IT-konsultointi

Digitalisointihankkeet

Intohimonamme on kehittää liiketoimintaa teknologian avulla ja auttaa asiakkaitamme kasvamaan digitalisaation edelläkävijöiksi. Digitalisaation edelläkävijäyritykset, jotka hyödyntävät uusia teknologioita ennakkoluulottomasti, kasvavat tutkitusti kilpailijoitaan nopeammin.

Tietohallinnon kehittäminen

Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti – liiketoiminnan ohjausta ja johtamista sekä koko organisaation toimintaa tukien.

Teknologiavetoiset muutosprojektit

Autamme asiakkaitamme digitalisointihankkeissa, tietohallinnon kehittämisessä ja teknologiavetoisten muutosprojektien toteuttamisessa. Autamme myös analysoimaan IT-toimintoihin liittyviä riskejä sekä löytämään tapoja toiminnan kehittämiseksi.

Tarjoamme asiantuntijatukea tietohallinnon johtamiseen, IT-strategioiden laadintaan ja niiden toteuttamiseen.

IT-strategia selkeyttää prosesseja, toimenpiteitä ja kykyjä, joilla IT parhaiten tukee organisaatiota sen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kokemuksemme mukaan tietohallinto hyötyy omasta toimintaa ohjaavasta strategiasta, missä määritellään IT:n rooli organisaatiossa, luodaan visio ja tavoitteet, tunnistetaan kehittämiskohteet sekä asetetaan toiminnan kehittämisen prioriteetit.

Kypsyystasoarvioinnit toimivat pysäytyskuvana tarkasteluhetken tilanteeseen ja työkaluna organisaation tulevien kehityssuuntien suunnitteluun. Kypsyystasoarviointien tuloksena syntyy tietohallinnon kehittämistä tukeva lista.

Ratkaisumme

 • IT-strategiaprosessin läpivienti. Autamme IT-organisaatiota toteuttamaan liiketoimintastrategiaa, toimimaan kustannustehokkaasti, ketterästi ja ennakoitavasti sekä viemään läpi muutoksia.
 • Johdon tuki ja sparraus IT-strategian laadinnassa. Tuemme visioiden ja tavoitetilojen kuvaamisessa sekä autamme laatimaan tiekarttoja tavoitetilaan pääsemiseksi.
 • Kypsyystasoarvioinnit, joiden kohteena voi olla joko koko tietohallinnon toiminta tai yksittäiset IT-prosessit. Autamme ymmärtämään toiminnan ja prosessien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Kehittämämme Connected Enterprise –lähestymistapa auttaa tunnistamaan oikeat ja vaikuttavimmat investointikohteet, rakentamaan kilpailukykyisen palvelu- ja tuotevalikoiman sekä luomaan tehokkaan organisaation muutoksen mahdollistamiseksi. Lähestymistapamme auttaa ymmärtämään asiakkaasi tarpeita ja kehittämään liiketoimintaa systemaattisesti ja asiakaslähtöisesti.

Powered Enterprise on lähestymistapamme organisaatio- ja prosessikonsultointiin. Menetelmiemme ja työkalujemme avulla pystymme ratkaisemaan muutosprojektien tyypillisiä haasteita. Tärkein työkalumme projektien läpiviennissä on Powered Enterprisen tavoitetilan toimintamalli (Target Operating Model, TOM).

Tavoitetilan toimintamalli koostuu kuudesta kerroksesta, joita tarvitaan onnistuneisiin transformaatioihin: toiminnalliset prosessit, ihmiset ja roolit, palvelun toimitusmalli, teknologiaratkaisu, suorituskykynäkemykset ja -tiedot sekä hallintamalli. Tavoitetilan toimintamalli antaa laajan kuvan muutostarpeista organisaatiotasolla ja eritoten prosessinäkökulmasta.

Ratkaisumme

Powered Enterprise -konsepti antaa asiakkaille mahdollisuuden omaksua uusia toimintatapoja osana muutosta. Powered Enterprise tavoitetilan toimintamalli varmistaa, että kokonaisia prosesseja tai prosessin osia ei puutu. Konseptia on menestyksekkäästi sovellettu niin pienille kuin suurillekin yrityksille muutosmatkan missä tahansa vaiheessa.

