Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

8 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Istotą ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej, ułatwiającej sukcesję polskich przedsiębiorstw rodzinnych i umożliwiającej akumulację oraz ochronę majątku rodzinnego. W porównaniu z wersją z października 2021 r. zmiany dotyczą przede wszystkim nowego modelu opodatkowania, odrębnego rejestru fundacji rodzinnych, ochrony danych osobowych przetwarzanych przez fundację rodzinną i zasad odpowiedzialności za zachowek. Wprowadzono również szereg zmian o charakterze redakcyjnym. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

10 listopada 2022 r. weszło w życie rozporządzenie MF z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. W porównaniu z dotychczas obowiązującą wersją rozbudowano katalog należności o nowe płatności (np. opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym, opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych/zaświadczenia, a od 1 stycznia 2023 r. również grupa płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin); zaktualizowano ponadto opis dla niektórych symboli formularza/tytułu płatności, m.in. wydzielono płatności PIT-4R.

10 listopada 2022 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Jedną z najważniejszych zmian proponowanych w ustawie jest rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa. Co do zasady nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. 

W wyroku z 8 listopada 2022 r. (sygn. akt II FSK 926/22) NSA uznał, że w analizowanej sprawie w wyniku subpartycypacji nie doszło do zbycia praw majątkowych. W rezultacie przychód z tytułu ceny za przekazanie przepływów pieniężnych z portfela należy rozpoznać na zasadzie kasowej, tj. w dniu otrzymania płatności. Specyfika umowy subpartycypacyjnej nie pozwala także na jednorazowe rozliczenie całościowych wydatków z tytułu ceny nabycia wierzytelności objętych umową subpartycypacyjną oraz kosztów ich windykacji z przychodem z tytułu ceny. Spółka będzie uprawniona do uznania przekazanych kwot za koszty uzyskania przychodów i ujęcia ich w rachunku podatkowym w momencie poniesienia.

W wyroku z 8 listopada 2022 r. (sygn. III FSK 1538/21) NSA wypowiedział się w sprawie spółki wynajmującej lokale mieszkalne znajdujące się w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Spółka wynajmuje lokale mieszkalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą osobom fizycznym na cele związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem. W ocenie NSA skoro ze stanu faktycznego wynika, że spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, a jednym z przedmiotów jej działalności jest działalność w zakresie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania należy uznać, iż przedmiotowe lokale mieszkalne nie korzystają ze zwolnienia i powinny zostać opodatkowane według stawek odpowiednich dla działalności gospodarczej.

W wyroku z 3 listopada 2022 r. (sygn. II FSK 590/20) NSA wypowiedział się w sprawie podatniczki, która uczestniczyła w dziale spadku po zmarłym mężu. W jego wyniku podatniczka uzyskała prawo własności nieruchomości wchodzącej w skład spadku za spłatą na rzecz pozostałych spadkobierców. Chciała wiedzieć, czy odpłatne zbycie ½ udziału w nabytej w tej sposób nieruchomości, które miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, rodzi po jej stronie obowiązek podatkowy z tytułu zbycia udziału w nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT.  Zdaniem NSA pięcioletni okres uprawniający do sprzedaży nieruchomości bez podatku należy liczyć od momentu nabycia nieruchomości w dacie otwarcia spadku. Późniejsze działy spadku nie mają wpływu na określenie momentu nabycia.

Na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie tj.:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Wysokość stopy referencyjnej wpływa m.in. na: wysokość odsetek od zaległości podatkowych (200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2% z tym, że stawka nie może być niższa niż 8), które wynoszą obecnie 16,5% w skali roku, czy też wysokość limitu hipotetycznych kosztów finansowania zewnętrznego oraz obniżkę kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty VAT w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Ostatnie alerty podatkowe

Ostatnie artykuły | KPMG Info – Tax Blog | Blog podatkowy

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także