Twój sklep w internecie

Twój sklep w internecie

Doradztwo prawne dla sektora e-commerce - prezentujemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w zakresie handlu w Internecie.

Doradztwo prawne dla e-commerce - jak prawidłowo prowadzić sklep internetowy?

W zakładce Twój sklep w Internecie prezentować będziemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w zakresie handlu w Internecie.

  • Informacje prawne w obszarze e-commerce (dowiesz się jak przygotować regulaminy)
  • Informacje prawne dot. ochrony danych osobowych
  • Informacje prawne dot. warunków prowadzenia działalności w Internecie
  • Informacje na temat planowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie krajowym i unijnym
  • Doniesienia o najnowszych decyzjach Izb Handlowych oraz decyzjach prezesa UOKiK

 

Najnowsze artykuły:

2020.08.18

Nowelizacja KSH – prawo holdingowe

RCL opublikowało szczegółowe założenia projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego.

2020.06.05

Nowe regulacje prawne dotyczące branży e-commerce

W lipcu bieżącego roku wejdzie w życie unijne Rozporządzenie dotyczące dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych.

2020.05.27

Umowa sprzedaży towarów zawarta między firmą polską i firmą z innego kraju Unii Europejskiej – jak ustalić prawo właściwe dla tej umowy?

Prawo którego kraju stosuje się przy umowie sprzedaży towarów między firmami w UE?

2020.03.19

Zmiany w przekształceniach spółek

Od marca 2020 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących przekształceń spółek prawa handlowego.

2020.02.06

Zmiany w zakresie zakazu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni – nowy projekt ustawy w Sejmie

W dniu 1 marca 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

2020.01.31

Nowe zasady prowadzenia sporów z zakresu własności intelektualnej

Nowelizacja ma na celu stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu własności intelektualnej.

2020.01.27

Plasowanie, WoMM, „chemia z Niemiec” i wiele innych – nowe przepisy konsumenckie

Nowa dyrektywa UE ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów, m.in. poprzez wymóg weryfikowania komentarzy, zakaz ukrytego promowanie produktów.

2020.01.23

Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie.

2019.12.18

Obowiązek podania wynagrodzenia brutto w ogłoszeniu o pracę – nowe obowiązek każdego pracodawcy?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt ten dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach pracy wynagrodzenia, które planują zaoferować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.

2019.12.17

Druga tura wprowadzania PPK

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (na dzień 30 czerwca 2019 roku), muszą pamiętać, że już od 1 stycznia 2020 roku będą objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

2019.11.08

Zmiany w zakresie właściwości sądowej w postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku (Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadza zmiany w obszarze procedury cywilnej, w tym w zakresie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

2019.10.30

Opłaty wnoszone przez podmioty, które świadczą usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został przyjęty przez Radę Ministrów. Zmiany te, według założeń projektu, mają obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku.

2019.10.18

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku obowiązują już od 13 lipca 2018 roku, jednak przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych weszły w życie z dniem 13 października 2019 roku.

2019.09.18

Wytyczne w sprawie oświadczeń na produktach kosmetycznych

Od dnia 1 lipca 2019 roku mają zastosowanie nowe wytyczne wynikające z Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych o treści „nie zawiera” oraz „hipoalergiczny”.

2019.08.29

Roszczenia związane z wydawaniem świadectw pracy – zmiany w Kodeksie pracy

Większość przepisów wprowadzonych ustawą z 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 7 września 2019 r.

2019.08.22

Inne terminy płatności w transakcjach handlowych – uważaj na nadchodzące zmiany

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.

2019.07.30

Koniec z marnowaniem żywności | Anna Białecka

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności nakłada na sprzedawców żywności, których powierzchnia sprzedaży liczy powyżej 250 m2, obowiązki mające na celu zminimalizowanie ilości marnowanej żywności.

2019.07.17

Mobbing – od września nowe przepisy zwiększające ochronę pracownika | Anna Białecka

6 czerwca 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona między innymi przepisy zwiększające ochronę pracowników w zakresie mobbingu.

2019.07.17

Osoby do 26 roku życia z 0% podatkiem PIT | Anna Białecka

Projekt dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Ustawa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz umów o dzieło. Projekt został uchwalony 4 lipca 2019 r. i niebawem trafi do Senatu.

2019.07.04

Zmiany w Kodeksie pracy – sprostowanie świadectwa pracy | Anna Białecka

6 czerwca 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie terminów w jakich pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy. Zmiany te wchodzą z dniem 7 września 2019 roku.

