• Natalia Księżarek, autor |
  • Tomasz Guzik, autor |
6 min

21 października 2022 r. na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (Informator TPR), który stanowi praktyczny przewodnik w zakresie wypełniania Informacji TPR (tj. formularzy TPR-C(4) oraz TPR-P(4)).

Informator TPR dotyczący raportowania za rok 2021

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, wydanie trzecie Informatora TPR zawiera rozszerzone odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednich wersjach dokumentu oraz referuje do dodatkowych zagadnień, w tym uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji Rozporządzeń TPR (które stosuje się do Informacji TPR składanych za 2021 rok). Dla przypomnienia, zmiany te dotyczą głównie ograniczenia zakresu danych i informacji wskazywanych w formularzach TPR-C i TPR-P w przypadku transakcji, które zwolniono z obowiązku dołączania do lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności (a więc transakcji zawieranych przez podmioty klasyfikowane jako mikro- lub mały przedsiębiorca, transakcji rajowych a także do transakcji objętych mechanizmem safe harbour). Ponadto w Informatorze TPR znalazły się inne aktualizacje, a także podtrzymano kontrowersyjne podejście dotyczące raportowania wartości transakcji pożyczki.

Transakcje rajowe

W przypadku tzw. transakcji rajowych Informator TPR potwierdza zapisy znowelizowanej ustawy CIT stwierdzając, że transakcje inne niż transakcje kontrolowane z podmiotami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych podlegają raportowaniu, pod warunkiem, iż zostanie przekroczony próg dokumentacyjny (art. 11o ustawy CIT). Obowiązek składania Informacji TPR ma zastosowanie także do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi dokonujących transakcji innej niż transakcja kontrolowana. W przypadku transakcji innej niż transakcja kontrolowana Informacja TPR może nie zawierać informacji dotyczących stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji, a także dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Odnosząc się do braku obowiązku wskazywania metod weryfikacji w przypadku tych transakcji, w sekcji E formularza TPR należy wybrać kod MW00 – nie dotyczy. Wybór tego kodu spowoduje, że dalsze pola dotyczące analizy cen transferowych lub analizy zgodności nie będą wymagane do uzupełnienia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku transakcji kontrolowanych z rajami podatkowymi uproszczenie to nie znajduje zastosowania, zaś w formularzu TPR przyporządkowuje się takim transakcjom kody dedykowane transakcjom kontrolowanym.

Mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy

W Informacji TPR składanej za 2021 rok mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zwolniony z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma obowiązku wskazywania danych dotyczących metod weryfikacji cen transferowych. W tym celu w polu Metoda weryfikacji ceny w sekcji e-formularza podatnik powinien wybrać kod MW00 – nie dotyczy. Dzięki temu dalsze pola dotyczące analizy cen transferowych lub analizy zgodności nie będą dostępne do uzupełnienia.

Spółki komandytowe

Z uwagi na fakt, że spółki komandytowe z dniem 1 maja 2021 r. zostały podatnikiem CIT, Informator TPR wyjaśnia, że jeśli spółka nie sporządziła sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r., to powinna ona złożyć jedną Informację TPR za cały jej rok obrotowy 2021. W informacji tej wykazuje się dane pochodzące z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za cały rok obrotowy 2021. Informację TPR spółka komandytowa składa już jako podatnik CIT (tj. na formularzu TPR-C).

Jeżeli natomiast sprawozdanie finansowe spółki komandytowej zostało sporządzone na dzień 30 kwietnia 2021 r., to wyznaczony wspólnik powinien złożyć Informację TPR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. (lub za okres 1 stycznia 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r. z uwagi na wprowadzoną możliwość przedłużenia roku obrotowego takiej spółki). W zależności od formy prawnej wyznaczonego wspólnika spółki komandytowej Informację TPR należy złożyć na formularzu TPR-C (w przypadku osób prawnych) lub TPR-P (w przypadku osób fizycznych). Następną Informację TPR (za okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) spółka komandytowa powinna złożyć już jako podatnik CIT (tj. na formularzu TPR-C).

Sposób ustalania wartości transakcji pożyczki/kredytu

W najnowszej edycji Informatora TPR utrzymano wyrażone w poprzednim wydaniu Informatora podejście, zgodnie z którym wartością transakcji pożyczki/kredytu nie jest maksymalna wartość kapitału, wynikająca z umowy, a najwyższa kwota kapitału udostępnionego w danym okresie raportowanym. Potwierdzają to odpowiedzi na pytania nr 92, 95 oraz 96 wraz z przytoczonymi tam przykładami.

Należy podkreślić, że stanowisko wyrażone przez Ministerstwo Finansów w omawianym Informatorze TPR jest niezgodne z art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy CIT, zgodnie z którym w odniesieniu do transakcji finansowych wartością transakcji jest wartość wynikająca z umów lub innych dokumentów. Przepisy CIT nie wskazują również na okoliczności pozwalające na pominięcie kwoty kapitału wynikającej z umowy oraz określenie wartości na podstawie innych dokumentów. Pytanie, czy Informator TPR, który nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego (a oparcie się na rekomendacjach w nim zawartych nie zapewnia żadnej ochrony prawnej w przypadku sporu z organem), jest wystarczającą przesłanką by ustalać/raportować wartość transakcji pożyczkowej w oparciu o najwyższą wartość wynikającą z umowy (lub aneksu do umowy), obowiązującej w okresie objętym obowiązkami dokumentacyjnymi?

Pozostałe zmiany

Jeśli chodzi o pozostałe zmiany, to Informator TPR doprecyzowuje, że transakcję restrukturyzacji (kody 3001-3013), w której można zidentyfikować jednocześnie stronę przychodową i kosztową, należy zaraportować jako dwie odrębne transakcje. Wypełniając pole Wynagrodzenie za restrukturyzację można wskazać więcej niż jeden kod spośród kodów RM01-RM05:

·     RM01-RM02 – kody dotyczące otrzymania wynagrodzenia,

·     RM03-RM04 – kody dotyczące zapłaty wynagrodzenia,

·     RM05 – kod dotyczący restrukturyzacji bez wynagrodzenia.

Wybierając odpowiedni kod RM w ramach jednej transakcji nie powinno się wybierać jednocześnie kodów dotyczących różnych stron transakcji (strony przychodowej i kosztowej). W Sekcji F Informacji TPR pt. Dodatkowe informacje można zamieścić komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych
w innych sekcjach formularza, w tym te dotyczące wynagrodzenia w transakcji restrukturyzacji.

Informator wskazuje również, że Informację TPR za 2021 rok należy złożyć na wzorze TPR-C (4). W przypadku gdy przed publikacją formularzy TPR-C (4) Informację TPR za 2021 r. sporządzono na formularzu TPR-C (3), złożenie korekty nie jest wymagane. Korektę natomiast należy złożyć w sytuacji, gdy podatnik popełnił błąd w zakresie danych wykazanych w Informacji TPR np. poprzez błędne wskazanie kodu transakcji.

Wyjaśniono również, że Informację TPR można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Mając w szczególności na uwadze zbliżające się terminy związane z dopełnieniem obowiązków dokumentacyjnych za 2021 rok, najnowszy Informator będzie stanowił nieodzowną pomoc podczas wypełniania Informacji TPR. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (Informator TPR znaleźć można pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/tpr-pytania-i-odpowiedzi-edycja-trzecia/). W razie potrzeby wsparcia w wypełnieniu Informacji TPR, zachęcamy do kontaktu z zespołem cen transferowych KPMG .