Mgła na horyzoncie – ekonomiczne tło

W ostatnich latach światowe przemiany gospodarcze, trudności geopolityczne oraz rewolucyjne zmiany technologiczne istotnie wpłynęły na rynek biznesowy. Trzecia polska edycja raportu „KPMG CEO Outlook” dostarcza istotnych spostrzeżeń dotyczących perspektyw liderów największych firm na świecie, w tym również z Polski. Raport skupia się na kluczowych obszarach, takich jak perspektywy ekonomiczne, ESG, ludzie i technologia. W erze pełnej niepewności, licznych możliwości i rosnącej liczby zagrożeń, jedno pozostaje niezmienne – podejmowanie strategicznych decyzji w biznesie wymaga precyzyjnego balansowania między pewnością a ryzykiem.


Starając się podsumować całościowe przesłanie tej edycji badania „KPMG CEO Outlook” można stwierdzić, że osoby zarządzające, które patrzą w przyszłość, są świadome wyzwania, jakim jest przetrwanie okresu głębokiej niepewności. Niejasnym pozostaje jednak sposób, w jaki można wytyczyć drogę do stabilizacji. Osadzenie celowego, opartego na współpracy przywództwa w strategii biznesowej wydaje się być najlepszą metodą umożliwienia powrotu do zrównoważonego wzrostu w dłuższej perspektywie.


Stacy Ligas
Senior Partner, CEO
KPMG w Polsce


Dyrektorzy generalni zmagają się z wieloma wyzwaniami, ale większość z nich zachowuje spokój wobec prognoz gospodarczych na najbliższe trzy lata. Niemniej jednak, w kontekście narastającej liczby konfliktów zbrojnych na arenie światowej, zarówno prezesi z Polski, jak i z Core Countries*, jako główne źródło ryzyka dla dalszego rozwoju swoich organizacji wskazują niepewność polityczną.

Wszyscy respondenci z Polski, a także 99% z Core Countries, potwierdzają, że już dostosowali lub planują dostosować w najbliższej przyszłości swoją strategię rozwoju organizacji do dynamicznego otoczenia biznesowego, geopolitycznego i technologicznego.

96%

respondentów z Polski stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat będą zainteresowani transakcjami fuzji i przejęć.

Niespokojny optymizm

Na światowych rynkach finansowych obserwuje się zdecydowaną konfrontację z narastającym pesymizmem dotyczącym globalnej gospodarki, który manifestuje się w negatywnym wpływie na notowania akcji. Najnowsze badanie „KPMG CEO Outlook” ukazuje, że dyrektorzy generalni z Polski utrzymują optymizm co do długoterminowego rozwoju gospodarczego, choć jednocześnie wykazują pewne zaniepokojenie wzrostem stóp procentowych i zaostrzaniem polityki pieniężnej, co może potencjalnie przyczynić się do wydłużenia ewentualnej recesji.

Generative AI

Pewność rozwoju w perspektywie najbliższych trzech lat

Generative AI

Ryzykowna gra warta świeczki

Kadra kierownicza musi zręcznie manewrować w gorącym klimacie politycznym, który obecnie przenika wiele obszarów biznesu, w tym inicjatywy środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG). Społeczeństwa są prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek podzielone w kwestii odpowiedzi na problemy, przed którymi wszyscy stoją. Rekordowo wysoka inflacja i stopy procentowe, zwiększone koszty życia, konflikt pomiędzy koncepcją pracy zdalnej a stacjonarnej, obawy związane z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, etyczne aspekty wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz zarządzanie oczekiwaniami akcjonariuszy i interesariuszy to kolejne dylematy, które są na liście priorytetów zarządów z całego świata. Wciąż nierozwiązane pozostają kwestie zakłóceń w łańcuchu dostaw i niedoboru siły roboczej. Dyrektorzy generalni wykorzystują ten moment, aby wyjść naprzód i zająć zdecydowane stanowisko w sprawach niecierpiących zwłoki.