2019.02.22

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń | Magdalena Wikarjak

14 lutego 2019 roku Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym założeniem projektu jest określenie zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym osobami fizycznymi. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej mają stanowić metodę skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

2019.01.30

Kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni jest dopuszczalny | Magdalena Wikarjak

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w swoim wyroku (sygn. akt IV Ca 1873/16) stwierdził, że przedsiębiorca może nawiązać kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni. Zakaz wykorzystywania automatycznych systemów wywołujących lub urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego bez zgody abonenta określony w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, nie wyłącza kontaktu w celu uzyskania takiej zgody.

2018.12.04

To już (prawie) koniec geoblockingu – na co zwrócić uwagę | Magdalena Wikarjak

Od 3 grudnia klienci z EOG mogą zrobić zakupy online w UE, na takich samych warunkach jak klient z kraju, do którego sklep kieruje swoją ofertę.

2017.05.09

Cywilnoprawna odpowiedzialność sprzedawcy w razie dystrybuowania podrabianego towaru | Krzysztof Kubik

Problematykę poza-karnej odpowiedzialności z tytułu dystrybuowania podrobionego towaru rozpatrzymy w tym wpisie z uwzględnianiem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 153.1503, dalej „Ustawa”). W rozumieniu Ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta, przy czym Ustawa wprost wskazuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi: „naśladownictwo produktów” oraz” „wprowadzające w błąd oznaczenie towarów”.

2017.03.02

Handel podrobionymi towarami – karne podstawy odpowiedzialności | Krzysztof Kubik

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat rozbicia kolejnych grup przestępczych zajmujących się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i handlem podrobionymi towarami są dobrą okazją do przyjrzenia się bliżej problematyce odpowiedzialności podmiotów, które (chociażby nieświadomie) przyjmują do dalszej odsprzedaży podrobiony towar. W pierwszym wpisie na ten temat zajmiemy się odpowiedzialnością, jaką mogą ponosić sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa karnego

2017.02.10

Czasowe ograniczenia w zatrudnieniu tymczasowym bardziej realne

Pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres 18 z 36 miesięcy, niezależnie od tego ile agencji kieruje go do tego pracodawcy. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych ma ukrócić dotychczasowe praktyki obchodzenia jej przepisów. Zmiana może wejść w życie już 1 czerwca 2017 roku. Będzie miała ona istotne znaczenie także dla branży handlowej.

2017.01.09

Inspektor ochrony danych według GDPR | Magdalena Bęza

W kwietniu 2016 roku przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE, tzw. General Data Protection Regulation (dalej „GDPR”).

2016.10.28

Co z obecnymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych po dniu rozpoczęcia stosowania GDPR? | Katarzyna Wojciechowska

Z perspektywy procesów przetwarzania danych osobowych, można się zastanawiać jak od 25 maja 2018 r. będzie funkcjonowało dalsze przetwarzanie danych osobowych – szczególnie administratorzy danych mogą zastanawiać się czy obecnie posiadane zgody stracą moc legalizującą, skoro dotychczasowe przepisy UE zostaną uchylone, a krajowe mają być zmienione.

2016.09.23

10 najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (GDPR)

4 maja 2016 r. ogłoszono tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE („GDPR”).

2016.09.22

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie internetowym – sprawdź czy właściwie przestrzegasz praw konsumenta (cz.2)

Z literalnego brzmienia przepisu art. 12 ust 1 pkt 9 UoPK wynika, iż przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować o tym, że istnieje ustawowy wzór formularza odstąpienia. Niemniej jednak w praktyce przepis ten interpretuje się w ten sposób, że przedsiębiorca powinien udostępnić konsumentowi wzór formularza prawa odstąpienia, a jego treść winna co do zasady odpowiadać załącznikowi nr 2 do UoPK (ewentualna modyfikacja jest dopuszczalna pod warunkiem, że nie ograniczałaby konsumentowi prawa odstąpienia bądź nie byłaby myląca czy wprowadzająca konsumenta w błąd). Podejście e-sklepów w tym zakresie jest różne – niektóre sklepy udostępniają ustawowy wzór albo też swój własny wzór w ramach aktywnego linku w treści regulaminu, a inne dodatkowo wysyłają wydrukowany wzór oświadczenia wraz z towarem. Generalnie warto pamiętać, że jego udostępnienie winno nastąpić przed wyrażeniem woli związania się umową.

2016.09.21

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie internetowym – sprawdź czy właściwie przestrzegasz praw konsumenta (cz.1)

Choć ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm. dalej, „UoPK”) obowiązuję już ponad półtora roku to nadal niektórzy przedsiębiorcy nie dostosowali swoich regulaminów, np. nie zmieniając terminu na odstąpienie od umowy z 10 dni do 14, bądź też nie przestrzegają przepisów UoPK, np. nie zwracając kosztów przesyłki w razie odstąpienia.

Bądź z nami w kontakcie