Kolme tärkeintä syytä valita Powered Enterprise -lähestymistapa:

 • Powered Enterprise ottaa huomioon muutosprojektin kaikki näkökohdat, ei vain teknologian
 • Tavoitetilan toimintamallissa on mallivastauksia asiakkaille – ei tarvitse aloittaa nollasta
 • Liiketoiminnan arvon tuottaminen ohjaa projektia

Kokonaisarkkitehtuuri (Enterprise Architecture) luo kehittämiselle yhtenäisen viitekehyksen.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää pystyä hallitsemaan kokonaisuutta, organisaation toiminnan eri osia, ulkoisia elementtejä ja niiden suhteita toisiinsa. Arkkitehtuurityöllä varmistetaan organisaation systemaattinen ja strategian mukainen kehittäminen.

Kokonaisarkkitehtuuri huomioi eri liiketoimintayksiköiden tarpeet ja luo yhdenmukaisen viitekehyksen sille, kuinka tietotekniset tarpeet ratkaistaan ja kuinka prosesseja, tiedonhallintaa sekä järjestelmiä kehitetään.

Ratkaisumme

 • Muutosprojektien asiakaslähtöinen suunnittelu.  Suunnittelu aloitetaan aina asiakkaan tarpeiden, odotusten ja käyttäytymisen systemaattisella selvittämisellä. Asiakasymmärryksen avulla varmistetaan ihmisten, liiketoiminnan ja teknologian saumaton vuorovaikutus, mikä tehostaa organisaation prosesseja.
 • Informaatiotietoinen muutosprojektien toteutus.  Yhtenäisten tiedonhallinnan käytäntöjen kautta varmistetaan tiedon merkityksellisyys, hyödynnettävyys ja laatu. Huomioidaan lain ja asetusten, kuten tiedonhallintalain ja tietosuoja-asetuksen, vaatimukset tiedonhallinnalle.
 • Organisaationlaajuinen muutosprojektin läpivienti. Tunnistetaan kehityskohteet organisaation toimintaympäristöstä tietoisina niiden vaikutuksista organisaatioon ja sen toimintamalleihin. Varmistetaan kehityskohteiden strategian- ja arkkitehtuurinmukaisuus, jotta varmasti tehdään juuri oikeat asiat oikealla tavalla.

Modernien teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen on monessa organisaatiossa toimivan ja tehokkaan liiketoiminnan perusedellytys. Sopivan ratkaisun löytäminen ja strategisen teknologiatoimittajakumppanuuden rakentaminen vaatii syvällistä markkina- ja teknologiatuntemusta. Teknologioiden käyttöönotto puolestaan edellyttää kykyä johtaa monimutkaisia hankkeita, jotka yhdistävät liiketoiminnan, teknologian ja useita sidosryhmiä.

Vaikeusastetta lisää esimerkiksi nopeasti kehittyvät teknologiset innovaatiot ja muutokset liiketoimintaympäristössä. Nykytarpeiden lisäksi tulee ymmärtää hankittavien ratkaisuiden kyky palvella myös tulevaisuudessa sekä valitun ratkaisun sopivuus valittuun arkkitehtuuriin. Käyttöönottoprojektissa kannattaa tehdä toteutuksia, joiden muuttaminen tulevaisuudessa ei käy kalliiksi tai mahdottomaksi.

Ratkaisumme

Avullamme organisaatiosi onnistuu teknologiaratkaisun hankinnassa ja käyttöönotossa.

Lähestymistapamme KPMG Powered Enterprise tarjoaa valmiita ratkaisuja ja prosesseja eri toimialoille, funktioille ja teknologioille – tuloksia saavutetaan nopeammin ja edullisemmin

Riippumattomana toimijana huolehdimme, että löydät liiketoimintasi todellisia tarpeita vastaavat IT-ratkaisut. Käyttämämme työmenetelmät ja toimitusmallit ovat hyödyttäneet asiakkaitamme eri puolilla maailmaa. Olemme tukeneet asiakkaitamme laajoissa teknologiahankkeissa ja liiketoimintatransformaatioissa menestyksekkäästi.

Asiantuntijamme ovat kokeneita ja projekti- ja teknologiasertifioituja hanke- ja projektijohdon ammattilaisia. Avustamme asiakkaitamme eri rooleissa ja varmistamme, että käyttöönotto toteutuu sille asetetuissa raameissa ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Voimme toimia projektin tai hankkeen johtotehtävissä, asiantuntijana osaprojektissa tai tarjota ulkopuolisen näkemyksen hankearviointimenetelmiemme avulla. Asiantuntemuksemme kattaa keskeiset projektinhallintamenetelmät ja -työkalut.

Tavoitellut hyödyt ja toimintakulttuurin muutos tehdään todeksi ihmislähtöisen muutosjohtamisen avulla. 

