• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

17 października 2023 r. Rada UE postanowiła dodać Antiguę i Barbudę, Belize oraz Seszele do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Skreśliła też z wykazu trzy jurysdykcje: Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostarykę oraz Wyspy Marshalla. Po aktualizacji wykaz zawiera 16 jurysdykcji. Oprócz wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej Rada zatwierdziła zwyczajowy dokument o aktualnym stanie współpracy.

18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze SK 23/19 dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży znajdujących się w budynku mieszkalnym. Trybunał uznał, że wyższa stawka za miejsce garażowe w budynkach wielorodzinnych posiadających księgę wieczystą, niż od garażu bez odrębnej własności prowadzi do nierównego traktowania podatników. Przepisy tracą moc z dniem 31.12.2024 r.

W wyroku z dnia 12 października 2023 r., sygn. II FSK 327/21, NSA stwierdził, że art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej uniemożliwia podwójne opodatkowanie zysku z dochodów wypracowanych przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w działalność spółki z o.o.

Wypłata przez spółkę powstałą z przekształcenia środków z obniżenia kapitału zakładowego, który powstał z zysków sprzed przekształcenia, jest neutralna podatkowo, gdyż środki te zostały już opodatkowane.

W wyroku z 12 października 2023 r., sygn. II FSK 397/22, NSA wypowiedział się w sprawie orkiestry, która zawarła z pracownikami umowę o używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Orkiestra zwraca pracownikom koszty związane z używaniem samochodu w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego. Chciała wiedzieć, czy wypłacany ekwiwalent stanowiący zwrot wydatków pracowniczych  jest przychodem pracowników z tytułu umowy o pracę. Zdaniem NSA kwota wypłacanego przez orkiestrę pracownikom świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania przez nich samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych, stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, który powinien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na orkiestrze z tytułu dokonywania ww. świadczeń, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31, art. 32 i art. 38 ustawy o PIT.

12 października 2023 r. opublikowana została informacja o odmowie wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej dotyczącej utworzenia fundacji powierniczej w Królestwie Niderlandów i ulokowania w niej składników majątku należącego do polskiego rezydenta podatkowego. Zdaniem Szefa KAS cele działania przedstawione przez Wnioskodawców nie były istotnymi celami dokonania czynności. Szef KAS uznał także, że w opisanej sytuacji możliwe jest uznanie przedstawionych korzyści podatkowych za sprzeczne z art. 30da – art. 30di ustawy o PIT dotyczącymi opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków. Z kolei o sztuczności sposobu działania wnioskodawców świadczy przede wszystkim formuła, w wyniku której miało dojść do nieuzasadnionego dzielenia operacji i angażowania podmiotu pośredniczącego mimo braku uzasadnienia ekonomicznego, bowiem w rezultacie przeprowadzenia czynności miał powstać podmiot nieprowadzący działalności operacyjnej, który ma zarządzać jedynie majątkiem wnioskodawców.

17 października 2023 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę wprowadzającą zmiany w dyrektywie 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC8). Zmiany dotyczą głównie raportowania i automatycznej wymiany informacji o przychodach z transakcji na kryptoaktywach oraz o interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego dla najzamożniejszych osób prywatnych (wealthiest (high-net-worth) individuals).

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, w okresie od stycznia do września br. dochody budżetowe państwa wyniosły 418 mld zł (69,5 proc. planu), a wydatki osiągnęły poziom 452,7 mld zł (65,3 proc.). Deficyt wzrósł więc do 34,7 mld zł (37,7 proc.). Najbardziej, bo o 6,8 proc. w skali roku, zwiększyły się wpływy z VAT – wyniosły one 181,2 mld zł. We wrześniu dochody z VAT wzrosły o 9 proc. przy nominalnym spadku produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. (baza do płatności VAT we wrześniu) i bardzo niewielkim wzroście nominalnym sprzedaży detalicznej o 3,1 proc. r/r w sierpniu. Wzrosły też dochody z podatku akcyzowego (wpływy na poziomie 61,6 mld zł), który przyniósł o 2,9 mld zł więcej w skali roku (wzrost o 4,9 proc.). O 1,9  proc. (1 mld zł) zwiększyły się także dochody z CIT, które wyniosły łącznie 54,3 mld zł.  O 2,5 proc. zmniejszyły się natomiast wpływy z PIT – dochody z tego podatku wyniosły w sumie 56,1 mld zł. Zdaniem resortu, jest to efekt obniżenia stawki podatkowej w 2022 r.

Badanie ankietowe „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie. Nowe strategie i wyzwania”

KPMG w Polsce wraz z Klubem CFO po raz drugi realizuje badanie dotyczące nowych wyzwań stojących przed CFO. Zebrane wnioski posłużą do sporządzenia raportu i zorganizowania debaty, podczas której zostaną omówione rozwiązania wspierające realizację planów biznesowych CFO w organizacjach. Zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety, co zajmuje do ok. 15 minut.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w ankiecie, po kliknięciu w poniższy link, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (al. Niepodległości 18, 02‑653 Warszawa), która to będzie administratorem danych osobowych. KPMG otrzyma później jedynie zanonimizowane informacje z wypełnionych ankiet, w celu sporządzenia raportu.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie