą art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.) dodano przepisy art. 79a.