Liiketoimintaprosessien kehittäminen ja kumppaneidemme teknologiaratkaisut

  • 1000

Valmiit käytännöt ja prosessit

Hyödyntämällä alan parhaita käytäntöjä saavutat tavoittelemiasi liiketoimintahyötyjä. Kun johtavat teknologiaratkaisut yhdistetään KPMG:n maailmanlaajuiseen kattavuuteen sekä sisältö- ja prosessiosaamiseen, pystymme tarjoamaan asiakkaille nopeampia käyttöönottoja pienemmällä riskillä. 

Alan johtavat teknologiakumppanit

Työskentelemme maailmanlaajuisten ja paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Strategisia kumppaneitamme ovat mm. Microsoft, ServiceNow, Workday, IBM, Sailpoint, Oracle, Salesforce ja Coupa.

Liiketoimintalähtöinen kehitys

Valmiit ja testatut prosessit helpottavat teknologiaratkaisujen käyttöönottoa. Keskittymällä liiketoiminnan kannalta olennaisiin prosesseihin ja huolehtimalla muutoksen hallinnasta saat teknologiaratkaisusta irti sen mahdollistamat liiketoimintahyödyt.

Teknologia muuttaa jokaisen organisaation liiketoimintaa peruuttamattomasti vaikuttaen eri liiketoimintaprosesseihin strategian luomisesta tuotteiden tai palvelujen toimitukseen. Teemme tiivistä yhteistyötä merkittävien teknologiatoimijoiden kanssa, jotta asiakkaamme saavat markkinoiden johtavia ratkaisuja prosessiensa tehostamiseen ja automatisoimiseen. 

Kun aikaisemmin prosesseja ohjaavia ohjelmistoja hallittiin suurissa konesaleissa, nykyään niitä hallitaan erilaisissa pilvipalveluissa. Ohjelmistojen ja prosessien liiketoimintalähtöinen kehittäminen vaatii aivan uudenlaista osaamista. Auttaaksemme asiakkaitamme hyödyntämään teknologisia ratkaisuja liiketoimintalähtöisesti, olemme luoneet yhteistyöverkostoja useiden merkittävien teknologiatoimijoiden kanssa. Kun johtavat teknologiaratkaisut yhdistetään KPMG:n maailmanlaajuiseen kattavuuteen sekä sisältö- ja prosessiosaamiseen, pystymme tarjoamaan asiakkaille nopeampia käyttöönottoja pienemmällä riskillä. Powered Enterprise -toimintamallimme sisältää valmiita malliprosesseja eri toimintoihin, jotka helpottavat ja nopeuttavat teknologiaratkaisuiden käyttöönottoa.

ServiceNow on monipuolinen pilvipohjainen palvelunhallintajärjestelmä, jota voidaan käyttää laajasti organisaatioiden prosessien automatisointiin ja tehokkaaseen palveluiden tarjoamiseen. ServiceNow'n avulla voidaan hallita IT-palveluita, kuten ongelmien ratkaisua, muutosten hallintaa, palvelupyyntöihin vastaamista ja käyttäjätukea. Lisäksi se tukee yrityksen palvelutuotantoa, kuten HR-palveluita, tilanhallintaa, varastonhallintaa ja laitteiden hallintaa.

ServiceNow'n avulla voi parantaa myös asiakaspalvelua, kuten asiakaskyselyitä, reklamaatioiden käsittelyä, sopimustenhallintaa ja asiakasportaaleja. Järjestelmä mahdollistaa prosessien ja työnkulun automatisoinnin, tietojen keskittämisen, viestinnän parantamisen, analytiikan hyödyntämisen ja palveluiden parantamisen. Se tarjoaa yhtenäisen näkymän organisaation toimintoihin ja edistää tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja asiakastyytyväisyyttä eri liiketoiminta-alueilla.

Olemme maailmanlaajuisesti yksi harvoista korkeimman tason yhteistyökumppaneista. 

Ratkaisumme

ServiceNow-järjestelmä tarjoaa useita hyötyjä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille. Järjestelmä tarjoaa tehokkaita ominaisuuksia esimerkiksi riskienhallintaan ja kyberturvallisuuden hallintaan.

Organisaatiot voivat käyttää ServiceNow-järjestelmää muun muassa riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Se tarjoaa työkaluja riskiprofiilien määrittämiseen, kontrollien seurantaan ja raportointiin. Järjestelmä auttaa myös kyberturvallisuuden hallinnassa tarjoamalla haavoittuvuusarviointeja, tietoturvapäivitysten hallintaa ja tapahtumien seurantaa.

