Spoločnosti zvažujúce audit a uisťovacie služby sa často zameriavajú len na uistenie samotnej účtovnej závierky. Avšak uisťovacie služby sa dajú uplatniť na všetky informácie, ktoré sa týkajú správy, riadenia, obchodovania a investovania do spoločností. Trh požaduje väčšiu zodpovednosť a transparentnosť od firiem vo všetkých aspektoch ich podnikania. Uistenie aj nefinančných informácií môže pomôcť získať dôveru v dôležité rozhodnutia, ktoré manažment v mene organizácie robí.

Ako vám vieme pomôcť

Naši odborníci dokážu pomôcť organizáciám z verejného aj súkromného sektora pri zvyšovaní dôveryhodnosti výkazníctva a zverejňovaní informácií napr. regulátorom, akcionárom, investorom, zákazníkom/ dodávateľom aj vládnym orgánom. Spájame naše technické schopnosti so skúsenosťami z odvetvia, vďaka čomu dokážeme poskytnúť uisťovanie v širokom spektre oblastí, napr.:

  • efektivita interných kontrol, 
  • spoľahlivosť kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI),
  • riadenie zmluvných ustanovení,
  • činnosti súvisiace s fúziami a akvizíciami,
  • otázky súvisiace s regulačným výkazníctvom,
  • efektivita a spoľahlivosť výkazníctva pre potreby manažmentu

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah