Wzrastająca świadomość wśród inwestorów i rosnące znaczenie aspektów zrównoważonego rozwoju wpływają na zmianę charakteru analizy due diligence w procesie transakcyjnym. Dotychczas koncentrowała się ona głównie na tradycyjnych kwestiach finansowych, podatkowych, prawnych i biznesowych związanych z daną spółką, z niewielkim uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Obecne uwarunkowania rynkowe oraz oczekiwania klientów, inwestorów i regulatorów wymuszają jednak rozszerzenie zakresu tego badania. Obszar ESG staje się integralną częścią analizy due diligence, stanowiąc jednocześnie brakujący element procesu transakcyjnego, jak również tworzenia wartości firmy.

Proces due diligence, zwany także badaniem należytej staranności, ma na celu dogłębne zbadanie różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Jego kluczowym celem jest nie tylko uzyskanie pełnego zrozumienia ryzyk i możliwości związanych z daną transakcją, ale również ocena ogólnego stanu firmy. W kontekście aspektów ESG, badanie due diligence obejmuje kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną, ochroną środowiska i ładem korporacyjnym. Zrozumienie, jak firma integruje te zrównoważone praktyki w swojej strategii oraz bieżącej działalności, staje się kluczowym elementem dla inwestorów, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

ESG

1Pojęcie należytej staranności od dawna funkcjonuje na rynku kapitałowym, jednak obecnie nabiera nowego znaczenia z uwagi na rosnącą rolę zagadnień ESG w transakcjach fuzji i przejęć.

2Rośnie świadomość stron biorących udział w transakcjach fuzji i przejęć w zakresie ryzyk, jak również potencjalnych korzyści finansowych oraz możliwości rozwoju, które mogą wyniknąć z uwzględnienia aspektów ESG w trakcie badania due diligence.

3Na rynku nie istnieje jednolite podejście do tego, jakie aspekty związane z ESG powinny być uwzględniane w standardowym zakresie badania due diligence, ze względu na różnorodność i wieloaspektowość tego pojęcia.

4Włączenie ESG due diligence do występującej powszechnie na rynku struktury procesu transakcyjnego ułatwiłoby zrozumienie, planowanie i implementację działań w danym obszarze, jednak nadal pozostaje to dużym wyzwaniem.


Mimo że obszar ESG w ramach badania due diligence wciąż ewoluuje, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie transakcji powinny poszukiwać inspiracji u liderów i na bardziej dojrzałych rynkach, aby opracować nowe podejścia w kontekście tego zagadnienia. Mogą także rozważyć skorzystanie z wiedzy zewnętrznych konsultantów i specjalistów, nie tylko dla zapewnienia solidnego procesu due diligence, ale także celem udzielenia wsparcia w miarę rozwoju tej formy usługi.

Rafał Owczarek
Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego
KPMG w Polsce


Rosnąca rola aspektów zrównoważonego rozwoju jako determinanty wpływającej na strategię przedsiębiorstw może w istotny sposób sprzyjać aktywności w dziedzinie fuzji i przejęć w nadchodzących latach.

Analiza obszarów ESG

Jak pokazuje globalne badanie KPMG "Big shifts, small steps. A survery of sustainability reporting 2022", firmy na całym świecie szybko wprowadzają procesy zrównoważonego raportowania. Ten rozwijający się trend jest szczególnie widoczny w obszarze transakcji fuzji i przejęć, gdzie czynniki ESG zyskują na znaczeniu w ramach badania due diligence.

Proces ESG due diligence umożliwia inwestorom pozyskanie niezbędnych informacji na potrzeby transakcji oraz po jej realizacji do tworzenia wartości firmy. Obszar ESG jest analizowany nie tylko w kontekście identyfikacji potencjalnych ryzyk i związanych z nimi kosztów, ale również jako źródło możliwych dodatkowych korzyści finansowych stymulowanych transformacją ESG, zaś podejście do ESG due diligence powinno być spójne z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju. Ocena wyników ESG często służy jako miernik efektywnego zarządzania, co pozytywnie wpływa na wartość przedsiębiorstwa.

Wyraźnie widoczna jest długofalowa i korzystna zależność między praktykami zrównoważonego rozwoju a wynikami finansowymi.

ESG due diligence skupia się na analizie i ocenie wpływu działań przedsiębiorstwa na trzy kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju oraz ich zgodności z regulacjami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi:

E

Czynniki środowiskowe

Wpływ firmy na środowisko poprzez aspekty, takie jak ślad węglowy, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami i korzystanie z zasobów naturalnych. Ocena czynników środowiskowych pomaga zidentyfikować potencjalne ryzyka i możliwości związane z klimatem, ograniczonymi zasobami i zgodnością z odpowiednimi regulacjami.

S

Czynniki społeczne

Badanie relacji firmy z pracownikami, klientami, dostawcami i społecznością lokalną, w której działa. Może obejmować kwestie dotyczące praktyki pracy, różnorodności i integracji, praw człowieka, zdrowia pracowników, bezpieczeństwa produktu i zaangażowanie społeczności. Pozytywny wpływ aspektów społecznych może przyczynić się do budowania reputacji firmy i długoterminowego sukcesu.

G

Czynniki związane z ładem korporacyjnym

Zasady i praktyki zarządzania w przedsiębiorstwie. Obejmuje to ocenę skuteczności rady nadzorczej, przejrzystości w raportowaniu finansowym, struktury kierowniczej, wynagrodzenia kierownictwa, zgodności z przepisami, jakości sprawozdawczości i systemu kontroli wewnętrznej, przestrzegania etycznych praktyk biznesowych oraz inne aspekty związane z dobrą korporacyjną praktyką.

Krok po kroku – co powinien zrobić inwestor aby uwzględnić właściwe z jego punktu widzenia aspekty ESG w zakresie analizy due diligence.

 • 1
  Powiązanie podejścia do badania ESG due diligence ze strategią zrównoważonego rozwoju.
 • 2
  Opracowanie zakresu badania uwzględniającego aspekty niezbędne w kontekście transakcyjnym.
 • 3
  Zapewnienie dostępu do odpowiednich zasobów, środków finansowych i kompetencji.
 • 4
  Wdrożenie i ciągłe doskonalenie badania z uwzględnieniem aspektów ESG.

ESG due diligence to nie tylko etyczny imperatyw, ale także aspekt strategiczny, który wpływa na wyniki finansowe i reputację organizacji, a tym samym na wartość firmy. Coraz więcej firm rozpoznaje znaczenie ESG w procesach transakcyjnych i stara się w pełni zintegrować te kwestie ze swoimi procedurami badania należytej staranności. To ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości biznesu.

Krzysztof Pietrzyk
Dyrektor, Deal Advisory, Dział Doradztwa Transakcyjnego
KPMG w Polsce


Bądź z nami w kontakcie

Eksperci KPMG odgrywają kluczową rolę w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Ze względu na rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla konsumentów i partnerów biznesowych, analiza due diligence w procesie transakcyjnym zmienia się. Obecnie, w przeciwieństwie do przeszłości, uwaga skupia się również na aspektach środowiskowych, co czyni obszar ESG integralną częścią procedury due diligence, stanowiąc istotny element procesu tworzenia wartości i transformacji firm.

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje