Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. poza istotnymi zmianami w zakresie identyfikacji transakcji podlegających dokumentowaniu oraz odświeżeniem wyglądu samej dokumentacji cen transferowych zmieniła również dotychczasowe raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. Formularze CIT-TP oraz PIT-TP, zostały zastąpione deklaracjami TPR-C oraz TPR-P.

Nowe formularze wymagają przedstawienia zdecydowanie większej ilości informacji na temat samego podatnika, w tym m.in. informacji finansowych danego podmiotu w postaci wybranych wskaźników finansowych, jak również szeregu innych szczegółowych informacji na temat transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Kto jest zobowiązany do przygotowania deklaracji TPR-C/TPR-P?

Do raportowania cen transferowych w ramach nowego obowiązku zobowiązane są podmioty, które realizują z podmiotami powiązanymi transakcje kontrolowane spełniające przesłanki objęcia ich dokumentacją cen transferowych, jak również (w ograniczonym zakresie) podmioty korzystające z tzw. zwolnienia krajowego, zgodnie z którym nie są zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

To zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego, o którym mowa powyżej przysługuje w przypadku realizacji transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi – jeżeli żaden z tych podmiotów nie poniósł straty podatkowej w roku podlegającym dokumentowaniu, nie korzystał ze zwolnień związanych z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych oraz innych zwolnień podmiotowych.

Co istotne, deklaracja TPR-C/TPR-P może być przygotowywana również dla transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi w zakresie w jakim polski podatnik dokonuje wypłaty należności bądź zawiera umowę spółki niebędącej osobą prawną (po przekroczeniu określonych limitów) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacje przekazywane w ramach deklaracji TPR-C/TPR-P

Jak wskazano powyżej, informacje przekazywane w ramach deklaracji TPR-C oraz TPR-P są zdecydowanie bardziej szczegółowe od tych, które były wymagane w ramach CIT-TP/PIT-TP.

Do najistotniejszych elementów należy zaliczyć przede wszystkim informacje dotyczące podmiotów powiązanych, informacje dotyczące metod ustalania i weryfikacji cen transferowych oraz, co najważniejsze, wskaźników poziomu zysku zastosowanych w każdej analizie porównawczej przygotowanej dla dokumentowanej transakcji. Podatnicy muszą wskazać uzyskane wyniki analiz porównawczych (tzw. benchmarking study) i to zarówno pełne przedziały wyników, jak i przedziały międzykwartylowe.

Tak szczegółowe dane pozwolą kontrolującym nie tylko na ocenę wyników finansowych uzyskiwanych przez poszczególnych podatników, ale również na sprawdzenie rentowności pojedynczych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. W konsekwencji możliwe będzie precyzyjne typowanie do kontroli bez konieczności wszczynania jakichkolwiek czynności sprawdzających już nie samych podmiotów (tak jak miało to miejsce w przypadku deklaracji CIT-TP/PIT-TP), ale pojedynczych transakcji.

Kiedy i jak złożyć informację o cenach transferowych TPR-C/TPR-P?

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT, formularze TPR-C oraz TPR-P składa się w formie elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Jednakże rok 2020 (w trakcie którego raportowane są transakcje zrealizowane przez podatników w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.), będzie rokiem specyficznym, gdyż termin na raportowanie TPR-C/TPR-P w związku z pandemią COVID-19, został wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. – (w przypadku gdy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływał w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.), lub o 3 miesiące (w przypadku gdy termin ten upływał w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.).

Informacja o cenach transferowych (TPR-C/TPR-P) powinna zostać złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jaka przyszłość czeka deklarację TPR-C/TPR-P?

Nowe raportowanie z całą pewnością przysporzy podatnikom wielu problemów związanych z wyselekcjonowaniem odpowiednich danych do przedstawienia w deklaracji oraz zebraniem odpowiednich informacji z Grupy. Niemniej jednak, Polska nie jest odosobniona we wdrażaniu raportowania narzucającego pełną transparentność w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Istotne jest, jak tego typu suche dane będą analizowane i jakie wnioski zostaną wyciągnięte, gdyż odnotowanie wskaźników wykraczających poza pewne ramy w określonych sytuacjach może mieć pełne uzasadnienie ekonomiczne i biznesowe.

Można stwierdzić, iż w 2020 r. nie powinno dojść do zasadniczych zmian w samej formule TPR-C/TPR-P, natomiast w kolejnych latach można spodziewać się pogłębiania zakresu danych przekazywanych w ramach raportowania cen transferowych.

W przyszłości, dane pozyskiwane z formularza TPR-C/TPR-P mogą zostać wykorzystane do automatycznej analizy w poszukiwaniu odchyleń np. od typowych wyników, co pozwoli organom na jeszcze sprawniejsze typowanie podatników i transakcji do kontroli.
 

Autorzy:

Jakub Roszkiewicz, starszy menedżer w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

Marta Krawcow, konsultant w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce