Digitalisaatio

Kestävä kasvu kehittämällä oikeita liiketoimintaprosesseja

Yhdistämme osaamisemme taloudesta, liiketoiminnan eri osa-alueilta ja teknologioista, jolloin tunnistamme asiakkaidemme liiketoimintaa aidosti edistävät prosessit ja niitä tukevat teknologiaratkaisut.

Digitalisaation mahdollistama kasvu, innovaatiot ja kestävä kehitys

Autamme kehittämään organisaation liiketoimintaa ja toimintamalleja optimoiduksi kokonaisuudeksi, jolle organisaatio voi rakentaa tulevaisuuden kestävän ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin. 

Koko arvoketjun kattavat digitaaliset ratkaisut

Autamme asiakkaitamme toteuttamaan muutokset tehokkaasti ja luomaan koko arvoketjun kattavat digitaaliset ratkaisut strategiasta toteutukseen asti. 

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään kehittyneitä teknologioita, dataa ja inhimillisiä oivalluksia ja rakentamaan niistä kestävää liiketoimintaa, joka on suunniteltu turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Tarjoamme kokonaisvaltaisia, kehittyneitä teknologioita hyödyntäviä innovaatio- ja muutospalveluita. Tuemme asiakkaitamme paikallisesti ympäri maailmaa, joten asiakkaidemme käytössä on aina viimeisin asiantuntemus merkittävistä digitalisaation kehitystrendeistä ja niiden vaikutuksista erilaisille organisaatioille. 

Digitalisaation arkipäiväistyessä on alettu nähdä, miten digitaalisen muutoksen avulla on mahdollista saavuttaa erilaisia tavoitteita aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin.  Onnistuminen vaatii tuekseen jatkuvaa toimintamallien ja prosessien kehittämistä. Ei riitä, että toteutetaan järjestelmälähtöinen digitalisaatioprojekti, sillä aito muutos vaatii myös toimintamallien ja prosessien perusteellista ymmärtämistä ja usein radikaalia uudelleenajattelua. On tärkeää tunnistaa, missä järjestyksessä ja mitä prosesseja kannattaa digitalisoida ja millaiset teknologiset ratkaisut tukevat organisaation tavoitteiden saavuttamista. 

Ratkaisumme

 • Digitalisaatiostrategian luominen. Digitalisaation ohjaaminen vaatii ymmärrystä niin teknologiasta, strategiasta, johtamisesta kuin liiketoimintaprosesseistakin. Digitalisaatiostrategia auttaa selkeyttämään prosesseja, toimenpiteitä ja kykyjä, joilla digitalisaatiolla tavoiteltavat hyödyt realisoituvat. 
 • Digitalisaation mahdollistaman kasvun, innovaatioiden ja kestävän kehityksen toteuttaminen. Hyödynnämme monimuotoista dataa digitalisaation tavoitetason määrittämisessä huomioiden kasvuun, asiakaskokemukseen ja ESG-kysymyksiin liittyvät seikat.  Kansainvälisen verkostomme kautta meille on muodostunut hyvä näkemys eri toimialojen kehityksestä ja pystymme ohjaamaan organisaation valintoja oikeaan suuntaan ja edesauttamaan kestävien ratkaisujen luomisessa ja toteuttamisessa.

Autamme tunnistamaan ja automatisoimaan liiketoimintaprosessit, joissa automaatio tuottaa suurimmat hyödyt. Teknologia- ja toimialaosaamisemme kautta ymmärrämme, mitä talous- ja muita tukiprosesseja kannattaa automatisoida ja miten.

Hyperautomaation avulla voidaan parantaa esimerkiksi erilaisten taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävien tuottavuutta hyödyntämällä ohjelmistorobotiikan, prosessiautomaation ja tekoälyn parhaita ominaisuuksia yhdessä. Automaation hyötyjä ovat esimerkiksi parantunut tuottavuus, riskienhallinta ja henkilöstötyytyväisyys.

Ratkaisumme

Tarjoamme hyperautomaatioon ja ohjelmistorobotiikkaan liittyen mm. seuraavia palveluita:

 • Automaatiostrategian ja -toimintamallin kehitys
 • Pilotoinnit, sekä toteutusprojektit että laajemmat jatkuvat palvelut
 • Chatbot-tuotannot
 • Automaatioympäristöjen ja -toteutusten arviointi ja auditointi
 • Älykäs prosessien kartoitus, toiminnan ja prosessien kehittäminen

Uusien teknologioiden ja räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen kehittäminen voi auttaa yrityksiä erottautumaan kilpailijoistaan, houkuttelemaan lisää asiakkaita ja parantamaan markkina-asemaansa. Hyödyntämällä data-analytiikkaa, tekoälyä, koneoppimista ja muita teknologioita yritykset voivat saada arvokasta tietoa asiakkaistaan, ennakoida heidän tarpeitaan ja tarjota räätälöityjä tuotteita, palveluja ja tukea. Innovatiivisten teknologioiden avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen yksilöllisiä asiakaskokemuksia luovia ainutlaatuisia ominaisuuksia ja toimintoja. 

