• 1000

Datan merkityksen kasvu, tekoälyä hyödyntävät teknologiaratkaisut ja alati kiihtyvä digitaalinen transformaatio avaavat organisaatioille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseen. Tavoiteltu muutos tapahtuu ainoastaan mikäli toimintaa ja prosesseja ohjataan strategisesti ja asiakaslähtöisesti huolehtien samalla muutosten toteuttamiskyvyn kehittämisestä ja regulaation vaatimuksista.

Teknologiakonsultoinnin asiantuntijamme yhdistävät korkealaatuisen teknologisen osaamisemme eri toimialoilla testattuihin toimintamalleihimme. Tarjoamme kestäviä, mutta nopeasti ja pienin riskein käyttöönotettavia ratkaisuja ja valmiiksi mietittyjä best practice -prosesseja.

Digital Leadership

Kehittyvien teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminta- ja asiakaslähtöisesti

Autamme hyödyntämään dataa, tekoälyä, prosessilouhintaa ja muita kehittyviä teknologioita liiketoiminnan kehittämisessä. Toteutamme digitalisaation mahdollistamat muutokset tehokkaasti ja luomme koko arvoketjun kattavat digitaaliset ratkaisut strategiasta toteutukseen asti. 

digital-collaboration

Organisaation toimintaa tukevat IT-toiminnot, prosessit ja teknologiaratkaisut

Autamme integroimaan organisaation tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot ja hyödyntämään teknologiaa liiketoimintalähtöisesti. Asiakkaamme saavat käyttöönsä kehittämämme hyvät käytännöt ja prosessit. Teemme tiivistä yhteistyötä merkittävien teknologiatoimijoiden kanssa. 

digital-transformation

Liiketoiminnan jatkuvuuden ja laadun turvaaminen

Autamme yrityksiä käyttämään tietoturvaa kilpailuetuna ja luomaan digitaalisen ekosysteemin, johon asiakkaat ja sidosryhmät luottavat. Toteutamme puolueettomia arviointeja, joiden avulla  organisaatio todistaa sidosryhmilleen prosessiensa, palveluidensa ja tuotteidensa laadukkuuden ja vaatimuksenmukaisuuden.

Teknologiakonsultoinnin palvelumme

Kuinka käyttää dataa, tekoälyä ja kehittyviä teknologioita riskien vähentämiseen, kasvun parantamiseen, kustannusten hallintaan tai kilpailutrendien seuraamiseen? Asiantuntijamme tunnistavat sopivimmat vaihtoehdot dataa, analytiikkaa, tekoälyä tai prosessilouhintaa hyödyntävistä ratkaisuista. Autamme myös uusien teknologioiden luomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ennakoivien hallintomallien, läpinäkyvyyden ja valvonnan avulla. 

Dataan, analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvät palvelumme

 • Datastrategia, datan hallinta ja hyödyntäminen
 • Analytiikka ja raportointi
 • Prosessilouhinta
 • Tekoälyn hyödyntäminen

Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, liiketoiminnan ohjausta ja johtamista sekä koko organisaation toimintaa tukien.

Autamme asiakkaitamme digitalisointihankkeissa, tietohallinnon kehittämisessä ja teknologiavetoisten muutosprojektien toteuttamisessa. Autamme myös analysoimaan IT-toimintoihin liittyviä riskejä sekä löytämään tapoja toiminnan kehittämiseksi.

IT-konsultoinnin palvelumme

 • Tietohallintojohtamisen palvelut
 • Organisaatio- ja prosessikonsultointi
 • Kokonaisarkkitehtuuri, Yritysarkkitehtuuri (EA)
 • Teknologiahankinnat ja projektin johto 
 • IT-hankkeiden muutosjohtaminen
 • Ohjelmisto-omaisuudenhallinta 

Julkishallinnon IT-konsultointi ja puitesopimukset

Vahva kokemuksemme julkishallinnon IT-konsultoinnista ja monipuolinen osaamisemme on hyödynnettävissä valtionhallinnon, hyvinvointialueiden, kuntien, kaupunkien ja korkeakoulujen tukena.

Hankintarajat alittavia palveluita voi ostaa meiltä suoraan ja olemme myös mukana lukuisissa Hanselin IT- ja tietoturva-alueen puitesopimuksessa ja dynaamisissa hankintajärjestelmissä. Tämän lisäksi meillä on suoria puitesopimuksia monen julkishallinnon organisaation kanssa. Mikäli hankintarajat ylittyvät, löydämme varmasti sopivan hankintamenettelyn, jonka kautta voimme tarjota palvelujamme.

Uudet toimijat haastavat perinteisiä liiketoimintamalleja ja innovatiiviset teknologiat luovat aivan uusia markkinoita. Menestyäkseen digitaalisessa maailmassa organisaatioiden on onnistuttava tarjoamaan asiakkailleen ylivertaisia kokemuksia yhä nopeammin ja ketterämmin. Digitalisaatio mahdollistaa organisaatioille uusia keinoja kasvaa, innovoida ja luoda kestävää kehitystä rakentavaa liiketoimintaa.

Autamme asiakkaitamme siirtämään organisaation järjestelmät ja liiketoiminnan prosessit digiaikaan tehokkaasti ja turvallisesti. Luomme koko arvoketjun kattavat digitaaliset ratkaisut strategiasta toteutukseen asti. 