KPMG Powered Enterprise -konsepti yhdessä ServiceNow'n kanssa tarjoaa lisähyötyjä. Organisaatiot voivat hyödyntää valmiita käytäntöjä ja prosesseja, jotka vastaavat alan parhaita käytäntöjä ja vähentävät käyttöönottoon liittyviä riskejä. Tämä nopeuttaa järjestelmän käyttöönottoa ja parantaa kokonaisvaltaista liiketoimintahyötyä. Yhdessä ServiceNow'n kanssa KPMG Powered Enterprise auttaa organisaatioita kehittämään tehokkaita palvelunhallinnan strategioita. Lisäksi se edistää liiketoiminnan joustavuutta, tehokkuutta ja päätöksentekoa, mikä johtaa parempaan toimintavarmuuteen ja kilpailukykyyn.

Kun KPMG ja Microsoft yhdistävät kehittyneet teknologiat, toimialanäkemyksen, luovan ajattelun ja vakiintuneen huippuosaamisen, pystyvät nämä kaksi globaalia organisaatiota tukemaan yrityksiä monimutkaisissa liiketoimintakysymyksissä ja jatkuvassa muutoksessa.

On sitten kyseessä yrityksen laajeneminen uusille maantieteellisille alueille, uusien tuotteiden kehittäminen tai työntekijöiden rekrytointi, voi organisaation toimintaa ohjaavista prosesseista sekä niiden yhteensovittamisesta ja skaalaamisesta tulla monimutkaista. Markkinavoimat, kuten kehittyvä tietosuojalainsäädäntö, valuuttakurssien vaihtelut ja geopoliittiset jännitteet, lisäävät monimutkaisuutta ja edellyttävät järjestelmien ja välineiden parempaa reagointikykyä ja ketterämpää tukea liiketoiminnalle.

KPMG ja Microsoft ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuosia tarjotakseen asiakkailleen parhaita mahdollisia ratkaisuja. Yhteistyötä on entisestään tiivistetty merkittävällä monivuotisella yhteistyösopimuksella: KPMG and Microsoft enter landmark agreement - KPMG Global

Ratkaisumme

Rakennamme tarpeitasi vastaavia sovelluksia, automatisoimme manuaalisia prosesseja ja analysoimme tietoja. Tämän avulla vähennät riskejä virheisiin ja parannat  päätöksentekokykyäsi. Kun aloitat digitaalisen muutoksen, voit luottaa ammattilaisiimme ja liiketoimintalähtöiseen lähestymistapaamme. Toimitamme tehokkaita Microsoft-teknologiapohjaisia ratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan merkityksellisiä ja kestäviä liiketoimintatuloksia.

KPMG Connected Enterprise, Powered Finance, Powered Supply Chain ja Powered Marketing, Sales and Service voivat auttaa organisaatioita saavuttamaan liiketoimintamuutoksen, jota teknologia tukee saumattomasti. Microsoft Common Data Model -toimintamallia hyödyntämällä toimialakohtaiset viitekehykset saadaan osumaan olennaisiin strategisiin alueisiin. Viitekehykset auttavat digitalisoitumaan tavalla, joka luo nopeaa ja ennustettavaa arvoa pyrkien samalla luomaan pitkän aikavälin liiketoiminta-arvoa.

Microsoftin tuotteisiin sisäänrakennetut uudet tietoturvaratkaisut voivat myös auttaa karsimaan muita tuotteita, helpottamaan ylläpitoa ja parantamaan tietoturvallisuutta

Celonis on prosessianalytiikkaan ja prosessiautomaatioon erikoistunut ohjelmisto. Se tarjoaa yhden alustan, jonka avulla yritykset saavat täyden läpinäkyvyyden prosesseihinsa, pystyvät tunnistamaan niihin liittyviä epätehokkuuksia ja pullonkauloja sekä analysoimaan ongelmien juurisyitä. Celoniksen automaatio- ja tekoälyominaisuudet tehostavat prosessia.  

Työkalu koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta, jotka yhdessä muodostavat EMS-kokonaisuuden (Execution Management System). Ensimmäinen kokonaisuus tarjoaa 360-näkymän dataan, mikä tukee Celoniksen yhdistämistä ERP- ja CRM-järjestelmiin ja erilaisiin tietovarastoihin. Se myös mahdollistaa vaadittavat datatransformaatiot vaivattomasti. Toisessa kokonaisuudessa (process intelligence) prosessit analysoidaan ja lopputulokset visualisoidaan  Kolmas kokonaisuus määrittää toimenpiteiden kulut (action flows), ja sen avulla voidaan automatisoida ja korjata havaittuja prosessin epätehokkuuksia.

