Andrzej Gałkowski

Partner, Usługi Doradcze dla Sektora Finansowego, Lider doradztwa dla sektora bankowego

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 1999 roku. Kieruje Zespołem Zarządzania Ryzykiem Finansowym (FRM) obejmującego zarządzanie ryzykiem rynkowym, kredytowym, regulacyjnym oraz modele biznesowe dla sektora finansowego w KPMG w Polsce. Odpowiada za realizację projektów w zakresie MSSF 9, Basel III / CRR / CRD IV, modeli biznesowych (dynamic pricing, antychurn), MiFID II / MiFIR, BRRD, Solvency II, MSR 39, MSR 32, MSSF 2, MSSF 13, MSSF 7, rachunkowości zabezpieczeń, Rekomendacji P, Rekomendacji W, zmiennych składników wynagrodzeń, EMIR, AIFMD, UCITS IV, a także otwierania oddziałów banków zgodnie z EU paszportem i wsparcia w przygotowaniu do inspekcji KNF. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów dot. ryzyka walutowego (FX), ryzyka stopy procentowej (IR), ryzyka towarowego (CERM), ryzyka płynności (liquidity) oraz ryzyka kredytowego. Ponadto odpowiedzialny jest za nadzór nad audytami obszarów treasury oraz departamentów ryzyka rynkowego w największych polskich bankach i spółkach giełdowych. Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu: zarządzania ryzykiem finansowym oraz regulacyjnym, rachunkowości instrumentów finansowych (MSR 39 / IFRS 9) oraz wyceny instrumentów finansowych. Do jego klientów zaliczają się głównie duże i średnie banki oraz inne instytucje finansowe, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe i faktoringowe, instytucje zarządzające aktywami, a także podmioty z branży energetycznej. Prowadzi również liczne projekty w ramach FRM CEE.

  • Doradztwo w zakresie ryzyka
  • Usługi doradcze
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Magister, Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • M.Sc., International Finance and Investment, University of Derby

  • ACCA

  • Andrzej aktywnie uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących sektora bankowego oraz sektora energetycznego zarówno jako prowadzący, panelista, jak i uczestnik.

  • Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej z zakresu zarzadzania ryzykiem finansowym oraz instrumentów finansowych.