Digitalisaatioon liittyvät palvelumme

 • Digitalisaatiostrategia
 • Hyperautomaatio 
 • Sovelluskehitys 
 • Asiakaslähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilu
 • Tekoälyn hallinta


Teknologia muuttaa jokaisen organisaation liiketoimintaa peruuttamattomasti vaikuttaen eri liiketoimintaprosesseihin strategian luomisesta tuotteiden tai palvelujen toimitukseen. Aikaisemmin prosesseja ohjaavia ohjelmistoja hallittiin suurissa konesaleissa, nykyään erilaisissa pilvipalveluissa, jolloin ohjelmistojen ja organisaation prosessien liiketoimintalähtöinen kehitys vaatii aivan uudenlaista osaamista.

Auttaaksemme asiakkaitamme hyödyntämään teknologisia ratkaisuja liiketoimintalähtöisesti, olemme luoneet yhteistyöverkostoja useiden merkittävien teknologiatoimijoiden kanssa. Kun johtavat teknologiaratkaisut yhdistetään KPMG:n maailmanlaajuiseen kattavuuteen sekä sisältö- ja prosessiosaamiseen, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme nopeampia käyttöönottoja pienemmällä riskillä. Powered Enterprise -toimintamallimme sisältää valmiita malliprosesseja eri toimintoihin, jotka helpottavat ja nopeuttavat teknologiaratkaisuiden käyttöönottoa.

Liiketoimintaprosessien kehitysmallimme ja teknologiakumppanimme

 • Powered Enterprise, best practice -liiketoimintaprosessit
 • ServiceNow 
 • Microsoft 
 • Celonis
 • Workiva 

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tuotamme palveluna erilaisia teknologiatuotteita, joiden avulla voidaan ratkoa asiakkaan liiketoiminnan ongelmia tai automatisoida manuaalisia prosesseja.

Olemme luoneet ratkaisuja esimerkiksi tuloveroilmoitusten automaattiseen laatimiseen, henkilöstön liikkuvuuteen liittyvän säännöstön helppoon saatavuuteen, asiakasrajapinnan pääsyoikeushallintaan, automatisoituun asiakastunnistamisprosessiin (KYC) ja ulkomaanavustushankkeiden hallintaan.

Tuotteita voidaan tehdä joko siirtäen ne asiakkaan omaan hallintaan projektin päätteeksi tai tarjoamme ja ylläpidämme asiakkaille Software as a Service- eli SaaS-ratkaisuja.

Teknologiatuotteitamme

 • Identiteetin- ja pääsynhallinnan tukipalvelu – Garant
 • Whistleblowing-ilmoituskanava
 • Kehittämämme teknologiatuotteet

Tietoturvaan liittyvien riskien tunnistaminen ja hallitseminen on tukeva perusta, jolle yritys voi rakentaa asemaa innovatiivisena ja rohkeana markkinoiden edelläkävijänä. Autamme yrityksiä käyttämään tietoturvaa kilpailuetuna ja luomaan digitaalisen ekosysteemin, johon asiakkaat ja sidosryhmät luottavat. Kokeneissa asiantuntijoissamme yhdistyy timantinkova teknologinen ja tietoturvaosaaminen syvälliseen näkemykseen liiketoiminnan ominaispiirteistä eri toimialoilla.

Tietoturvan, digitaalisen identiteetin ja tietosuojan palvelumme

 • Tietoturvakehitys 
 • Tietoturvan arviointi ja riskienhallinta 
 • Tietoturvatestaus ja poikkeamahallinta 
 • Identiteetin ja pääsynhallinta 
 • Tietosuoja
 • Auditoinnit ja sertifioinnit 
 • Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen palvelut

Regulaatio, asiakkaiden vaatimukset sekä organisaatioiden oma halu varmistaa palveluiden, tuotteiden ja prosessien laatu, turvallisuus ja hyvä tietosuojan taso edellyttää monenlaisia auditointeja ja sertifiointeja. KPMG on kumppanisi kaikissa auditointitarpeissa.

KPMG IT Sertifiointi Oy toimii sertifiointielimenä ja Liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin hyväksymänä virallisena tietoturvallisuuden arviointilaitoksena sekä FINAS:n akkreditoimana sertifiointielimenä. Lisäksi teemme ISAE–varmennuslausuntoja ja muita tietoturva-auditointeja.

Auditoinnin ja sertifioinnin palvelumme

 • Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen palvelut
  • ISO-sertifioinnit 
  • Katakri-auditoinnit 
  • Kanta- ja Findata-auditoinnit 
 • ISAE-lausunnot 
 • Käyttövaltuushallinnan auditointi 
 • Tietoturvatestaus ja poikkeamahallinta 
 • IT-projektiauditoinnit ja laadunvarmistus 
 • Sovelluskehityksen laadunvarmistus ja auditointi 
 • Tekoälyn ja automaatioiden auditoinnit

Teknologia due diligence

Teknologia due diligence auttaa sidosryhmiä arvioimaan kohteen teknologiaomaisuutta, tarvittavia integrointitoimia ja immateriaalioikeuksia. Prosessin aikana tunnistetaan myös keskeiset riskit, tuetaan päätöksentekoa ja suunnitellaan kaupan jälkeisiä toimia. Teknologia due diligence varmistaa teknologiaan liittyvien näkökohtien perusteellisen arvioinnin ja auttaa lieventämään riskejä, jotka liittyvät teknologiapainotteisten yritysten investointeihin tai liiketoimintakauppoihin. 

Tutustu osaamiseemme