Obecne trendy rynkowe, które w ciągu najbliższych trzech lat wpłyną w największym stopniu negatywnie na dobrostan organizacji


Prezesi na całym świecie postrzegają nowe technologie jako jedno z największych zagrożeń dla ich organizacji. Co ciekawe prezesi z Core Countries wymieniają je na czwartym miejscu, a prezesi w Polsce na pierwszym miejscu. To z jednej strony zrozumiałe, ale z drugiej strony niepokojące. „Zrozumiałe", bo zwiększona automatyzacja i wykorzystanie AI wyeliminują powtarzalne prace wykonywane według ustalonego algorytmu (np. call center) albo wymagające prostej analizy danych ogólnie dostępnych w sieci (np. research). „Niepokojące", bo nie dostrzegamy jeszcze szansy związanej z transformacją centrów usług i przenoszenia tych czynności do tańszych, ale bliskich lokalizacji
(np. nearshoring). Jak powiedział ponad 100 lat temy Henry Ford – ludzie dzielą się na tych, którzy twierdzą, że sobie poradzą i takich, którzy uważają, że nie dadzą rady. Jedni i drudzy mają rację.


dr Grzegorz W. Cimochowski, Lider ESG
Partner, Szef KPMG Consulting
KPMG w Polsce


Umiarkowany apetyt na transakcje

Zdaniem prezesów uczestniczących w tegorocznym badaniu KPMG, warunkiem koniecznym do podejmowania działań mających na celu rozwinięcie swojej firmy, takich jak przeprowadzanie transakcji, jest stabilna sytuacja na rynku oraz dostępność finansowania (obie odpowiedzi wybrało 28% respondentów z Polski i odpowiednio 33% i 20% z Core Countries). Interesujący jest fakt, że mimo obecnej niestabilności warunków rynkowych, 96% polskich dyrektorów generalnych wyraziło zainteresowanie transakcjami fuzji i przejęć w ciągu najbliższych trzech lat. Porównując te dane z wcześniejszymi edycjami, można zauważyć, że apetyt na transakcje utrzymuje się na podobnym poziomie, jednak obserwuje się znaczące zmiany w skali potencjalnych transakcji.

Generative AI

Planowane transakcje fuzji i przejęć w ciągu najbliższych trzech lat w Polsce

Generative AI

Firmy nadal rozważają M&A i konsolidację jako istotną ścieżkę rozwoju. Mniej stabilne otoczenie gospodarcze wpływa jednak na te plany – w grę wchodzą mniejsze transakcje, o mniejszym profilu ryzyka. Dodatkowo, zmieniają się poziomy wycen. Z jednej strony inwestorzy używają droższego finansowania dłużnego, a z drugiej targety często mają słabsze wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. Inwestorzy oferują niższe ceny, podczas gdy sprzedający starają się pozostawać przy cenach z lepszych czasów.


Alina Wołoszyn
Partner, Szef Działu Deal Advisory
KPMG w Polsce


*Core Countries stanowi grupa 11 krajów: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

ESG

W kontekście dynamicznie zmieniającego się biznesu, zrównoważony rozwój staje się imperatywem. Analiza ESG kształtuje strategie korporacyjne, odpowiadając na oczekiwania rynku i regulacje.

Ludzie

W wyniku silnej presji, aby zapewnić wzrost w tym trudnym środowisku operacyjnym, liderzy w sposób bardziej świadomy przyjmują styl przywództwa, którego podstawą jest współpraca.

Technologia

Wprowadzenie technologii do współczesnego biznesu jest nie tylko koniecznością, lecz także wyznacznikiem sukcesu. Rozdział ten rzuca światło na dynamiczny świat technologiczny, który kształtuje dzisiejsze przedsiębiorstwa.

Download PDF

KPMG 2023 CEO Outlook

Wyznaczenie jasnego kierunku w złożonym świeciePobierz PDF ⤓Skontaktuj się z nami

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Jak możemy pomóc?