Kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (ESG) oraz związane z nimi szanse i zagrożenia stają się coraz bardziej istotne dla instytucji finansowych.

Dla banków, zrównoważony rozwój jest nie tylko kwestią etyczną, ale wkrótce stanie się również kwestią ekonomiczną – generującą nowy rodzaj ryzyka: ryzyko ESG (środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym). Zapotrzebowanie inwestorów na zrównoważone produkty oraz rosnąca presja ze strony organów regulacyjnych podkreślają potrzebę uwzględnienia przez banki ryzyka ESG w swoich ramach zarządzania ryzykiem.

W publikacji KPMG pt. “ESG risks in banks. Effective strategies to use opportunities and mitigate risks omówiono czynniki ryzyka ESG i kwestie zrównoważonego rozwoju w sektorze bankowym, wskazano różne możliwości włączenia ich do ram zarządzania ryzykiem, w szczególności do testów warunków skrajnych, oraz przedstawiono podobieństwa do obecnego kryzysu COVID-19. Przyjęcie holistycznego podejścia do ryzyka ESG w ramach zarządzania ryzykiem może przynieść jasne i wymierne rezultaty, które pozwolą instytucjom finansowym osiągnąć bardziej efektywną, skuteczną i zrównoważoną funkcję CRO.