FNs bærekraftsmål er vårt kompass

FNs bærekraftsmål er vårt kompass

I KPMG Norge bruker vi FNs bærekraftsmål som rammeverk for vår strategi og tiltaksplan knyttet til samfunnsansvar og ansvarlig forretningspraksis.

KPMG bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for strategi og tiltaksplan tilknyttet CSR.

Våre fire utvalgte mål er: God utdanning, Likestilling mellom kjønnene, Mindre ulikhet og Liv under vann. Vi prioriterer i stor grad våre ressurser, prosjekter og støtte innenfor disse fire områdene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling. Gjennom de 17 prioriterte målene skal mennesker over hele verden kunne bidra til å utrette ekstraordinære ting frem mot 2030; som å utrydde fattigdom, styrke økonomisk utvikling, utjevne sosiale ulikheter, øke levestandard og livskvalitet, begrense klimaendringer og beskytte planeten. Bærekraftsmålene hjelper næringslivet med å navigere og utføre aktiviteter i tråd med målene.

Bærekraftsmål 4: God utdanning

Målet om god utdanning skal være med på å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle. God utdanning forbedrer liv og bidrar til å skape bedre framtidsutsikter for individ og samfunn. Vårt fokus på dette området er i tråd med KPMGs globale samfunnsstrategi hvor livslang læring står høyt på agendaen.

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

I KPMG er vi opptatt av og forpliktet til å bygge en inkluderende fremtid for alle. Likestilling mellom kjønnene er satt på dagsorden hos mange virksomheter og vi ønsker å være en ledende bidragsyter i arbeidet mot å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling både i næringslivet og i samfunnet generelt.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

I KPMG er vi enige om at arbeidet mot en bærekraftig framtid blir vanskelig dersom den ikke inkluderer alle mennesker, uavhengig av rase, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og muligheter. Vi har derfor valgt bærekraftmål 10 som en viktig pilar for vårt samfunnsansvar med fokus på å redusere ulikhet i og mellom land.

Bærekraftsmål 14: Liv under vann

Vi ønsker å bidra til å øke allmennkunnskapen om marin forsøpling og viktigheten av verdens hav. Verdenshavene er kilden til livsviktige nøkkelressurser som mat, medisiner og biobrensel. I KPMG tror vi at en bærekraftig fremtid er avhengig av verdenshavene, og vi ønsker derfor å støtte arbeidet for å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Her kan du lese om KPMG Norges tiltak og prosjekter innunder de utvalgte bærekraftsmålene.

To mennesker på en fjelltopp