W lipcu bieżącego roku wejdzie w życie unijne Rozporządzenie dotyczące dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych.

Nowe regulacje prawne dotyczące branży e-commerce

W dniu 12 lipca 2020 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej jako „Rozporządzenie). Rozporządzenie nie wymaga wdrożenia, w związku z czym od tego dnia stanie się częścią polskiego porządku prawnego.

Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych. W Polsce do najpopularniejszych podmiotów z tej branży należą Allegro, Ceneo czy OLX, ale też sklepy oferujące aplikacje przeznaczone na smartfony, takie jak Google Play czy Apple Store.

Adresaci Rozporządzenia

Rozporządzenie znajdzie zastosowanie do dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych dostarczanych lub oferowanych użytkownikom biznesowym oraz użytkownikom korzystającym ze strony internetowej tych dostawców w celach biznesowych, którzy to użytkownicy jednocześnie spełniają następujące przesłanki:

  1. mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie UE,
  2. korzystają z tych usług w celu oferowania towarów lub usług konsumentom znajdującym się na terytorium UE.

Nowe obowiązki

Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje istotną część stosunków prawnych i faktycznych pomiędzy podmiotem prowadzącym np. działalność z dziedziny pośrednictwa internetowego a biznesowymi użytkownikami jego platformy pośredniczącej. Zakres nowych regulacji dotyczy m.in.

  1. ustanowienia wymogu przejrzystości i prostoty warunków użytkowania platformy usługowej. Wprowadzono również obostrzenia co do doręczania korzystającym z serwisu przedsiębiorcom warunków użytkowania oraz uregulowano kwestie wprowadzania zmian w warunkach użytkowania z serwisu;
  2. ustanowienia wymogów dotyczących uzasadniania faktu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego;
  3. wprowadzenia wymogu przejrzystości przy stosowaniu przez dostawców usług pośrednictwa internetowego lub przez dostawców wyszukiwarek internetowych parametrów, zwłaszcza technicznych, mających wpływ na plasowanie produktów poszczególnych użytkowników biznesowych na platformie pośredniczącej;
  4. dodatkowych towarów i usług, w zakresie warunków ich oferowania. Towary i usługi dodatkowe należy rozumieć jako towary i usługi oferowane konsumentowi bezpośrednio przed zakończeniem transakcji zainicjowanej w ramach usług pośrednictwa internetowego w celu uzupełnienia towarów lub usług podstawowych oferowanych przez użytkownika biznesowego. Rozporządzenie wymienia tu tytułem przykładu usługi naprawy określonych towarów lub produkty finansowe takie jak ubezpieczenie z tytułu wypożyczania samochodów, które są oferowane jako uzupełnienie określonych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego;
  5. regulacji działalności dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy w ramach swojej platformy konkurują z jej użytkownikami biznesowymi własnymi towarami lub usługami;
  6. zapewnienia biznesowym użytkownikom platformy pośredniczącej jasności co do warunków, na jakich można rozwiązać ich stosunek umowny z dostawcami usług pośrednictwa internetowego;
  7. ustanowienia u dostawcy usług pośrednictwa internetowego wewnętrznej drogi reklamacyjnej (skargowej), aby zniwelować ryzyko nieuzasadnionego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług wobec danego użytkownika biznesowego.

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie odnosi się także do zagadnienia ochrony danych osobowych użytkowników biznesowych. Ustanawia między innymi  zasadę, że użytkownicy biznesowi powinni wiedzieć, czy dostawca usług pośrednictwa internetowego udostępnia stronom trzecim dane wygenerowane w ramach korzystania przez nich z usługi pośrednictwa internetowego  do celów, które nie są niezbędne do właściwego funkcjonowania tych usług.

Podsumowanie

Rozporządzenie reguluje nowe obowiązki dostawcy usług pośrednictwa internetowego i przeglądarek internetowych i jednocześnie nowe prawa użytkowników tego typu usług. Rzeczywistym celem Rozporządzenia jest ochrona interesu konsumentów, którzy korzystając z wyszukiwarek produktów lub usług powinni mieć pewność, że wyniki wyszukiwane przez te wyszukiwarki są generowane w sposób transparentny i zgodny z regułami uczciwej konkurencji.

Rozporządzenie należy ocenić w pozytywny sposób, jednakże praktyka pokaże jak jego adresaci będą wypełniać ciążące na nich obowiązki.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów z branży e-commerce. Naszym klientom możemy zapewnić kompleksową pomoc prawną m.in. przy wdrożeniu obowiązków wynikających z  Rozporządzenia , w tym przy projektowaniu lub modyfikowaniu warunków użytkowania platform pośrednictwa internetowego i przeglądarek internetowych.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim i europejskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Powyższa informacja nie stanowi porady prawnej, a jedynie ogólną informacją dotyczącą przepisów prawa unijnego wchodzących w życie w najbliższym czasie.