Ratkaisumme

Asiantuntijamme toteuttavat muita palveluitamme tukevia räätälöityjä ohjelmistoja ja verkkopalveluja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Sovelluskehittäjillämme on kokemusta liiketoimintakriittisten, koko yrityksen laajuisten asiakaspalvelinsovellusten luomisesta, joilla hallitaan asiakkaan liiketoimintaprosesseja tai teknologiatarpeita. Kehittämiämme järjestelmiä käytetään monilla toimialoilla, kuten rahoituspalveluissa, energia-alalla ja julkisen sektorin organisaatioissa. Perehdymme jatkuvasti erilaisiin teknologioihin, jotta asiakkaamme saavat käyttöönsä aina uusinta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset on yleensä helppo huomata jälkikäteen, mutta se ei riitä kestävän ja kannattavan liiketoiminnan rakentamiseen. Organisaatioiden on ymmärrettävä, mitkä asiat muokkaavat sen toimintaympäristöä juuri nyt, ja miten sen on muutettava omaa toimintaansa pysyäkseen kehityksessä mukana.

On haastavaa tietää kuinka kohdistaa liiketoiminnan tavoitteet asiakkaiden tarpeisiin, kuinka parantaa asiakastyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta, erottautuvuutta kilpailijoista ja samalla parantaa liiketoiminnan suorituskykyä. Näitä haasteita voidaan ratkoa sekä oman organisaation että asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisellä muotoiluajattelun kautta.

Ratkaisumme

Tarjoamme kokonaisvaltaista asiakas- ja käyttäjälähtöistä toiminnan kehittämistä - yrityksen eri tason toimintojen muotoilua asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden ympärille.

Yhdistämme organisaation strategiset tavoitteet ja asiakkaan todelliset tarpeet läpi kaikkien kehitysprosessin vaiheiden. Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja muotoilu luo vankan pohjan, jonka tukemana organisaatio kehittää tehokkaasti nykyistä ja uutta liiketoimintaa. Sen avulla luodaan uusia innovatiivisia tuotteita, palveluja ja kokemuksia sekä optimoidaan jo olemassa olevia toimintamalleja, keskittyen niiden toteutettavuuteen, elinkelpoisuuteen ja haluttavuuteen. Tuemme myös informaation visualisoinnissa ja käyttöliittymäsuunnittelussa sekä käyttökokemuksen, muotoilun ja saavutettavuuden auditoinneissa.

Monet yritykset hyödyntävät yhä enemmän automaatiota, algoritmeja ja tekoälyä tehokkaampien prosessien luomiseksi. Kun "koneet" ottavat haltuunsa usein varsin merkittävän osan työstä, on tärkeää rakentaa ohjausmalli, jolla hallinnoidaan tekoälyyn liittyviä riskejä. Tähän tarkoitukseen olemme luoneet kattavan KPMG AI In Control -konseptin, joka on yksi ensimmäisistä tekoälyn kontrollointiin liittyvistä viitekehyksistä.

Autamme asiakkaitamme selvittämään jo rakennettujen tekoälypohjaisten ratkaisujen logiikkaa, ja varmennamme niiden tarkoituksenmukaista toimivuutta. Tuemme asiakkaitamme myös turvallisten tekoälyyn liittyvien käytänteiden, ohjeistusten sekä työmenetelmien rakentamisessa. 

Ratkaisumme

 • Tekoälyn hallinto, prosessit ja valvonta – käytännöt, prosessit ja toimet keskeisille sidosryhmille sääntelyn mukaisen tekoälyohjelman rakentamiseksi.
 • Eettinen tekoäly ja data – periaatteiden, toimintojen ja mittareiden määrittäminen  inhimillisten eettisten periaatteiden toteutumisen mittaamiseksi.
 • Automaatioiden varmennus – arvioimalla tekoälyn hallintamalleja, sääntöjä, toimintatapoja ja menettelyjä, joilla ohjataan hyperautomaatiosovellusten ja -robottien kehittämistä ja käyttöönottoa.
 • Algoritmien varmennus – varmistamalla oikeudenmukaisuus, selitettävyys, luotettavuus, joustavuus ja vastuullisuus koko algoritmin elinkaaren ajan.
 • Tietosuoja ja tietoturva – käytännöt, prosessit, menettelyt ja toimet, joiden avulla voidaan varmistaa kuluttajatietojen ja arkaluonteisten tietojen asianmukainen ja sallittu käyttö.
 • Tekoälyn kyberturvallisuus – hyödyntämällä menetelmiä tärkeimpiä tietoturvahyökkäysuhkia vastaan.
 • Riskikirjasto - tekoälyyn liittyviä mahdollisia riskejä ja eettisiä näkökohtia koskevan kattavan tietovaraston luominen ja validointi. 
 • Tekoälyn sääntelynmukaisuus - tekoälyhankkeiden sääntelynmukaisuuden varmistaminen sekä ohjeiden ja tuen tarjoaminen sääntelyn kehitykseen liittyen.

Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä