• 1000

Työ ja työn tekemisen tavat uudistuvat. Tuloksekas johtaminen nykyisessä ympäristössä edellyttää samanaikaisesti uudistumista usealla eri osa-alueella. Autamme organisaatioita ja yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa ja luomaan menestyksen edellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Woman running wearing sports wear

Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

Johtamisessa ja organisaatioiden kehittämisessä tarvitaan nykyistä enemmän analytiikkaa, teknologiaa sekä sujuvia prosesseja ja toimivia rakenteita. Paras lopputulos syntyy, kun näihin yhdistetään ihmislähtöisyys sekä ymmärrys työhyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. 

Strateginen johtaminen

Näkemyksellisyys, ennakointikyvykkyys ja huomisen vaatimuksia vastaava johtamisjärjestelmä luovat osaltaan edellytyksiä menestykselle. Tavoiteltava uudistuminen tulee viedä maaliin ammattitaidolla, aina muutostarpeen ja hyötyjen analysoinnista uuden toiminnan vakiinnuttamiseen asti.

Osaamisen hankinta ja kehittäminen

Organisaatiot, jotka onnistuvat rakentamaan oppimista ja kehittymistä edistävän kulttuurin ja luomaan parhaan työntekijäkokemuksen, saavat etumatkaa osaajista kilpailtaessa. Tulokset syntyvät vain määrätietoisella kehittämisellä, suorituksen johtamisella ja toimivalla kokonaispalkitsemisella.


Investointi johtamisen kehittämiseen maksaa itsensä varmasti takaisin hyvänä asiakaskokemuksena ja työntekijäkokemuksena. 


Minna Tuominen-Thuesen
Partner
People & Change
KPMG Finland


Palvelumme

Vaikuttavaa johtamista, edellytyksiä muutoksen onnistumiselle ja osaamisen kehittämistä

Autamme kaikessa johtamisen kehittämisessä, aina strategisen johtamisen kysymyksistä toimeenpanon edellytyksiin.

Millaista organisaatiokulttuuria tavoittelette? Entä saavutatteko nykyisillä johtamisen periaatteilla, käytännöillä ja rakenteilla organisaationne strategiset tavoitteet?

Johtaminen uudistuu nyt rajummin kuin koskaan aikaisemmin. Merkittävät muutosvoimat pakottavat organisaatiot uuteen ajatteluun omasta toiminnasta, nopeaan reagoimiseen ja tulevaisuuden ennakoimiseen. Tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia johtamiselle ja organisaation päätöksenteolle.

Olemme tunnistaneet, että tulevaisuuden kestävään johtamiseen ei ole yksiselitteistä ohjetta. Vastaus rakentuu yhteisestä arvopohjasta, toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista sekä vaikutusten todentamisesta ja rohkeudesta uudistua.

Luomme ratkaisuja tulevaisuuden kestävän johtamisen toteuttamiseen:

 • selkeyttämällä vaikuttavuuden ja aikaansaamisen johtamista, 
 • kehittämällä koko organisaatiota omaksumaan valmentavan ja palvelevan johtamisen käytäntöjä, 
 • johtamalla muutosta onnistuneesti varmistaen organisaation edellytykset jatkuvalle mukautumiselle, oppimiselle ja kilpailukyvylle ja
 • uudistamalla johtamisjärjestelmää ja organisaatiorakenteita tukemaan ja harmonisoimaan valittuja strategioita ja johtamistavoitteita.

Tulevaisuuden kestävä johtaminen koostuu näkemyksestä, tiedosta ja kyvystä innostaa ihmiset yhteisen asian ääreen.


Arto Smolander
Advisory Director
People & Change
KPMG Finland


Autamme muutoksen läpiviennissä ja sillä tavoiteltavien hyötyjen saavuttamisessa.

Onko sinulla nopeutta, rohkeutta ja valmiutta vaadittuun muutokseen?

Teknologian kehittyminen, digitalisaatio, muuttuva lainsäädäntö, asiakkaiden kasvavat odotukset ja moninaiset ilmiöt - muutoksen ja uudistumisen tarve on tässä ja nyt.

Muutosohjelman määrätietoinen johtaminen ja toteuttaminen ratkaisee, kuka menestyy ja kuka ei. Muutoksen etenemistä tulee seurata tarkoituksenmukaisin mittarein ja tehdä nopeasti tarvittavia korjausliikkeitä. Suurin muutoksen onnistumiseen vaikuttava tekijä on tutkitusti näkyvä ja aktiivinen johtaminen. Me luomme asiakkaillemme edellytyksiä muutoksessa onnistumiselle varmistaen, että tavoitellut liiketoiminta- ja muut hyödyt toteutuvat.

Autamme asiakkaitamme toteuttamaan muutokset tehokkaasti ja ammattitaitoisesti sekä suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus ovat palveluidemme kulmakiviä.

Muutosjohtamisen palvelumme

Sertifioidut muutosjohtamisen asiantuntijamme auttavat esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Tuloksellinen muutosprosessi: tarvittava muutostuki ja ratkaisujen löytäminen mahdollisiin ongelmakohtiin
 • Muutoksen vaikutus ja mittaaminen
 • Muutosviestintä ja muutokseen sitouttaminen
 • Muutoskyvykkyyden kasvattaminen
 • Muutoksen vaikuttavuus ja kestävyys  

Muutosten ja hankkeiden tavoitteiden saavuttaminen on kuusi kertaa todennäköisempää, kun muutosjohtaminen on tehokasta.


