Martin Kršjak

Partner zodpovedný za Audit

KPMG na Slovensku

Martin nastúpil do KPMG na Slovensku v roku 2002 hneď po získaní inžinierskeho titulu na Ekonomickej univerzite v Bratislave Národohospodárskej fakulte, v odbore poisťovníctvo. Počas šestnástich rokov svojho doterajšieho pôsobenia v KPMG na Slovensku získal bohaté skúsenosti s poskytovaním audítorských a poradenských služieb najmä v sektore finančných služieb. Je držiteľom viacerých profesionálnych osvedčení – kvalifikáciu a členstvo v organizácii ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) získal v roku 2006 a v roku 2011 mu bol udelený titul FCCA (Fellow Chartered Certified Accountant). Slovenským štatutárnym audítorom je od roku 2009.

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor poisťovníctvo (Ing.)

  • Slovenský štatutárny audítor, člen Slovenskej komory audítorov

  • Člen ACCA, titul FCCA