• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

14 listopada 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (tzw. ustawa antyzatorowa). Ma ona na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Co do zasady, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Prezydent podpisał również ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r. 17 listopada 2022 r. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. W umowie z Gruzją dodano m.in.: klauzulę nieruchomościową, pełną klauzulę wymiany informacji oraz ogólną klauzulę umowną przeciwko unikaniu opodatkowania (PPT). Nowa umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dacie otrzymania późniejszej z not potwierdzającej, że zostały spełnione wszystkie procedury wymagane do jej wejścia w życie i będzie miała zastosowanie od daty wejścia w życie bez względu na okres opodatkowania, którego dotyczy dana sprawa.

9 listopada 2022 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych (ang. the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms, “DPI MCAA”). Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez OECD, porozumienie pozwoli jurysdykcjom na automatyczną wymianę informacji zebranych przez operatorów platform cyfrowych w zakresie transakcji i dochodów realizowanych przez sprzedawców platform w ekonomii współdzielenia i gig economy oraz ze sprzedaży towarów za pośrednictwem tych platform.

14 listopada 2022 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Projekt ma zastąpić obecnie obwiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Główną zmianą jest dostosowanie przepisów do uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym konta komornika. Na skutek zmiany możliwe stanie się wnioskowanie za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego przez komorników o udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem konta komornika w e-Urzędzie Skarbowym (WUD-1K). Ponadto w e-Urzędzie Skarbowym będzie udostępniane konto osoby fizycznej, o którym mowa w art. 35b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym jest uprawniony m.in. do korzystania z usługi Twój e-PIT, wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym czy dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Na posiedzeniu 16 listopada 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Jedną z najważniejszych zmian proponowanych w ustawie jest rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa. Ponadto ustawa wprowadza zmiany dostosowujące ulgę na robotyzację do przepisów unijnych. Sejm uchwalił również ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Nowy system teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 r. a jego najważniejszą funkcją ma być umożliwienie zawierania umów między pracodawcą a zatrudnionym elektronicznie – z wykorzystaniem podpisu zaufanego oraz ich przechowywania. Ma on również ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek do ZUS. Teraz obie ustawy trafią do Senatu. 

14 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Znowelizowane przepisy podwyższają od 29 listopada 2022 r. niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej. W celu zachowania przejrzystości załącznika, dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyna, San Marino, ustalono kwoty diet oraz limitów na nocleg, bez odwoływania się do innych państw. Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się za czas podróży przypadający przed 29 listopada br. – na podstawie przepisów dotychczasowych, natomiast za czas podróży przypadający od 29 listopada br. – na podstawie nowych przepisów.

W wyroku z 15 listopada 2022 r. (sygn. I FSK 551/19) NSA wypowiedział się w sprawie spółki działającej w grupie, w której wprowadzany był system zarządzania walutami. Jednym z jego narzędzi miały być transakcje bezpośredniej wymiany walut pomiędzy uczestnikami, polegające na tym, że jedna ze spółek nabywa lub sprzedaje walutę obcą w transakcji z inną spółką po ustalonym kursie, z zachowaniem rynkowej ceny wymiany. Zdaniem NSA w świetle wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 należało uznać, że transakcje wymiany walut dokonywane przez spółkę stanowiły czynności pomocnicze. Pomocniczy charakter transakcji był powiązany z bardzo ograniczonym wykorzystaniem aktywów, co w przedmiotowej sprawie zostało wykazane przez spółkę. Zostały spełnione pozostałe kryteria wymienione w cyt. wyroku, tzn. sporadyczny charakter świadczonych usług, dokonywanych w sposób nieplanowany, powiązany z różnymi, losowymi zdarzeniami, a także niski zakres zaangażowania zasobów finansowych i osobowych spółki.

W wyroku z 17 listopada 2022 r. (sygn. C 607/20) TSUE orzekł, że świadczenie usług polegające na oferowaniu przez przedsiębiorstwo pracownikom bonów w ramach programu, mającego na celu wyróżnienie i nagrodzenie pracowników osiągających najlepsze wyniki nie jest objęte zakresem art. 26 ust. 1 lit. b dyrektywy VAT. Innymi słowy nie stanowi tzw. świadczenia odpłatnego i w konsekwencji nie podlega VAT. 

10 listopada 2022 r. Rzecznik Generalna TSUE wydała opinie w sprawie o sygn. C-612/21 dotyczącej wykonania i montażu przez gminę instalacji OZE na terenie należącym do mieszkańców oraz późniejszego przekazania własności tej instalacji na rzecz mieszkańców. Cały projekt finansowany był z dotacji oraz wkładu własnego mieszkańców. Rzecznik Generalna wskazała, że istnieją wątpliwości, czy gmina działa w tym przypadku jako podatnik VAT. Działanie gminy ogranicza się do nieodpłatnej organizacji wspomagania rozbudowy systemu OZE na rzecz mieszkańców. Gmina nie wykonuje zatem w tym przypadku działalności na takich samych warunkach co inne prywatne podmioty gospodarcze. Z tych przyczyn w ocenie Rzecznik Generalnej TSUE gmina, w przedstawionej TSUE sprawie, nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie