Potrzeba dostępu do wysokiej jakości danych z zakresu ESG ma kluczowe znaczenie dla pomocy przedsiębiorstwom w osiągnięciu ich celów i ambicji w zakresie zrównoważonego biznesu. Czynniki ESG w coraz większym stopniu wpływają na decyzje podejmowane przez liderów branży finansowej – od codziennych wyborów operacyjnych po długoterminowe planowanie strategiczne. Oprócz zysków inwestycyjnych, które generują, firmy są obecnie oceniane również na podstawie szerokiego zakresu kryteriów ESG.

Zanim instytucje finansowe zaczną myśleć o definiowaniu i zaspokajaniu swoich potrzeb w zakresie danych, muszą zmierzyć się z problemem, który wynika z braku globalnie uzgodnionej definicji terminu ESG oraz braku ustandaryzowanych definicji i zakresu raportowania ESG. Termin ESG jest często używany w dość ogólnym znaczeniu i zamiennie z takimi określeniami jak np. zrównoważony rozwój. Dodatkowo nawet w samym ustawodawstwie brakuje standardowej terminologii.

Obecnie najważniejszym pierwotnym źródłem danych ESG są przedsiębiorstwa i inne organizacje, które ujawniają samodzielnie zebrane informacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Wobec braku globalnego porozumienia w sprawie zharmonizowanego ujawniania informacji, opracowano szeroki zakres standardów i ram, które są stosowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe na zasadzie dobrowolności (tylko w niektórych jurysdykcjach dany standard raportowania może być narzucony przepisami prawa). Należą do nich: The Global Reporting Initiative (GRI), standardy Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB) oraz The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

W wyniku braku standaryzacji danych oraz braku spójności w definicjach ESG, wiele organizacji z sektora usług finansowych staje przed szerokim spektrum wyzwań, wśród których należy wymienić m.in.:

  1. Niespójność i trudność porównywania danych ESG ujawnianych na zasadzie dobrowolności – wobec braku międzynarodowych i ustandaryzowanych obowiązków w zakresie ujawniania informacji ESG, firmy często mają swobodę w podejmowaniu decyzji o tym, czy raportować informacje niefinansowe. W przypadku ujawniania informacji, dobrowolnie lub nie, mają one do wyboru wiele standardów, co utrudnia porównywanie ich z innymi organizacjami.
  2. Zagrożenie wynikające ze współzależności danych ESG – słabości danych są potęgowane w trakcie tego procesu przekazywania ich od pierwotnego źródła finalnego odbiorcy. Podmioty zbierające i dostawcy danych polegają na ujawnionych przez siebie informacjach i interpretują te dane zgodnie z własnymi różnymi praktykami.
  3. Nieweryfikowalność i niespójność danych ESG gromadzonych przez dostawców – agregatorzy danych ESG spełniają użyteczną funkcję, jednak często nie są w stanie niezależnie weryfikować danych, a ich silniki analityczne mają różną strukturę. W rezultacie otrzymane wyniki mogą być ze sobą sprzeczne. Ze względu na brak standaryzacji firmom mogą zostać przypisane bardzo różne oceny ESG, a instytucje finansowe nie zawsze są w stanie ocenić dokładność tych ocen.
  4. Niekompletność danych ESG – jakość i liczba raportów ESG jest bardzo zróżnicowana w zależności od jurysdykcji, klasy aktywów i wielkości firmy. Na wielu rynkach jest bardzo mało dostępnych danych ESG, z którymi mogą pracować instytucje finansowe. Danych ESG brakuje m.in. w przypadku mniejszych przedsiębiorstw publicznych. Brakuje również szczegółowej informacji na temat wpływu czynników ESG na poziomie lokalnym.
  5. Nieaktualność danych ESG – praktycznie wszystkie dane ESG są retrospektywne, często znacznie, biorąc pod uwagę wydłużone ramy czasowe sprawozdawczości korporacyjnej. Każda ocena wyników ESG korporacji ocenia organizację na podstawie tego, gdzie była w danym momencie, a nie tego, gdzie znajduje się obecnie.

Jak możemy pomóc?