Muutosjohtaminen ei ole irrallinen tehtävä hankkeen loppuvaiheessa vaan hankkeeseen sisäänrakennettu toiminto heti suunnittelusta lähtien. Muutosjohtamisen asiantuntijat auttavat hankesuunnittelussa huomioimaan kokonaisvaltaisesti muutosjohtamisen näkökulmat kuten tarvittavat roolit ja osaamiset, viestinnän ja koulutuksen tarpeet sekä tunnistamaan mahdolliset riskit muutoksen onnistumiselle. Hankkeen aikana muutosjohtamisen asiantuntijat auttavat liiketoimintaa tunnistamaan mikä muuttuu hankkeen myötä suhteessa nykyiseen sekä mitä keinoja tarvitaan, joilla hankkeen lopputuotokset saadaan tehokkaasti käyttöön, ihmiset sitoutettua uuteen toimintatapaan ja tavoitellut hyödyt saavutetaan.

Ratkaisumme

Tuemme organisaatiota digitalisaatiohankkeiden onnistumisessa ja yleisesti organisaation muutoskyvykkyyden kehittämisessä.

 • Organisaation muutoskyvykkyyden arviointi
 • Hankkeen aikainen muutosjohtamisen tuki
 • Viestinnän ja koulutuksen suunnittelu ja toteutus
 • Johdon, esihenkilöiden sekä työntekijöiden tukeminen muutoksessa
 • Muutoskyvykkyyden rakentaminen organisaatioon
 • Vaikutusten arviointi ennen ja jälkeen muutoksen

Kokeneet asiantuntijamme voivat auttaa hankkeenne onnistumisessa. Hyödynnämme kansainvälistä muutosjohtamisen viitekehystä ja sen työkaluja (KPMG Behavioral Change Management). 

Lue lisää aiheesta

Ohjelmisto-omaisuuden hallinta on kriittisessä roolissa organisaatioiden IT-toimintaympäristöissä. Ohjelmistoja käytetään tänä päivänä erilaisissa pilvipalveluissa sekä myös paikallisesti omassa konesalissa ja päätelaitteilla. Kokonaisuudessa on runsaasti erilaisia lisensoitavia ohjelmistoja ja palveluja, joiden käytöstä aiheutuvat kulut — kuten myös säästöpotentiaali — ovat huomattavan suuria.

Ohjelmisto-omaisuuden hallinta ja kustannusten optimointi ilman tehokkaasti johdettuja prosesseja ja tarkoituksenmukaisia työkaluja on vaikeaa, ja voi johtaa ennustamattomiin riskeihin ja kustannuksiin. 

Ilman selkeää kokonaiskuvaa organisaation voi olla vaikea tunnistaa, mitä ohjelmistolisenssejä se omistaa, miten niitä käytetään, ja millaisia riskejä niihin liittyy. Monesti tämä johtuu riittämättömistä tai epäselvistä hallintaprosesseista ja hallintavälineistä. Hyvä ohjelmisto-omaisuuden hallinta auttaa myös tietoturvallisuuden ylläpidossa ja riskien hallinnassa.

Ratkaisumme

Tarjoamme ohjelmisto-omaisuuden hallinnan palveluita, joiden avulla autamme asiakkaitamme arvioimaan nykyisen tilanteen sekä suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön tehokkaita hallintamenetelmiä ja niitä tukevia työkaluja. Ohjelmisto-omaisuuden hallintapalveluidemme avulla voidaan optimoida kustannuksia, alentaa riskejä, parantaa tietohallinnon tehokkuutta, tietoturvaa sekä parantaa loppukäyttäjien asiakastyytyväisyyttä.

Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja niihin voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevan kyvykkyyden arviointi, tavoitetilan toimintamallien ja prosessien suunnitteleminen sekä avustaminen ohjelmisto-omaisuuden hallinnan työvälineiden valinnassa ja käyttöönotossa. Suoritamme myös usean johtavan ohjelmistovalmistajan toimeksiannosta lisenssiauditointeja, ja tämän ansiosta osaamisemme mm. Microsoftin ja IBM:n lisensointisäännöistä on erittäin kattava.

Kansainvälisen verkostomme laaja osaaminen skaalautuu kaikenkokoisten ja -tyyppisten organisaatioiden palvelemiseen. Teknologiaosaamista tukee KPMG Powered SAM -hallintamalli, jonka avulla voimme tarjota johtavan käytännön mukaisen toimintamallin ohjelmisto-omaisuuden hallintaan.

Lue lisää aiheesta

Puitesopimukset julkishallinnolle


Asiantuntijamme apunasi