Jukka Rautiainen
Advisory Director
People & Change
KPMG Finland


Autamme osaamisten ja kyvykkyyksien tunnistamisessa - muotoilemme roolit ja toimenkuvat strategiaa ja tavoitteita tukeviksi.

Tiedätkö, mitä osaamisia ja kyvykkyyksiä organisaatiosi tarvitsee toteuttaakseen strategiaansa menestyksekkäästi?

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan kriittiset kyvykkyydet ja osaamiset. Tuemme talent-prosessien, roolien, toimenkuvien ja kokonaispalkitsemisen muotoilussa strategiaa ja tavoitteita tukeviksi.

Osaaminen on nykyajan organisaatioiden tärkein kilpailutekijä. Se, miten kyvykkyyksiä, osaamista ja suoritusta johdetaan ja kehitetään, määrittää organisaation valmiudet ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja luoda kilpailuetua uudenlaisilla toimintamalleilla, tuotteilla ja palveluilla.

Tarvittavien strategisten kyvykkyyksien määrittely, sekä niiden vaatimien käytännön osaamisten tunnistaminen ja johtaminen niin organisaatiotasolla kuin tiimi- ja yksilötasollakin, vaikuttavat yhä enemmän modernien organisaatioiden onnistumisen mahdollisuuksiin. Ymmärrys osaamisten saatavuudesta ja niukkuudesta muuttuu niin toimialojen kuin maantieteellisen sijainninkin mukaan määrittäen sekä osaamisen hankintaan että kehittämiseen liittyviä valintoja. 

Mukautuuko osaamismallisi huomisen vaatimuksiin?

Joustava ja mukautuva osaamismalli on tämän päivän organisaatioiden elinehto ja tärkeä erottautumiskeino.


Työelämä ja toimintaympäristöt muuttuvat vauhdilla – osaamisen varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa on organisaatioiden kasvun edellytys ja elinehto.


Jukka Rautiainen
Advisory Director
People & Change
KPMG Finland


Tuotamme selvitysten ja ulkoisten arviointien avulla analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi.

Ovatko päätöksenne kestäviä ja vaikuttavia?

Toiminnan jatkuva kehittäminen on olennainen osa organisaatioiden perustoimintaa. Toiminnan kehittäminen edellyttää kuitenkin tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä oman toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Kehittäminen edellyttää aina luotettavaa tulosten ja vaikutusten arviointia. Analyyttinen ja arvioiva lähestymistapa tukee organisaatioita uudistumisessa ja muutosten toteuttamisessa.

Selvitykset

Toteutamme selvitykset aina luotettavin menetelmin, jotka räätälöidään tarpeeseen ja tilanteeseen sopiviksi. Selvityspalvelumme perustuvat laadullisten ja tilastollisten menetelmien ja moniammatillisen osaamiseen yhdistämiseen.

Selvitystyön tulokset toimivat usein organisaation päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan ja johtamisen tukena. Vastaamme vuosittain lukuisten päätöksentekoa tukevien selvitystöiden toteutuksesta asiakkaillemme. Selvityksemme kattavat myös vertailevat kansainväliset tutkimukset.

Arvioinnit

Arvioinnit tukevat organisaatioiden toiminnan kehittämistä aina tavoitteiden ja niitä kuvaavien mittareiden asettamisesta saatujen oppien analysoimiseen.

Toiminnan kehittämisen ja organisaatioiden uudistumisen eri vaiheisiin ajoitetut arvioinnit tuottavat tärkeää tietoa toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.


Selvitykset ja arvioinnit tuottavat päätöksentekijöille arvokasta tietoa ja perusteltuja näkemyksiä – pelkillä omilla olettamuksilla ei enää päätöksiä tehdä.


Henrik Pekkala
Advisory Senior Manager
People & Change
KPMG Finland


Toteutamme vuosittain lukuisia arviointeja asiakkaillemme:

 • Ennen kehittämishankkeen tai uuden toimenpiteen käynnistämistä (ex-ante), jolloin saadaan ennakkotietoa toiminnan oletetuista tuloksista ja vaikutuksista.
 • Kehittämishankkeen tai uuden toimenpiteen alkuvaiheessa toteutetut konsultatiiviset arvioinnit, joilla saadaan tietoa uudistuneen toiminnan välittömistä kehitystarpeista.
 • Kehittämishankkeen tai toimenpiteen vakiintumisen jälkeiset (ex-post) arvioinnit, joilla tuotetaan tietoa toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. 

Ulkoisten arviointipalvelujemme lisäksi autamme organisaatioita kehittämään omia arviointijärjestelmiä ja koulutamme henkilöstöä toteuttamaan organisaatioiden sisäistä itsearviointia.

  


Ajankohtaista johtamisessa juuri nyt

Alle kootut raporttimme taustoittavat, miten johtamisen prioriteetit ovat muuttuneet Suomessa ja maailmalla.

Ajankohtaista muutosjohtamisessa juuri nyt

Tutustu näkemyksiimme muutosjohtamisen ajankohtaisista kysymyksistä.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!