Ratkaisumme

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään Celonis-teknologiaa prosessien nykytilan ymmärtämiseksi sekä tehokkuuden parantamiseksi usein eri keinoin:

  1. Proof-of-concept-toteutukset
  2. Celonis-konsultointi ja tuki teknologian hyödyntämiseen
  3. Celonis Center of excellence -tiimin pystyttäminen
  4. Process mining -strategian luominen, kohteiden tunnistaminen ja priorisointi 

Workiva on raportointiin ja riskienhallintaan erikoistunut teknologiakumppanimme, joka tarjoaa pilvipohjaisia työkaluja erilaisten prosessien tehostamiseen ja automatisointiin. Sen avulla organisaatiot voivat tuoda niin sisäisiä kuin ulkoisiakin sidosryhmiä yhteen parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Workiva mahdollistaa yhteistyön reaaliajassa, mikä helpottaa esimerkiksi tiedon keräämistä ja raporttien laatimista, sekä varmistaa prosessien läpinäkyvyyden. Workivan keihäänkärkiratkaisuita ovat talous- ja vastuullisuustiedon kokoaminen ja raportointi (ulkoinen ja sisäinen, XBRL ja lopullinen design) sekä riskienhallintaprosessien (Internal Controls, Internal Audit, Enterprise Risk Management, Policy & Procedure management) standardointi ja tehostaminen.  

Ratkaisumme

KPMG ja Workiva toimivat globaaleina kumppaneina. Yhteistyömallissamme Workiva tarjoaa asiakkaillemme teknologialisenssin ja -alustan. KPMG toimii implementointikumppanina mahdollistaen uuden teknologian sujuvan käyttöönoton ja prosessiarkkitehtuurin optimoinnin Workiva-alustalle.

Workivan teknologia vastaa tehokkaasti raportoinnin ja riskienhallinnan perusongelmiin, joissa tiedon ja sidosryhmien hajanaisuus ja laaja-alaisuus tuottaa tehottomuutta ja altistaa virheille. KPMG on toiminut Workivan kanssa yhteistyössä Pohjoismaissa useamman vuoden ajan, ja olemme tehneet lukuisia onnistuneita prosessi-implementointeja Workivan jokaisella päävahvuusalueella.

Toimivien teknologiarajapintojen ja KPMG:n vahvan kokemuksen ansiosta yhden osa-alueen (esim. vastuullisuusraportointi) implementointi Workiva-alustalla kestää organisaatiosta riippuen 3 – 6 kuukautta alusta loppuun. 

Menestyäkseen kovenevassa kilpailussa organisaatioiden on pystyttävä mukauttamaan toimintaansa nopeasti ja reagoimaan toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen. Olemme kehittäneet liiketoimintojen nopean uudistamisen tueksi Powered Enterprise -lähestymistavan, joka koostuu testatuista toimintamalleista (Target Operating Model) ja maailman johtaviin SaaS-tuotteisiin tukeutuvista moderneista teknologiaratkaisuista (Powered Technology) sekä niiden jatkuvasta kehittämisestä ja ylläpidosta (Powered Evolution).

Powered Enterprise -lähestymistapamme vähentää muutoshankkeisiin liittyviä riskejä ja epävarmuutta mahdollistaen liiketoimintojen nopean uudistamisen. Tuomme ulottuvillesi eri toimialoilla testatut parhaat käytännöt, valmiit toimintamallit ja johtavat teknologiaratkaisut, jolloin suurin osa muutoshankkeen taustatyöstä on jo tehty.

Lähestymistapamme tukee yritystäsi laaja-alaisesti tavoitetoimintamallin (Target Operating Model) kuuden eri kerroksen kautta: toiminnalliset prosessit, ihmiset ja roolit, palveluiden toimitusmalli, teknologiaratkaisu, prosessimittarit ja raporttimallit sekä hallintomalli.  

Ratkaisumme

Yhdessä teemme liiketoiminnoistasi joustavia, ketteriä ja herkästi reagoivia. Tämä onnistuu yhdistämällä johtavien organisaatioiden kanssa työskentelystä kertynyt näkemyksemme viimeisimpien pilviteknologioiden osaamiseemme.

Lähestymistapamme kautta pääset kiinni ratkaisuihin, toimintamalleihin ja liiketoiminnan kiihdyttimiin, jotka tukevat jatkuvaa innovointia ja auttavat säilyttämään korkean suoritustason nopeasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Tavoitetoimintamalli antaa paljon laajemman kuvan kuin pelkkä teknologia. Teknologialähtöisissä muutosprojekteissa tarkastellaan järjestelmän tukemia prosesseja kun taas Powered Enterprise lähestymistapana katsoo todellisia end-to-end-prosesseja järjestelmän ulkopuolisine askeleineen ja työroolien kuvauksineen.

Lähestymme digitaalista transformaatiota sekä liiketoiminnan että asiakkaan näkökulmasta. Tavoittelemme organisaation kaikkiin tasoihin vaikuttavaa muutosta. Tällöin asiakasrajapinnassa ja organisaation ydinliiketoimintaa tukevissa toiminnoissa toimitaan yhdenmukaisesti. 

Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä